KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2015, 7

Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 05.02.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36² alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Audru valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruses nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ja muudes riigi ja Audru valla õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (4) Eeskiri ei laiene jahikoertele jahipidamisel jahiseaduses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loomapidaja – isik, kellele koer või kass (edaspidi koos loom) kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb loomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Loom loetakse kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle piiratud territooriumil või kellele kuuluvas ehitises loom asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv loom – loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) häirimine – igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) ohustamine – inimeste elu, tervist või vara ohtu asetav tegevus;
  6) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada ehitises või piiratud territooriumil, kus on loodud sobivad tingimused looma pidamiseks ja välistatud looma omal tahtel välja pääsemine.

  (2) Loomapidamine ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise ja heakorra üldnõudeid, ohustada ega häirida inimesi ja teisi loomi ega neile kahju tekitada.

  (3) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (4) Looma suhtes lubamatu tegu on looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast, välja arvatud loomakaitseseaduses sätestatud juhtudel.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab loomapidaja tagama järelevalve looma üle, teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima looma lahti pääsemist.

  (2) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga või kandevahendis, mis ei ohusta looma tervist ja millest loom omal tahtel välja ei pääse. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada koerte treeningplatsidel ning inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui sellega ei ohustata teisi inimesi ja loomi ning on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle, sealhulgas võimalus koer vajaduse tekkimisel koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Avalikus kohas on lubatud jalutusrihmata viibida teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel.

  (3) Koera tohib jätta lahti pääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga ja vajaduse korral suukorviga kinnitatult avalikku kohta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas ehitises või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

  (4) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) paigaldama territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi ning tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil;
  2) tagama loomale liigikohased pidamistingimused vastavalt loomakaitseseadusele ja põllumajandusministri 24.07.2008 määrusele nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“;
  3) tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3 – 4 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal ning marutaudi puhul mitte harvemini kui 24 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest;
  4) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas;
  5) teavitama koheselt kutsetegevuse luba omavat või piirkonda teenindavat veterinaararsti ebaloomuliku käitumisega või teiste marutaudile iseloomulike tunnustega kahtlusega loomast (ka metsloomast);
  6) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) ujutada või pesta looma avalikes supluskohtades ja veesilmades, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
  2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituste läbiviimist.

§ 6.   Loomade märgistamine ja registreerimine

  (1) Audru valla haldusterritooriumil peetav koer peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi ja olema registreeritud Audru valla lemmikloomaregistris (edaspidi lemmikloomaregister). Kassi märgistamine ja registreerimine lemmikloomaregistris on soovituslik. Looma märgistamisega seotud kulud tasub loomapidaja.

  (2) Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise veterinaararsti poolt 14 päeva jooksul arvates looma 3 kuuseks saamise päevast. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada 14 päeva jooksul arvates omandamise päevast.

  (3) Looma võib registrisse kanda veterinaararst, kes teostas märgistamise. Registrisse võib kande teha ka loomaomanik ise läbi riigiportaali www.eesti.ee.

  (4) Looma kadumisest või surmast peab omanik teavitama loomaregistri pidajat või tegema ise vastava registri paranduse.

  (5) Audru lemmikloomaregistrisse kogutavate andmete koosseisu ja registri pidamise korra kehtestab Audru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 7.   Hulkuv loom

  (1) Hulkuvad loomad tuleb kinni püüda ja tagastada omanikule või leida neile uus omanik. Kui ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, tuleb loom ettenähtud korras hukata.

  (2) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist loomakaitseseaduses sätestatud korras korraldab vallavalitsus.

  (3) Loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma püüdmist korraldab loomapidaja. Kui loomapidaja ei täida nimetatud kohustust ja looma püüdmise korraldab vallavalitsus, kannab looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud looma omanik.

  (4) Hulkuva looma püüdmisel kontrollitakse, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (5) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav või kui teda ei ole võimalik omanikule tagastada paigutatakse loom varjupaika ning alustatakse omaniku kindlakstegemist või uue omaniku otsimist. Omaniku kindlakstegemiseks või uue omaniku leidmiseks avalikustatakse hulkuva looma kirjeldus varjupaiga koduleheküljel, ajakirjanduses või vallavalitsuse kodulehel.

  (6) Kui 14 päeva möödumisel looma kirjelduse avalikustamisest ei ole looma omanikku kindlaks tehtud antakse loom uuele omanikule. Kui looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida uut omanikku ning looma ei ole võimalik käesolevas lõikes sätestatud tähtajast varjupaigas kauem pidada, tuleb läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

§ 8.   Vastutus

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel § 664 lõikes 2 nimetatud kohtuväliste menetlejate poolt.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 06.03.2003 määrus nr 27 „Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

§ 10.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse § 6 jõustub 01. jaanuaril 2016.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json