HaridusKool

Teksti suurus:

Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2016, 1

Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 17.02.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise üldised tingimused ja kord.

  (2) Hariduslike erivajadustega laste kooli vastuvõtmine ja õppe korraldamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 2.   Klasside arv koolis

  Põhikoolis ja gümnaasiumis avatavate klasside arvu kinnitab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hiljemalt õppeaastale eelnevas veebruarikuus. Vastav korralduse ärakiri saadetakse koolidele elektrooniliselt.

§ 3.   Põhikooli vastuvõtmine

  (1) Kool peab vastu võtma kõik lapsed, kelle jaoks vastav põhikool on linnavalitsuse kehtestatud korra alusel määratud elukohajärgseks kooliks.

  (2) Vaba õppekoha võib kool täita kooli vastuvõtu tingimustes sätestatud korras. Õppekoht on vaba, kui õpilaste nimekirjas on vähem õpilasi kui klassis õppekohti.

  (3) Vabale õppekohale võetakse vastu esmajärjekorras laps, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Rakvere linn.

  (4) Kui vaba õppekohta ei soovi Rakvere linnas elav laps, võib kool täita vaba õppekoha ka lapsega, kelle elukohaks ei ole Rakvere linn.

  (5) Õpilase arvamise põhikooli õpilaste nimekirja vormistab kooli direktor käskkirjaga.

§ 4.   Gümnaasiumisse vastuvõtmine

  (1) Gümnaasiumis õppimiseks esitab isik kooli vastuvõtu tingimustes sätestatud nõuetele vastava taotluse ning lisab dokumendid, mille loetelu on toodud vastava valdkonna eest vastutava ministri poolt kehtestatud õpilase kooli vastuvõtmise üldiseid tingimusi ja korda reguleerivas õigusaktis. Kool avaldab vastava teabe oma veebilehel.

  (2) Kui kool on kehtestanud ühtsetel alustel gümnaasiumisse vastuvõtmiseks teadmiste ja oskuste hindamise korra, toimub hindamine vastuvõtu tingimustes sätestatud korras ja aegadel. Kool avaldab vastava teabe oma veebilehel.

  (3) Õpilase arvamise gümnaasiumi õpilaste nimekirja vormistab kooli direktor käskkirjaga

§ 5.   Õpilase üleminek ühest koolist teise kooli

  Õpilase üleminekul teise kooli tuleb koolile esitada dokumendid, mille loetelu on toodud vastava valdkonna eest vastutava ministri poolt kehtestatud õpilase kooli vastuvõtmise üldiseid tingimusi ja korda reguleerivas õigusaktis.

§ 6.   Volituse andmine kooli vastuvõtu korra ja tingimuste kehtestamiseks

  Kooli vastuvõtu tingimused, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise korra gümnaasiumi vastuvõtmisel kehtestab kooli direktor, arvestades õigusaktides sätestatud nõuete ning linnavalitsuse kehtestatud elukohajärgse põhikooli määramise tingimustega.

§ 7.   Määruste muutmine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Rakvere linnavolikogu 21.mai 2014 a. määruse nr 8 „Rakvere Põhikooli põhimäärus“ (RT IV, 29.05.2014, 6) paragrahv 5 lõige 1;
  2) Rakvere linnavolikogu 21.mai 2014 a. määruse nr 6 „Rakvere Reaalgümnaasiumi põhimäärus“ (RT IV, 29.05.2014, 4) paragrahv 5 lõige 1;
  3) Rakvere linnavolikogu 21.mai 2014 a. määruse 7 „Rakvere Gümnaasiumi põhimäärus“ (RT IV, 29.05.2014, 5) paragrahv 5 lõige 1;
  4) Rakvere linnavolikogu 21.mai 2014 a. määruse nr 9 „Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus“ (RT IV, 29.05.2014, 7) paragrahv 5 lõige 1.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Kuni kooli poolt määruse § 6 alusel kooli vastuvõtu korra ja tingimuste kehtestamiseni kehtivad enne määruse jõustumist kehtestatud kooli vastuvõtu tingimused ja kord osas, mis ei ole vastuolus kooli vastuvõtmist reguleerivate õigusaktidega ja käesoleva määrusega

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2016 a.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json