SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetus ja kooli alguse toetus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2016, 6

Sünnitoetus ja kooli alguse toetus

Vastu võetud 17.02.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Sünnitoetus ja kooli alguse toetus on täiendavad sotsiaaltoetused, mille eesmärgiks on katta osaliselt kulusid, mis tekivad lastega peredele seoses lapse sünni ja esmakordselt kooli minekuga.

  (2) Määrusega reguleeritakse Rakvere linna eelarvest sünnitoetuse ja kooli alguse toetuse määramise ja maksmise tingimused.

  (3) Sünnitoetuse ja kooli alguse toetuse maksmise otsustab Rakvere Linnavalitsus (ametiasutusena) või Rakvere Linnavalitsuse määratud ametnik (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Sünnitoetuse ja kooli alguse toetuse määr

  (1) Sünnitoetuse määr on 260 eurot.

  (2) Kooli alguse toetuse määr on 64 eurot.

§ 3.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigustaotleda lapse sünni korral Eesti alalisel elanikul, Eestis seaduslikul alusel elaval välismaalasel ja Eestis viibival pagulasel, kui
  1) lapse ühe vanema või üksikvanema elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt lapse sündimise hetkel Rakvere linn;
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Rakvere linna elanik sünnist alates;
  3) lapse sünd on õigusaktides sätestatud korras registreeritud.

  (2) Avalduse toetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sünnikuupäeva. Sünnitoetuse avaldus esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt linnavalitsusele ja selles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha- aadress;
  2) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha- aadress
  3) taotleja pangakonto number;
  4) avaldus peab olema allkirjastatud omakäeliselt või digitaalselt.

  (3) Toetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud määras

  (4) Linnavalitsus määrab sünnitoetuse või otsustab keeldumise hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Sünnitoetus kantakse taotleja pangakontole.

§ 4.   Kooli alguse toetus

  (1) Kooli alguse toetus määratakse Rakvere linna haldusterritooriumil asuva üldhariduskooli 1.klassi õppima asuvale lapsele, kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema või eestkostja või hooldaja elukohana Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt kooliminekuaasta 1. jaanuaril registreeritud Rakvere linn.

  (2) Kooli alguse toetuse määramiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja ajavahemikul 20. juuni kuni 20. september linnavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt avalduse, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha- aadress;
  2) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha- aadress;
  3) kooli nimi, kus laps asub õppima.

  (3) Linnavalitsus väljastab lapse nimega tõendi, millel on märgitud ettevõtted, millistest koolitarbeid ostes tasub Rakvere linn vastavalt eelnevalt sõlmitud lepingule tõendi esitaja eest kehtestatud kooli alguse toetuse määra ulatuses.

  (4) Linnavalitsus avaldab koostööpartnerite leidmiseks avaliku teate ning määrab koostööpartnerid Rakvere linna haldusterritooriumil koolitarbeid müüvate ettevõtete hulgast hiljemalt iga aasta 31. maiks.

§ 5.   Määruse rakendamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud sünnitoetuse avaldused lahendatakse ja sünnitoetust makstakse Rakvere linnavolikogu 24. mai 2006 a. määruse nr 19 „Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine“ alusel.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 24. mai 2006 a. määrus nr 19 „Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine“ (RT IV, 05.12.2013, 84).

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json