HaridusKool

Teksti suurus:

Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2018, 55

Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 ja Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. aasta määruse nr 43 ”Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose Gümnaasium (edaspidi kool) tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohajärgseks munitsipaalkooliks kool on.

  (2) Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja korra kehtestab Kose Vallavalitsus oma määrusega.

  (3) Eesti rahvastikuregistri andmetel väljaspool elukohajärgse kooli määramispiirkonda elav koolikohustuslik laps võetakse kooli põhikooli osasse vastu juhul, kui koolis on vabu kohti.

  (4) Kooli vastuvõtmise tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

  (5) Kool avalikustab kooli vastuvõtmise tingimused ja korra kooli veebilehel.

  (6) Gümnaasiumisse vastuvõtmisel esitab isik (edaspidi sisseastuja) põhiharidust tõendava või kooli põhiharidusele vastava välisriigis omandatud haridustaset tõendava dokumendi.

  (7) Kooli vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega õpilaspileti vormistamiseks üks dokumendiformaadis foto.

  (8) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus, Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS), Eesti Koolide Haldamise Infosüsteemis (edaspidi EKIS), Eksamite Infosüsteemis (EIS).

§ 2.   Õpilase kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem):
  1) kooli vastuvõtmise tingimustes ja korras määratud vormis taotluse;
  2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi);
  3) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte sisseastuja tervisekaardist (selle olemasolul) või perearsti tõendi 1. klassi vastuvõtul.

  (2) Teisest koolist tulija esitab kooli vastuvõtmiseks lisaks § 2 lg 1 loetelule:
  1) eelmisest koolist antud ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeaasta lõppu;
  3) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeaasta keskel;
  4) XI- XII klassi õppima asuda soovija võetakse kooli vastu direktori käskkirjalise otsusega juhul, kui tema eelneva õppekogemuse saab sobitada kooli õppekavaga ja soovitud klassis on vabu kohti;
  5) XI- XII klassi õppima asuda soovijalt võib direktor nõuda ainetesti sooritamist;
  6) teisest koolist kooli tulnud õpilase võib direktor kutsuda vestlusele, sõlmida kirjalikke mõlemapoolselt allkirjastatud kokkuleppeid, määrata katseaja.

  (3) Esitatud dokumentidest tehakse ametlikult kinnitatud ärakirjad ja need säilitatakse koolis vastavalt kooli dokumentide loetelus määratud tähtaegadeni.

  (4) Vastuvõtmist 1.– 3. kooliastmele võib taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

  (5) Gümnaasiumisse võetakse vastu sisseastujaid taotluse alusel statsionaarsesse õppesse.

  (6) Kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

  (7) Dokumente kooli sisseastumiseks võetakse vastu kooli kantseleis aadressil Pikk tn 12, Kose alevik, Kose vald 75101 Harjumaa.

§ 3.   1. klassi vastuvõtmine

  (1) 1. klassi õpilaseks võetakse vastu iga kooli elukohajärgses määramispiirkonnas elav koolikohustuslik laps.

  (2) Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 7 aastaseks enne jooksva aasta 1. oktoobrit.

  (3) Vanema taotlusel tagab koolipidaja võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võtab kool selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

  (4) 1. klassi vastuvõtmiseks tuleb vanemal esitada kantseleisse § 1 lg 6 ja § 2 lg 1 loetletud dokumendid.

  (5) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor.

§ 4.   2.- 9. klassi vastuvõtmine

  (1) 2.- 9. klassi õpilaseks võetakse vastu iga kooli elukohajärgses määramispiirkonnas elav koolikohustuslik (vanuses 7–17 aastat) sisseastuja.

  (2) 2.- 9. klassi vastuvõtmiseks tuleb taotlejal esitada kantseleisse § 1 lg 6 ja § 2 lg 2 punktides 1 - 3 loetletud dokumendid.

  (3) Sisseastuja õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor.

§ 5.   10. klassi vastuvõtmine

  (1) 10. klassi vastuvõtmise eelduseks on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

  (2) Kool annab gümnaasiumiosas akadeemilise üldhariduse, mida täiendatakse valikainetega.

  (3) Kool võib keelduda 10. klassi vastu võtmast mitterahuldavate lõpuklassi perioodi-, aasta- või käitumishinnetega ja/ või korduseksamitega lõpetanud põhikooli lõpetajaid. Igat juhtumit vaadeldakse eraldi ning lõplik otsus tehakse peale õpilasega vestlemist.

  (4) Järgmiseks õppeaastaks sisseastumise dokumentide vastuvõtmise kuupäevad ning kellaajad määratakse kooli direktori poolt iga õppeaasta märtsikuu lõpuks. Vastavast otsusest teavitatakse kooli kodulehe kaudu.

  (5) Kooli direktori käskkirja alusel moodustatud vastuvõtukomisjon vaatab läbi sisseastujate esitatud dokumendid, vestleb sisseastujaga, et hinnata tema motiveeritust ning teeb ettepaneku kooli direktorile, keda arvata 10. klassi õpilaste nimekirja.

  (6) 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitab direktor oma käskkirjaga augustis. Nimekiri avaldatakse kooli veebilehel jooksva aasta augusti viimasel töönädalal.

§ 6.   Taotluse vormid kooli sisseastujatele

  (1) Kooli sisseastumiseks vajaliku taotluse elektroonilise vormi leiab soovija kooli kodulehelt aadressil www.kose.edu.ee.

  (2) Kooli sisseastumiseks vajaliku taotluse vormi paberkandjal saab soovija kooli kantseleist aadressil Pikk tn 12, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json