HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Käina Lasteaeda Tirtspõnni laste vastuvõtmise ja väljaandmise kord

Väljaandja:Käina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 70

Käina Lasteaeda Tirtspõnni laste vastuvõtmise ja väljaandmise kord

Vastu võetud 08.09.2010 nr 4
RT IV, 11.12.2012, 15
jõustumine 18.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2013RT IV, 26.02.2013, 101.03.2013

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 2 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Käina Lasteaeda Tirtspõnni (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

§ 2.   Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemine ja vastuvõtmine

  (1) Lasteaia koht eraldatakse lapsele lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse (Lisa) esitamisel lasteaia direktorile

  (2) Avalduses märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) lapsevanema(t)e või eestkostja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefonid, e-posti aadress;
[RT IV, 26.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]
  3) lapse elukoht;
  4) lasteaia tasu maksja nimi ja isikukood;
[RT IV, 26.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]
  5) kohaliku omavalitsuse nimi, kus on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht;
[RT IV, 26.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]
  6) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg.

  (3) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad iga aasta 1. septembriks.

  (4) Sõimerühma võetakse laps, kui ta on saanud vähemalt 1 aasta ja 6 kuu vanuseks.

  (5) Kui lapsevanem või eestkostja ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps järjekorda lapsevanema või eestkostja avalduses märgitud tähtajani.

  (6) Juhul, kui ajutiselt on vajadus lasteaia kohtade järele suurem, kui olemasolevate üldkohtade arv, võib lasteaed luua soovijatele võimaluse saada osaajaline koht. Osaajalisel kohal ühes rühmas ei tohi olla üle 3 lapse.

  (7) Õppeaasta jooksul võetakse vastavalt võimalusele lapsi täiendavalt vastu.

  (8) Peale rahvastikuregistrijärgselt Käina vallas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras tegelikult Käina vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate lapsevanema või eestkostja lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.
[RT IV, 26.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]

  (9) Lapse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise lasteaeda otsustab lasteaia direktor, kes peab arvestust vastuvõtuavalduste registris.

  (10) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub lapsevanem või eestkostja lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning tal on õigus saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 3.   Vastuvõtu avalduse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtu avaldus jäetakse rahuldamata, kui lapsevanemal või eestkostjal on võlgnevus mõnes teises munitsipaallasteasutuses.

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsevanemat või eestkostjat kirjalikult või lapsevanema või eestkostja nõusolekul e-posti teel.

  (3) Lapsevanemal või eestkostjal on õigus lasteaia direktori otsuse vaidlustamiseks lapse lasteaeda vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta pöördudes küsimuse lahendamiseks Käina Vallavalitsuse sotsiaal– ja haridusnõuniku poole.

§ 4.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on üldjuhul lapsevanema või eestkostja kirjalik avaldus. Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (2) Laps arvatakse lasteaiast välja, kui:
  1) laps läheb kooli.
  2) lapsevanemal või eestkostjal on võlgnevus lasteaia ees ning ta ei tasu võlga ühe kuu jooksul direktori poolt kirjaliku hoiatuse saatmisest. Võlg loetakse tasutuks, kui see on tasutud ja laekunud täielikult. Last ei arvata lasteaiast välja kui lapsevanem või eestkostja on sõlminud maksegraafiku võlgnevuse tasumiseks.
  3) lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteaia kohamaksu katmises ning ei ole kahe kuu jooksul tasunud Käina Vallavalitsuse poolt esitatud arvet.

  (3) Võlgnevuse mittetasumisel teeb lasteaia direktor otsuse lapse lasteaiast väljaarvamise kohta ning teavitab sellest 5 tööpäeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lapsevanemat või eestkostjat.

§ 5.   Vaidluste lahendamine

  Kõik eriolukorrad ja määrusega seonduvad vaidlused lahendab lasteaia direktor koostöös hoolekogu ja Käina Vallavalitsusega.

§ 6.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Avaldus
[RT IV, 26.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json