HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2015, 69

Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 23.05.2013 nr 10
RT IV, 11.06.2013, 17
jõustumine 01.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2015RT IV, 26.02.2015, 5601.03.2015

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 2 ja § 22 lg 1 p 37, "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 27 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Vändra Lasteaia rahastamisel osalevad lapsevanemad käesoleva määrusega kehtestatud ulatuses.

 (2) Lapsevanemate poolt kaetavat osa kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personalikulude ning õppevahendite kulude katmiseks.

§ 2.  Lapsevanema osalustasu täismäär

  Lapsevanema osalustasu täismäär ühe lapse kohta on 28,00 eurot kuus, mida rakendatakse määruse § 3 järgi.
[RT IV, 26.02.2015, 56 - jõust. 01.03.2015]

§ 3.  Lapsevanema poolt kaetava osa määrade rakendamine

 (1) Lapsevanemale, kes on kantud rahvastikuregistris Vändra alevi aadressile, kaetava osa määrad on:
 1) esimeselt lasteaias käivalt lapselt 28,00 eurot kuus;
[RT IV, 26.02.2015, 56 - jõust. 01.03.2015]
 2) samaaegselt teiselt lasteaias käivalt lapselt 23,00 eurot kuus;
[RT IV, 26.02.2015, 56 - jõust. 01.03.2015]
 3) samaaegselt kolmandalt ja enamalt lasteaias käivalt lapselt 20,00 eurot kuus.
[RT IV, 26.02.2015, 56 - jõust. 01.03.2015]

 (2) Lapsevanemale, kes on kantud rahvastikuregistris mõne teise kohaliku omavalitsuse aadressile, kannab iga lasteaias samaaegselt käiva lapse eest osalustasu täismäära ulatuses.

 (3) Vabade kohtade olemasolul ajutiselt lasteaia nimekirja võetud lapse lapsevanem, kes ei ole kantud rahvastikuregistrisse Vändra alevi aadressiga, maksab lasteaia koha arvestusliku maksumuse, mille Vändra Alevivalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks, lähtudes lapse lasteaias viibimise perioodist.

§ 4.  Toidukulu ettemaks

  Toidukulu ettemaks on 30,00 eurot kuus ühe lasteaias käiva lapse kohta. Tasaarvestus tehakse lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 1. septembril 2013. aastal.