SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetus ja kooli alguse toetus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2017, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sünnitoetus ja kooli alguse toetus

Vastu võetud 17.02.2016 nr 6
RT IV, 26.02.2016, 6
jõustumine 29.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2017RT IV, 26.10.2017, 501.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Sünnitoetus ja kooli alguse toetus on täiendavad sotsiaaltoetused, mille eesmärgiks on katta osaliselt kulusid, mis tekivad lastega peredele seoses lapse sünni ja esmakordselt kooli minekuga.

 (2) Määrusega reguleeritakse Rakvere linna eelarvest sünnitoetuse ja kooli alguse toetuse määramise ja maksmise tingimused.

 (3) Sünnitoetuse ja kooli alguse toetuse maksmise otsustab Rakvere Linnavalitsus (ametiasutusena) või Rakvere Linnavalitsuse määratud ametnik (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.  Sünnitoetuse ja kooli alguse toetuse määr

 (1) Sünnitoetuse määr on 320 eurot.
[RT IV, 26.10.2017, 5 - jõust. 01.01.2018]

 (2) Kooli alguse toetuse määr on 100 eurot.
[RT IV, 26.10.2017, 5 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust on õigus taotleda lapse sünni korral Rakvere linna elanikul, kui lapse sündimise hetkel on lapse ema elukoht rahvastikuregistri andmetel Rakvere linnas.
[RT IV, 26.10.2017, 5 - jõust. 01.01.2018]

 (2) Avalduse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem kuue kuu jooksul pärast lapse sündi, eeldusel, et laps ja taotleja on rahvastikurgistri andmetel Rakvere linna elanikud. Sünnitoetuse avaldus esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt linnavalitsusele ja selles peavad sisalduma järgmised andmed:
[RT IV, 26.10.2017, 5 - jõust. 01.01.2018]
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha- aadress;
 2) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha- aadress
 3) taotleja pangakonto number;
 4) avaldus peab olema allkirjastatud omakäeliselt või digitaalselt.

 (3) Toetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud määras

 (4) Linnavalitsus määrab sünnitoetuse või otsustab keeldumise hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Sünnitoetus kantakse taotleja pangakontole.

§ 4.  Kooli alguse toetus

 (1) Kooli alguse toetus määratakse Rakvere linna haldusterritooriumil asuva üldhariduskooli 1.klassi õppima asuvale lapsele, kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema või eestkostja või hooldaja elukohana Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt kooliminekuaasta 1. jaanuaril registreeritud Rakvere linn.

 (2) Kooli alguse toetuse määramiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja ajavahemikul 20. juuni kuni 20. september linnavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt avalduse, milles sisalduvad järgmised andmed:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha- aadress;
 2) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha- aadress;
 3) kooli nimi, kus laps asub õppima.

 (3) Linnavalitsus väljastab lapse nimega tõendi, millel on märgitud ettevõtted, millistest koolitarbeid ostes tasub Rakvere linn vastavalt eelnevalt sõlmitud lepingule tõendi esitaja eest kehtestatud kooli alguse toetuse määra ulatuses.

 (4) Linnavalitsus avaldab koostööpartnerite leidmiseks avaliku teate ning määrab koostööpartnerid Rakvere linna haldusterritooriumil koolitarbeid müüvate ettevõtete hulgast hiljemalt iga aasta 31. maiks.

§ 5.  Määruse rakendamine ja kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json