Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Mustamäe Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2015, 19

Mustamäe Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustamäe Päevakeskus (edaspidi asutus) on Mustamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Mustamäe Päevakeskus.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Ehitajate tee 82, 12915 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümbol.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) päevakeskus;
  2) mäluhäiretega isikute päevahoid;
  3) koduteenuste üksus;
  4) perekeskus.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevusvaldkond on sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine, et soodustada ja säilitada Mustamäe linnaosa abivajavate elanike toimetulekut, ning linnaosas vaba aja veetmise, huvitegevuse ja klubilise tegevuse võimaluse loomine.

  (2) Tegevusvaldkondadest tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab enda ja oma struktuuriüksuste tööd ja majandustegevust;
  2) soodustab eakate toimetulekut ning osutab neile sotsiaalteenuseid ja muud abi;
  3) osutab koduteenuseid;
  4) osutab mäluhäiretega isikute päevahoiuteenust;
  5) loob eakatele ja erivajadustega inimestele huvitegevus- ja suhtlusvõimalusi: korraldab arendus-, huvi- ja klubilist tegevust ja ühisüritusi;
  6) korraldab toimetulekukursuste ja eneseabirühmade tööd ning teabepäevi ja nõustamist;
  7) korraldab eakate, puudega isikute ja vähekindlustatud isikute toitlustamist asutuse söögisaalis, toimetab koduteenuse klientidele valmistoidu koju ning korraldab muud toiduabi;
  8) tagab pesemis- ja pesupesemisvõimaluse ning korraldab iluteenuste osutamist;
  9) osutab koduteenuse klientidele tervishoiu- ja ametiasutuste külastamiseks transpordiabi;
  10) teeb koostööd sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning pakub koostöös kõrgkoolidega üliõpilastele praktikavõimalust;
  11) vajaduse korral osutab toimetulekuraskustega ja resotsialiseeruvatele isikutele muid teenuseid;
  12) nõustab peresid ja lastevanemaid sotsiaal-, kasvatus-, majandus- ja haridusküsimustes, kasutades võrgustiku- ja juhtumitööd;
  13) arendab laste sotsiaalseid ja toimetulekuoskusi ühistegevustega;
  14) toetab laste vaba aja sisustamist;
  15) juhendab ja abistab lapsi ja nende vanemaid koduste õppeülesannete täitmisel;
  16) teeb pereteraapiat;
  17) annab üürile ruume ja inventari;
  18) haldab, hooldab ja parendab asutuse valdusesse antud kinnistut ja muud vara.

  (3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (4) Asutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid. Teenuste hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab enda valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekutest. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem. Juhatajal peab olema kõrgharidus ja ta peab vastama SA Kutsekoda kinnitatud hoolekandeasutuse juhi (tase 6) kutsestandardiga kehtestatud nõuetele.

  (3) Juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid asutuse ülesannete täitmiseks linna eelarves ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab asutuse asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab asutusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral linnaosa valitsusele.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määrus nr 33 „Mustamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json