SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikute toetus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2016, 7

Represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikute toetus

Vastu võetud 17.02.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määruse eesmärgiks on represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikute täiendav toetamine (edaspidi represseeritu toetus) Rakvere linna eelarvest.

 (2) Määrusega reguleeritakse Rakvere linna eelarvest represseeritu toetuse määramise ja maksmise tingimused

 (3) Represseeritu toetuse määr on 32 eurot kalendriaastas.

§ 2.  Represseeritu toetuse määramine ja maksmine

 (1) Represseeritu toetust on õigustaotleda isikul,:
 1) kes on represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel ning omab represseeritu tunnistust;
 2) kelle elukohana on hiljemalt toetuse määramise aasta 1. jaanuaril Eesti rahvastikuregistris märgitud Rakvere linn.

 (2) Represseeritu toetuse saamiseks esitab taotleja Rakvere Linnavalitsusele ühekordse kirjaliku või elektroonilise avalduse, milles on ära näidatud:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoha- aadress ja muud kontaktandmed (tel, e- post jms);
 2) pangakonto andmed.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud avaldusele peab olema lisatud koopia represseeritu tunnistusest.

 (4) Rakvere Linnavalitsus otsustab hiljemalt 10 tööpäeva jooksul avalduse rahuldamise või keeldub sellest. Avalduse rahuldamise korral kantakse isik represseeritute nimekirja.

 (5) Represseeritute nimekirja kantud isikutele määratakse represseeritu toetus üks kord kalendriaastas hiljemalt 23. juunile (Võidupühale) eelneval Rakvere linnavalitsuse istungil korraldusega. Määratud toetus kantakse taotleja pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse kuupäevast.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist represseeritute nimekirja kantud isikutele jätkatakse represseeritu toetuse maksmist, kui isik vastab määruse paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json