Teksti suurus:

Haaslava valla 2013. aasta eelarve

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 88

Haaslava valla 2013. aasta eelarve

Vastu võetud 15.02.2013 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Haaslava Vallavolikogu 12. oktoobri 2012. a määruse nr 41 „Haaslava valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 6 lg 8 alusel.

§ 1.  Haaslava valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

 (1) Haaslava valla 2013. aasta eelarve kogumahus 1881385 eurot võetakse vastu järgmiselt:
 1) põhitegevuse tulud 1 404 199 eurot;
 2) põhitegevuse kulud 1331630 eurot;
 3) investeerimistegevus -76974 eurot;
 4) finantseerimistegevus -56049 eurot;
 5) likviidsete varade muutus -60454 eurot.

 (2) Eelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taivo Kirm
Volikogu esimees

Lisa