Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Treimani Rahvamaja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2014, 59

Treimani Rahvamaja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2000 nr 7
jõustumine 29.02.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2014RT IV, 26.02.2014, 3401.03.2014

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktist 34 Häädemeeste Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Treimani Rahvamaja põhimäärus (lisatud).
2. Määrus jõustub 29. veebruaril 2000. a.


Kinnitatud
Häädemeeste Vallavolikogu 28. veebruari 2000. a määrusega nr 7

TREIMANI RAHVAMAJA PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Treimani Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Häädemeeste valla asutus.
1.2. Rahvamaja asub aadressil Treimani küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond.
1.3. Rahvamajal võib olla oma pitsat ja sümboolika.
1.4. Rahvamajal on õigus omada arveldusarvet.
1.5. Rahvamaja teeninduspiirkond on Häädemeeste vald.
1.6. Rahvamaja põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).
1.7. Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest ning vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, samuti käesolevast põhimäärusest.


II. ÜLESANDED

2. Rahvamaja tegevuse eesmärk on piirkonna elanike kultuurialane teenindamine.
3. Rahvamaja tegevusvaldkonnad on:
3.1. taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
3.2. elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
3.3. kursuste, õpperingide ja muu sellesarnase korraldamine;
3.4. kultuuriürituste korraldamine.


III. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4. Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
4.1. saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid Häädemeeste Vallavalitsuselt;
4.2. osutada tasulisi eriteenuseid;
4.3. pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning sõlmida nende lepinguid;
4.4. võtta või anda lühiajaliseks kasutamiseks hooneid, ruume, inventari.


IV. JUHTIMINE

4.5. Rahvamaja tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse või vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab lepingu vallavanem.
4.6. Juhataja:
4.6.1. korraldab rahvamaja tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
4.6.2. koostab rahvamaja eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
4.6.3. vastutab rahvamaja eelarvest kinnipidamise eest;
4.6.4. esindab rahvamaja;
4.6.5. tagab rahvamaja valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
4.6.6. täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.
4.7. Rahvamaja sisulise töö korraldamise kohta kohalikule omavalitsusele ettepanekute tegemiseks, rahvamaja töö hindamiseks ja rahvamaja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse rahvamaja nõukogu.
4.8. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja kaks liiget.
4.9. Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.
4.10. Nõukogu vorm on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 liikmetest.
4.11. Nõukogu esitab vähemalt üks kord aastas oma ettepanekud vallavalitsusele.


V. STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

5.1. Rahvamaja personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest. Rahvamaja koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepaneku alusel, arvestades asutuse eelarvega. Töötajate töötasud määrab juhataja vallavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise aluste alusel. Töötamist rahvamajas reguleeritakse tööseadusandlusega.
[RT IV, 26.02.2014, 34 - jõust. 01.03.2014]

5.2. Rahvamaja poolt osutatavate tasuliste teenuste eest võetava tasu suurus kooskõlastatakse vallavalitsusega.


VI. FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

6.1. Rahvamaja finantseeritakse vallaeelarvest, riigieelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
6.2. Rahvamaja raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.
6.3. Kontrolli rahvamaja tegevuse üle teostab vallavalitsus.


VII. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Rahvamaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.
7.2. Rahvamaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt kolm kuud enne kavandatavat tähtaega.

/otsingu_soovitused.json