Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haljala Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 4

Haljala Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 19.02.2019 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Haljala valla põhimääruse § 36 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haljala Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Haljala vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kultuuriasutus, kelle kõrgemalseisvaks organiks on Haljala Vallavalitsus (edaspidi valitsus).

  (2) Rahvamaja asukoht on Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa.

  (3) Rahvamajal on oma nimetusega pitsat ja valitsuse poolt kinnitatud sümboolika.

  (4) Rahvamaja ei ole juriidiline isik ning registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (5) Rahvamajal on Haljala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud eelarve ning tegevuseks eraldatud vara.

  (6) Rahvamaja põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab volikogu.

  (7) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, Haljala valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (8) Rahvamaja teeninduspiirkond on Haljala vald.

§ 2.   Tegevuse eesmärk

  Rahvamaja tegevuse eesmärk on Haljala valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine ning huvi- ja vabaajategevuste korraldamine ja koordineerimine Haljala valla haldusterritooriumil.

§ 3.   Ülesanded ja õigused

  (1) Rahvamaja ülesanded Haljala vallas on:
  1) kohaliku kultuurielu edendamine, sealhulgas kohalike elanike kultuuriline ja meelelahutuslik teenindamine;
  2) eesti rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine;
  3) harrastuskollektiivide töö koordineerimine;
  4) taidlus- ja huviringide töö koordineerimine;
  5) rahvapidude ja kultuuriürituste läbiviimine;
  6) valla suurürituste korraldamine;
  7) professionaalse kunsti vahendamine;
  8) kinofilmide demonstreerimise korraldamine;
  9) massiürituste, festivalide, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine ja toetamine ning korraldamises osalemine;
  10) valla elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
  11) huvitegevuse korraldamine ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumine kõikidele elanikkonna vanusegruppidele;
  12) koostöö tegemine Eesti ja välismaa kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega, samuti teiste asutuste ja organisatsioonidega valla kultuurielu paremaks korraldamiseks;
  13) hallatava vara korrashoidmine, parendamine ja säilitamine;
  14) muude põhitegevusest tulenevate ülesannete täitmine.

  (2) Ülesannete täitmiseks on Rahvamajal õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt Haljala valla poolt temale üle antud vara;
  2) korraldada tasulisi üritusi, seminare ja kursusi;
  3) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt ja muudest allikatest;
  4) osaleda kultuuriorganisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
  5) saada vajalikku teavet ja andmeid vallavalitsuselt, tema struktuuriüksustelt;
  6) teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid;
  7) rentida oma käsutuses olevat vara vastavalt kehtestatud korrale;
  8) osutada muid oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid.

§ 4.   Rahvamaja juhtimine

  (1) Rahvamaja tööd juhib juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (3) Juhatajaga sõlmib, ütleb üles ja muudab töölepingu vallavanem või tema volitatud esindaja.

  (4) Juhataja on Rahvamaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (5) Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab juhataja kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsuse istungil.

  (6) Juhataja:
  1) korraldab Rahvamaja tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks Rahvamaja töötajate koosseisu;
  3) tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;
  4) sõlmib töölepinguid Rahvamaja töötajatega ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  5) koostab ja kinnitab Rahvamaja töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja töötajate ametijuhendid;
  6) annab oma pädevuse piires Rahvamaja töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  7) sõlmib ülesannete täitmiseks ja Rahvamaja eelarve piires lepinguid Haljala Vallavalitsuse ja Haljala Vallavolikogu poolt sätestatud korras;
  8) korraldab Rahvamajale saabunud kirjade ja avalduste lahendamist ning vastamist;
  9) koostab järgneva aasta kultuuriürituste ajakava, kooskõlastab selle nõukoguga ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 1. detsembriks;
  10) peab Rahvamaja töö arvestust, analüüsib tegevust ja annab oma tegevusest aru valitsusele ja volikogule;
  11) esitab valitsusele Rahvamaja eelarve projekti;
  12) koostab koostöös nõukoguga Rahvamaja arengukava;
  13) esitab valitsusele arengukava ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekuid;
  14) tagab Rahvamaja valdusse antud vallavara säilimise, asjakohase korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  15) täidab ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (7) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja poolt käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Rahvamaja nõukogu

  (1) Rahvamaja tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, Rahvamaja kultuurilise ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse kuni seitsmeliikmeline nõukogu.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab valitsus neljaks aastaks.

  (3) Nõukogusse kuuluvad valitsuse esindaja, erinevate huvigruppide ja valdkondade esindajad ja Rahvamaja tegevust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (4) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.

  (5) Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (6) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (7) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pooled nõukogu liikmetest.

  (8) Koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija ning protokollid säilitatakse ühtsetel alustel Rahvamaja dokumentidega.

  (9) Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovitusliku iseloomuga.

  (10) Nõukogu pädevuses on:
  1) valitsusele ettepanekute tegemine Rahvamaja põhimääruse, arengukava ja eelarve kinnitamise või muutmise kohta;
  2) Rahvamaja tegevuse hindamine, analüüsimine ja omapoolsete ettepanekute tegemine Rahvamaja juhatajale töö paremaks planeerimiseks;
  3) ettepanekute tegemine juhatajale ja valitsusele rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
  4) juhataja aruande ärakuulamine;
  5) Rahvamaja tegevusplaani läbivaatamine.

  (11) Nõukogu ülesannete täitmatajätmisel on valitsusel õigus nõukogu laiali saata.

  (12) Nõukogu liikme tööd ei tasustata.

§ 6.   Rahvamaja vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Rahvamaja vara moodustavad talle Haljala valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Haljala vallavara valitsemise korrale.

  (3) Rahvamajal on vallaeelarve osana oma eelarve.

  (4) Tasulistest teenustest ja muudest allikatest saadud vahendid jaotatakse vallaeelarve kaudu üldistel alustel.

  (5) Rahvamaja võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid sihtasutustelt ja annetustest. Juhataja teavitab vallavalitsuse rahandusosakonda nende vahendite kasutamisest.

  (6) Rahvamaja võib taotleda toetusi fondidelt ja võtta vastu sihtannetusi toetajatelt.

  (7) Rahvamaja tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab valitsus.

  (8) Rahvamaja raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (9) Rahvamaja tegevuse üle teostab kontrolli vallavalitsus ja nõukogu.

  (10) Rahvamaja valduses oleva vallavara kasutamise sihipärasust ning eelarve kulude vastavust valla eelarvele kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 7.   Rahvamaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Rahvamaja ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Rahvamaja tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks Haljala Vallavolikogu 19.12.2000 määrus nr 14 „Haljala Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json