Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Varstu Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 62

Varstu Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.02.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 2 ning § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Varstu Kultuurikeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja töökorralduse, vara valdamise, eelarve ja finantseerimise, aruandluse ja järelevalve ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Varstu Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on kultuuriteenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv Varstu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus.

 (2) Kultuurikeskuse ametlik nimi on Varstu Kultuurikeskus.

 (3) Kultuurikeskus asub Varstu alevikus ning tema postiaadress on Kultuuri tn 1, Varstu alevik, Varstu vald, Võru maakond, sihtnumber 66101.

 (4) Kultuurikeskuse teeninduspiirkonna moodustab Varstu vald tervikuna.

 (5) Kultuurikeskusel võib olla oma sümboolika, mille kujunduse kehtestab kultuurikeskuse juhataja kooskõlastades selle vallavalitsusega.

 (6) Kultuurikeskus teostab tööandja õigusi vallavalitsuse nimel.

 (7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Varstu valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Eesmärk ja ülesanded

 (1) Kultuurikeskuse eesmärk on Varstu valla kultuurielu edendamine, valla elanike kultuurialane teenindamine ning neile võimaluste loomine vaba aja veetmiseks ning kultuuri- ja huvitegevuseks, samuti kultuurielu koordineerimine, korraldamine ja koostöö arendamine.

 (2) Kultuurikeskus täidab järgmisi põhiülesandeid:
 1) arendab ja korraldab huvi-, klubi-, spordi- ja seltsitegevust;
 2) korraldab kontserte, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, huvialast tegevust ning vaba aja sisustamist, konkursse ja näitusi, kursusi ja õpiringe kõikidele vanuse- ja huvigruppidele;
 3) korraldab riiklike-, rahvuslike- ja kohalike tähtpäevade tähistamist, tagab rahvakultuuri säilitamise ja arendamise;
 4) koostab vabaaja- ja kultuuriprojekte, taotleb ürituste läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab nende teostamist;
 5) teeb koostööd teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega, korraldab ja arendab kultuurialast välissuhtlust;
 6) kogub ja vahendab informatsiooni kultuurikeskuses osutatavate teenuste ning kultuurisündmuste- ja ürituste kohta ning tagab selle informatsiooni kättesaadavuse ning säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
 7) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud kultuurikeskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust;
 8) kajastab oma tegevust ajakirjanduses, maakonna kultuurikalendris ja valla veebilehel;
 9) näitab kinofilme ja korraldab filmindusega seotud üritusi.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Kultuurikeskuse tegevust juhib ja korraldab kultuurijuht.

 (2) Kultuurijuhiga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

 (3) Kultuurijuht täidab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
 1) juhib kultuurikeskuse igapäevast tegevust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu, vallavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
 3) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel;
 4) teeb valla nimel tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks kultuurikeskuse eelarves ettenähtud kulutuste piires;
 5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras vastutust kultuurikeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
 6) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise ja esitamise vallavalitsusele ning jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
 7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste hindade kehtestamiseks;
 8) vastutab tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 9) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 10) kinnitab kultuurikeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
 11) tagab õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 12) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist.

§ 5.  Töökorraldus

 (1) Kultuurijuhi ülesanded, vastutusala, õigused, kohustused ja tööülesannete kirjeldus tulenevad valla õigusaktidest, ametjuhendist, käesolevast põhimäärusest ja töölepingust.

 (2) Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused kinnitab volikogu kultuurijuhi ettepanekul. Töötajate koosseisu muutmise ettepaneku esitab kultuurijuht koos järgmise aasta eelarveprojektiga hiljemalt 15. novembriks vallavalitsusele.

 (3) Kultuurikeskuse kasutamist reguleeritakse tegevusaastate järgi. Tegevusaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb järgmise aasta 30. septembril.

§ 6.  Vara, eelarve ja finantseerimine

 (1) Kultuurikeskus on vallavara valitsema volitatud asutus, kellele vallavalitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

 (2) Kultuurikeskusel on Varstu valla eelarves iseseisev eelarve.

 (3) Kultuurikeskuse eelarve tulu moodustavad eraldised Varstu valla eelarvest, laekumised, eraldised ja annetused muudelt organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kultuurikeskuse tegevustest saadud tulust.

 (4) Kultuurikeskusel on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasuta ja tasulisi teenuseid, millede loetelu ja hinnad kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

 (5) Kultuurikeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

 (6) Kultuurikeskuse ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (7) Kultuurikeskuse finantstegevust juhib juhataja ja raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuses.

§ 7.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Kultuurikeskus koostab ja esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktides ette nähtud korras ja tähtaegadel.

 (2) Kultuurikeskuse raamatupidamislikku aruandlust teostab vallavalitsus.

 (3) Kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

 (4) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 (5) Kultuurijuht on kohustatud järelevalve käigus avastatud puudused kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 8.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

 (2) Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsus.

§ 9.  Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks volikogu.

 (2) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma vallavalitsus.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Varstu Vallavolikogu 11. aprilli 2000 a määrus nr 11 „ Varstu Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ale Sprenk
Volikogu esimees