Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2014, 58

Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord

Vastu võetud 19.02.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord (edaspidi kord) sätestab kohanimede määramise ja kasutamise Kohtla-Järve linnas vastavalt kohanimeseadusele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid kohanimeseaduses sätestatud tähenduses.

§ 3.   Kohanime määramine ja määramise pädevus

  (1) Kohanime määramine on kohanime panek ametliku nimeta objektile, ametliku kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmine ja ametliku nime kehtetuks tunnistamine.

  (2) Kohtla-Järve linnas määratakse kohanimi linna territooriumile jäävatele nimeobjektidele:
  1) linna osale;
  2) aadressikohale ruumiandmete seaduse paragrahvi 44 kohaselt;
  3) ühissõidukipeatusele;
  4) maaüksusele, kui see on kohanimekohustusega objekt. Maaüksusele määratud nimi säilib ka siis, kui talle on antud aadress liikluspinna järgi.

  (3) Ametliku kohanime võib määrata ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata nimeobjektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

  (4) Korras reguleerimata küsimustes rakendatakse kohanimedele esitatavate nõuete suhtes kohanimeseaduse sätteid.

  (5) Tulevikus ehitatavate nimeobjektide nimed määratakse pärast detailplaneeringu kehtestamist.

  (6) Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrab otsusega kohanimed:
  1) linna osale;
  2) linnaplaneerimise territoriaalüksustele, mille nimi määratakse pärast detailplaneeringu kehtestamist;
  3) linnaplaneerimise territoriaalüksustele, mis on ajaloolise tekke ja nimega terviküksus.

  (7) Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrab korraldusega kohanimed:
  1) tänavale, väljakule ja muule aadressi kasutatavale väikekohale;
  2) maaregistri katastriüksusele, kui sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte;
  3) ühissõidukipeatusele ja muule mitteaadressikohale.

  (8) Linnavalitsus määrab aadressi maaüksusele, ehitisele või muule asukoha osutust vajavale objektile.

  (9) Juhul kui kohanime Kohtla-Järve linna territooriumil määrab Vabariigi Valitsus või regionaalminister, annab kohanimemäärajale kirjaliku arvamuse selle kohta pädevust omav organ.

  (10) Linnavalitsus moodustab alalise Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni (edaspidi nimekomisjon), mille eesmärk on nõustada linnavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel. Linnavalitsusel on õigus küsida ekspertarvamusi nime määramise asjus.

  (11) Kohanimed muudab ja tunnistab kehtetuks kohanime määranud haldusorgan.

§ 4.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramise algatab linnavalitsus oma algatusel või juriidiliste või füüsiliste isikute kirjaliku taotluste alusel. Kohanime määramise taotluses peab olema kohanime valiku põhjendus. Detailplaneeringus nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kui taotlus ei vasta kohanimeseaduses sätestatud nõuetele määrab linnavalitsuse pädev teenistuja taotluse esitajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja vastavalt haldusmenetluse seadusele.

  (3) Kohanimi määratakse käesoleva korra paragrahvis 3 lõigetes 6 või 7 sätestatud õigusaktidega (edaspidi õigusakt) mis peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kohanime (olemasolul nii põhi- kui rööpnimi);
  2) nimeobjekti liiki;
  3) nimeobjekti asukoha kaarti, välja arvatud juhul, kui on esitatud nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus ja selle andmekoosseisus on vastav ruumikuju olemas.

  (4) Kohanime määramist korraldab linnavalitsuse pädev teenistuja, kes:
  1) kontrollib taotluse vastavust kohanimeseaduses sätestatud nõuetele;
  2) teavitab kohanime määramise kavatsusest eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektidele maaomaniku kohanimeseaduses sätestatud korras;
  3) teeb õigusakti teatavaks ja selgitab nimeobjekti omanikule kohanime määramise tagajärgi ning vaidlustamise korda;
  4) teatab kohanime määramisest kohanimeseaduse paragrahvis 8 sätestatud korras;
  5) peab arvestust Kohtla-Järve linna territooriumil määratud kohanimede üle;
  6) kannab määratud kohanimed linna aluskaardile;
  7) uuendab kohanime andmeid vastavates linna registrites.

  (5) Võõrkeelse kohanime või rööpnime määramiseks on linnavolikogu või linnavalitsus vastavalt oma pädevusele kohustatud taotlema nõusolekut regionaalministrilt.

  (6) Objekti, sealhulgas ehitise nimetuse, millel ei ole käesoleva korra paragrahvi 3 lõike 2 alusel nimekohustust, ehkki mitteametliku nimetuse, võib objekti omaniku või haldaja soovil kanda linnaskeemile.

§ 5.   Kohanime määramise avalikustamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu avalikustab pädev teenistuja Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel www.kohtla-jarve.ee vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

  (2) Kohtla-Järve linna õigusaktide avalikustamine toimub linna põhimääruses sätestatud korras.

§ 6.   Kohanime kasutamine

  (1) Kohtla-Järve linna õigusaktides, maakaartidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel, kuulutustel, aadressides tuleb kasutada ametlikku kohanime. Sama viisil ja juhtudel kasutatakse kohale määratud põhi- ja rööpnime, esitades need kohanime kohanimeregistris antud järjekorras.

  (2) Nimekomisjon võib teha ettepaneku ebakorrektselt vormistatud kohanime sisaldavate siltide väljavahetamiseks aadressitähiste eeskirja kohaselt.

  (3) Mitteametliku koha- või objekti nime, sealhulgas hoone nime kandmiseks Kohtla-Järve linnaplaanile või skeemile küsitakse nimekomisjoni seisukohta.

§ 7.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. veebruari 2001. a määrus nr 49 „Kohtla-Järve kohanimede määramise korra kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json