SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 1

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Vastu võetud 14.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 „Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lõike 2 ja § 18 lõike 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja kulude katmise korra Lääneranna vallas.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Teenust osutatakse Lääneranna vallas alaliselt elavale puudega isikule ja koduteenust saavale isikule (edaspidi teenuse kasutaja), kelle elukoht Rahvastikuregistris on registreeritud Lääneranna valda ja kes erivajaduste tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, abivahendit väljastavasse asutusse ja riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutusse.

  (2) Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.

  (3) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul (ajutine liikumisvõimetus vm), võib osutada teenust ka lõikes 1 nimetamata isikule.

  (4) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel Lääneranna valla omandis ja kasutuses olevate sõidukitega.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Taotlus teenuse saamiseks esitatakse Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist kirjalikult või suuliselt.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenuse taotleja isikukood;
  3) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  4) andmed puude raskusastme ja selle kehtivuse kohta ning info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
  5) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit;
  6) teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg;
  7) taotleja leibkonna sissetulek.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab teenuse osutamise vajadust ja korraldab teenuse osutamise teenuse kasutajale võimalikult soodsatel tingimustel.

  (4) Taotluse teenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
  1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
  2) Lääneranna vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  3) korduvtaotlejal on Lääneranna Vallavalitsuse ees võlgnevusi;
  4) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  5) isik on jätnud korduvalt teenuse vajaduse äralangemisel taotluse tühistamata;
  6) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  7) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.

  (5) Teenuse osutamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult või suuliselt esimesel võimalusel.

  (6) Teenuse osutamise keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult 10 päeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest.

§ 4.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse hinnad kehtestab Lääneranna Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Juhuveo teenuse kasutaja tasub teenuse eest vastavalt sõidu marsruudi pikkusele kilomeetrites.

  (3) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites teenuse saaja elukohast soovitud sihtkohta ja sealt tagasi elukohta.

  (4) Koduteenuse osana pakutava sotsiaaltranspordi teenuse eest arvestatakse tasu teenuse osutamise kordade arvu järgi.

  (5) Teenuse kasutamisel mitme inimese poolt korraga tasub iga teenuse kasutaja enda eest eraldi v.a. saatja.

  (6) Teenuse taotleja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest. Saatjal on kohustus abistada teenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel ning aidata teenuse saajat liikumisel hoonesisesest asukohast (kodust, haiglast vm) teenust osutava sõidukini.

  (7) Juhul kui juhuvedu osutatakse üheaegselt isikutele, kes elavad ühes leibkonnas ja kes sõidavad samasse sihtkohta, esitatakse teenuse arve ainult ühe isiku kohta.

  (8) Juhuveo teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta ja selleks kulunud aja kohta ning koduteenuse raames tehtud sotsiaaltranspordi sõitude arvu kohta peab arvestust teenuse osutaja, kes esitab Lääneranna Vallavalitsuse raamatupidamisele teenuse osutamise kohta transpordi tellimislehe.

  (9) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest arve alusel ülekandega Lääneranna Vallavalitsuse arveldusarvele või sularahas.

  (10) Tasuta sotsiaaltranspordi teenuseid osutatakse üldjuhul madala sissetulekuga kõrvalabi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem riigi poolt kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 5.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab Lääneranna Vallavalitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakond.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 2019. aasta 1. märtsist.

Mikk Pikkmets
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json