SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord Lääne-Saare vallas

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2015, 27

Sotsiaalteenuste osutamise kord Lääne-Saare vallas

Vastu võetud 11.02.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja korra rahvastikuregistri järgselt Lääne-Saare valla elanikele ja vältimatu abi korras isikule, kes ajutiselt viibib Lääne-Saare valla haldusterritooriumil.

 (2) Käesolevast korrast vallavalitsusele tulenevad ülesanded võib vallavalitsus delegeerida teenust osutavatele mittetulundusühingutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) sotsiaalteenus - isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
 2) klient - isik, kellele osutatakse sotsiaalteenuseid;
 3) perekond - abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
 4) kliendi esindaja - kliendi poolt volitatud isik või kliendi seadusliku esindajana eestkostja või hooldaja;
 5) ülalpidamiskohustusega isik - perekonnaseaduse mõistes seadusjärgne ülalpidaja;
 6) tasuta sotsiaalteenus - kliendile täies ulatuses valla eelarvest finantseeritav teenus;
 7) soodustusega sotsiaalteenus - osaliselt valla eelarvest finantseeritav teenus, mida klient saab vallapoolse toetuse tõttu odavamalt teenuse tegelikust hinnast;
 8) tasuline sotsiaalteenus - klient või tema perekonnaliikmed maksavad teenuse tegeliku hinna vastavalt kehtestatud hinnakirjale;
 9) Lääne-Saare valla elanik - isik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on määratud Lääne-Saare vald;
 10) vältimatu abi – osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu. Abi osutatakse seni, kuni ta ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras;
 11) toimetulek - on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 12) rehabilitatsiooniplaan - on rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
 13) juhtumiplaan - spetsialisti poolt ja isiku aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument isiku sotsiaalseks rehabiliteerimiseks eesmärgiga parandada isiku toimetulekuvõimet ja resotsialiseerida teda kogukonda.

§ 3.  Sotsiaalteenuste taotlemine

 (1) Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab klient sotsiaalosakonnale vastavasisulise avalduse.

 (2) Sotsiaalteenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avalduse võib esitada ka kliendi esindaja, kui klient ise ei ole tervislikel põhjustel suuteline avaldust esitama.

 (3) Avalduses tuleb märkida kliendi nimi, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta, ja teenuse taotlemise põhjus.

 (4) Sotsiaalosakonnal on õigus nõuda kliendilt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (5) Sotsiaaltöötaja teeb vajaduse korral sotsiaalteenuse taotleja juurde kodukülastuse, mille käigus koostab akti taotleja materiaalsest ja sotsiaalsest olukorrast.

 (6) Klient ja tema esindaja vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

§ 4.  Sotsiaalteenuste määramine

 (1) Sotsiaalteenuste määramine sõltub Lääne-Saare valla eelarvest sotsiaalseks kaitseks eraldatud vahenditest, kliendi ja tema pereliikmete sissetulekust, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ja kliendi konkreetsest vajadusest.

 (2) Lääne-Saare Vallavalitsuse juurde moodustatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjoni pädevuses on sotsiaalteenuste määramine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele.

 (3) Komisjonil on vajadusel õigus kutsuda klient istungile ning vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele kuulata ära kliendi arvamus ja esitada talle täiendavaid küsimusi.

§ 5.  Osutatavad sotsiaalteenused

 (1) Sotsiaalnõustamine
 1) Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
 2) Teenuse osutamine toimub kliendi või tema esindaja suulise pöördumise alusel.

 (2) Asenduskoduteenus
 1) Asenduskoduteenus on vanemliku hoolitsuseta lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
 2) Asenduskoduteenuse taotlemine ja osutamine toimub sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud korras.

 (3) Hoolduse ja eestkoste seadmine
 1) Hooldusele ja eestkostele on õigustäisealisel teovõimelisel isikul, kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.
 2) Hoolduse ja eestkoste seadmine ning lõpetamine toimub perekonnaseaduses kehtestatud korras.

 (4) Isiklike abivahendite kaartide väljastamine
 1) Valla sotsiaalosakond väljastab pere- või eriarsti tõendi esitamisel lastele, eakatele ja puuetega inimestele isiklike abivahendite kaarte invavahendite soodustingimustel ostuks või üürimiseks.
 2) Isiklike abivahendite kaartide väljastamine toimub vastavalt sotsiaalministri kehtestatud korras.

 (5) Koduteenused
 1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kes vanaduse, puude või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi ja kellel üldjuhul puuduvad sugulased ja lähedased. Abi osutatakse teenuste osas, millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema.
 2) Koduteenused on eakale või puudega isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla.
 3) Koduteenust osutatakse kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu alusel, mis sõlmitakse sotsiaalosakonna juhataja ja koduteenust vajava isiku vahel. Lepingus lepitakse kokku tingimused, poolte õigused ja kohustused ning tasu suurus. Lepingu lisaks on hoolduskava, kus märgitakse teenuste loetelu, kestvus ja sagedus.
 4) Koduteenust korraldab valla hooldustöötaja või selleks määratud isik.

 (6) Tugiisikuteenus
 1) Teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas, sh. lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
 2) Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.
 3) Tugiisiku teenuse sihtgrupid on: Isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut. Lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu. Lapsevanemad ja lapsed, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel.
 4) Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu vastavat tegevusluba omava füüsilise või juriidilise isikuga.

 (7) Isikliku abistaja teenus
 1) Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine.
 2) Õigus isikliku abistaja teenuse saamiseks on isikul, kes on võimeline isiklikku abistajat oma vajadustele vastavalt välja õpetama, andma talle adekvaatseid tööjuhiseid ning kes on vähemalt 18-aastane liikumispuudega, nägemispuudega või kerge vaimupuudega inimene.
 3) Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja kliendi poolt antavatest tööjuhistest.
 4) Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded määrab klient. Üldjuhul leiab klient endale isikliku abistaja ise.
 5) Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.
 6) Isikliku abistaja teenuse osutamiseks sõlmib vald vastavasisulise lepingu.

 (8) Hooldamine hoolekandeasutuses
 1) Hoolekandeasutus on ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ja järelevalve.
 2) Hoolekandeasutusse võib paigutada eaka või puudega isiku, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
 3) Osaliselt valla poolt finantseeritavale hooldusele paigutatakse klient, kelle puhul on esindatud üheaegselt alljärgnevad tingimused: Kliendil puudub ülalpidamiskohustusega isik või nimetatud isik ei suuda arvestataval põhjusel talle seadusega pandud kohustusi täita. Kliendi omandis ei ole kinnis- ega olulise väärtusega vallasvara hooldekodusse asumise ajal, ega ole võõrandatud vara kolmandatele isikutele aasta jooksul enne hoolekandeasutusse asumist. Osaliselt valla poolt finantseeritud hooldusele hoolekandeasutuses on õigus kliendil, kes on omaste või pärijate puudumisel pärandanud või kinkinud oma kinnis- või olulise väärtusega vallasvara Lääne-Saare vallale.
 4) Hooldatav on kohustatud tasuma ülalpidamiskulude katteks üldjuhul 95% oma pensionist.
 5) Hoolekandeasutusse paigutamisel sõlmib vallavalitsus kliendiga või tema seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isikuga vastava lepingu.
 6) Juhul, kui ülalpidamiskohustusega isik ei ole suuteline täies mahus katma kliendi ülalpidamisega seotud igakuiseid kulusid, võib vallavalitsus ülalpidamiskohustusega isiku avalduse alusel ja piisavate rahaliste vahendite olemasolul osaliselt toetada ülalpidamiskulude katmist.
 7) Klient võib olla hooldamisel hoolekandeasutuses ajutiselt või alaliselt.

 (9) Varjupaigateenus
 1) Varjupaigateenust osutatakse lastele, üksikisikule või lastega perele, kes vajab ajutist ööpäevast abi, tuge ja kaitset.
 2) Juhul, kui varjupaigateenust vajab klient, kes ei vasta käesoleva korra § 3 nimetatud tingimustele, kannab teenuse osutamisega seotud kulud kliendi rahvastikuregistrijärgne omavalitsus.

 (10) Eluasemeteenus
 1) Sotsiaalkorteri üürimine on eluasemeteenuse ajutine osutamine isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline või võimeline endale või perekonnale eluaset tagama.
 2) Sotsiaalkorterit üüritakse eeskätt inimestele, kes on tulnud asenduspere teenuselt, perekonnas hooldamiselt, vabanenud kinnipidamiskohast, kaotanud kodu tuleõnnetuse tagajärjel.

 (11) Puuetega inimestele sõidukite parkimiskaartide väljastamine
 1) Valla sotsiaalosakond väljastab pere- või eriarsti tõendi alusel puudega inimesele sõiduki parkimiskaardi kehtivusega viis aastat.
 2) Parkimiskaardi saamiseks on vaja kirjutada avaldus ja lisada foto 3x4 cm.
 3) Puuetega inimeste sõidukite parkimiskaarte väljastatakse vastavalt sotsiaalministri kehtestatud korras.

§ 6.  Riigi poolt osaliselt finantseeritavate hoolekandeteenuste osutamine

 (1) Riigi poolt osaliselt finantseeritavaid hoolekandeteenuseid osutatakse psüühiliste erivajadustega tööealistele inimestele ning sügava ja raske puudega lastele.

 (2) Teenuseid osutab MTÜ Randvere Tööõppekeskus, Kuressaare Perekodu ja teised teenuse osutamiseks õigustatud füüsilised või juriidilised isikud.

 (3) Igapäevaelu toetamise, toetatud töötamise ja toetatud elamise teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet.

 (4) Toetatud töötamise, toetatud elamise ja lapsehoiuteenuse saamiseks on vajalik rehabilitatsiooni plaan.

§ 7.  Riigi poolt osaliselt finantseeritavad hoolekandeteenused

 (1) Igapäevaelu toetamise teenus
 1) Igapäevaelu toetamise teenus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud korrale.

 (2) Toetatud töötamine teenus
 1) Töötamise toetamise teenus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud korrale.

 (3) Toetatud elamise teenus
 1) Toetatud elamise teenus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud korrale.

 (4) Sügava ja raske puudega lapse lapsehoiuteenus
 1) Riigi poolt osaliselt rahastatavale lapsehoiuteenuse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud korrale.

§ 8.  Lõppsätted

  Tunnistada kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 19. detsembri 2012. a määrus nr 16 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Kaarma vallas“, Kärla Vallavolikogu 31.oktoobri 2014. a määrus nr 18 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Kärla vallas“ ja Lümanda Vallavolikogu 29.oktoobri 2014. a määrus nr 21 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Lümanda vallas“.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees