Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Võru vallavara valitsemise kord

Võru vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 16

Võru vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 13.02.2019 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Võru vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Võru valla omandis oleva vara valitsemist.

  (2) Valla vara (edaspidi vallavara) on vallale kuuluvad kinnis- ja vallasasjad ning vallale kuuluvad rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (3) Vallavara valitsemine on Võru valla nimel vara omandamine, kasutamiseks võtmine, valdamine, kasutamine, käsutamine, koormamine ning vallale rahaliselt hinnatavate kohustuste võtmine.

  (4) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tulu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

  (5) Korraga ei reguleerita:
  1) valla osalemist eraõiguslikes isikutes või varaühisuses, sh osakute ja aktsiate võõrandamist ja omandamist;
  2) sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt sotsiaalteenusena või –teenuse osutamiseks vallavara kasutusele andmist.

2. peatükk Vallavara valitsemine 

§ 2.   Vallavara valitsejad

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) Võru Vallavalitsus kui ametiasutus;
  2) Võru Vallavalitsuse põhimääruses nimetatud ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus);
  3) valla äriühingud ja sihtasutused.

  (2) Vallavara valitseja korraldab Võru valla nimel vara vallale omandamist, vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning kinnisasjade kasutamist võlaõigusliku lepingu või piiratud asjaõigusega koormamise lepingu alusel.

  (3) Vallale kuuluvaid väärtpabereid valitseb ametiasutus.

§ 3.   Vallavara valitsemise põhimõtted

  (1) Vallavara valitsetakse eelkõige:
  1) kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks;
  2) avalike teenuste osutamiseks;
  3) kogukonna huvides;
  4) tulu saamiseks;
  5) õigusaktidest tulenevatel juhtudel reservina säilitamiseks.

  (2) Vallavara valitseja on kohustatud valitsema vallavara eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult, tegema tehinguid vallavaraga kooskõlas õigusaktidega, läbipaistvalt ja kontrollitavalt.

  (3) Vallavara valitseja peab vallavara valitsemisel juhinduma põhimõttest hoida vara väärtust ja võimalusel vara väärtust suurendama ning vältima varale kahju tekkimist ning vallavaraga tehtavate tehingute tegemisel juhinduma eesmärgist saada vallale mõistlikku kasu.

  (4) Vallavara kohta peetakse arvestust raamatupidamise seadusest, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandlusest, valla raamatupidamise sise-eeskirjast ning eelmärgitud õigusaktide alusel antud juhistest ja kordadest lähtuvalt. Vallavara arvestust peab ametiasutus.

  (5) Vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise üle teostab kontrolli vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 4.   Vallavara valitsemise teisele vallavara valitsejale üleandmine

  (1) Vallavara valitsemise võib ühelt vallavara valitsejalt teisele üle anda, kui see muudab vallavara valitsemise otstarbekamaks, vallavara valitseja tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse või muul põhjusel arvestades avalikku huvi.

  (2) Vallavara valitseja võib taotleda teiselt vallavara valitsejalt talle vallavara valitsemise üleandmist, kui vallavara on vajalik tema ülesannete täitmiseks ning teine vallavara valitseja ei vaja seda vallavara oma ülesannete täitmiseks.

§ 5.   Vallavara valitsemise üleandmise otsustamine

  (1) Kinnisasja, sellel asuva ehitise või selle osa, ehitise kui vallasasja ja valla kasuks seatud piiratud asjaõiguse valitsemise üleandmise ühelt vallavara valitsejalt teisele otsustab vallavolikogu.

  (2) Lõikes 1 nimetamata vara, mille jääkväärtus on alla 5000 euro, valitsemise üleandmine ühelt vallavara valitsejalt teisele toimub vallavara valitsejate omavahelisel kokkuleppel.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata vara üleandmise ühelt vallavara valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus.

  (4) Nõude vallavara ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks esitab vallavalitsus.

§ 6.   Vallavara üleandmise vormistamine

  (1) Vallavara üleandmise ja vastuvõtmise kohta ühelt vallavara valitsejalt teisele koostatakse kirjalik akt.

  (2) Vallavara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse järgmised andmed:
  1) andmed üleandja kohta (asutuse nimi, asutuse esindaja nimi ja allkiri);
  2) andmed vastuvõtja kohta (asutuse nimi, asutuse esindaja nimi ja allkiri);
  3) üleandmise aeg;
  4) vara koosseis;
  5) vara soetamismaksumus ja raamatupidamislik jääkväärtus.

  (3) Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kirjalikult või elektrooniliselt ning säilitatakse nii vara üleandja kui vara vastuvõtja juures. Kui vara üleandjaks või vastuvõtjaks ei ole vallavalitsus, edastatakse akt ka vallavalitsusele.

3. peatükk Vallavara omandamine 

§ 7.   Vallavara omandamise põhimõtted

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks.

  (2) Vallavara omandatakse valla huvides seaduses või muus õigusaktis sätestatud viisil.

  (3) Vallavara omandatakse:
  1) asja ostmisega, teenuse või ehitustöö tellimisega;
  2) laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmisega;
  3) ostueesõiguse teostamisega, pärandi ja kingi vastuvõtmisega ning vara tasuta omandamisega;
  4) munitsipaliseerimisega;
  5) muul seaduses sätestatud viisil.

§ 8.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihangete seaduses sätestatud korra järgimise kohustuse puudumise korral

  (1) Vallavara omandamisel käesolevas paragrahvis sätestatud korras tuleb järgida riigihangete seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud hankekorda (edaspidi hankekord).

  (2) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse sõlmib vara omandamise lepingu hallatava asutuse juht või tema volitatud isik.

§ 9.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihangete seaduses sätestatud korras

  (1) Riigihanke korraldab vallavara valitseja kooskõlas riigihangete seaduse ja hankekorraga.

  (2) Riigihanke teostamiseks annab loa vallavolikogu kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

§ 10.   Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

  (3) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi üle eelarveaasta;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Laenulepingu või muu rahaliselt hinnatavat kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

§ 11.   Ostueesõiguse teostamine, pärandi ja kingi vastuvõtmine ning vara tasuta omandamine

  (1) Ostueesõigusest loobumise otsustab vallavalitsus, ostueesõiguse kasutamise vallavolikogu.

  (2) Pärimisel testamendi järgi otsustab pärandi vastuvõtmise vallavolikogu pärast pärandvara inventuuri tegemist. Pärimisel seaduse järgi viib menetluse läbi vallavalitsus. Pärimistoimingutes, pärandvara inventuuri tegemisel, pärandvara pankrotiga seotud toimingutes ja pärandvara pankrotimenetluses esindab valda vallavanem või tema volitatud isik.

  (3) Kingi, mis toob vallale kaasa varalisi kohustusi, vastuvõtmise otsustab vallavolikogu, teistel juhtudel kas vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (4) Vara tasuta omandamise otsustab vallavolikogu ja see võetakse vallavarana arvele soetusmaksumuses.

§ 12.   Munitsipaalomandisse taotlemine

  Maa ja muu vara munitsipaalomandisse taotlemine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras. Otsuse maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta teeb vallavolikogu, teistel juhtudel vallavalitsus.

§ 13.   Vallavara omandamine muul seaduses sätestatud viisil

  (1) Leiu omandamise otsustab vallavalitsus sõltumata leitud vara väärtusest.

  (2) Valla kasuks teise isiku kinnisasjale piiratud asjaõiguse seadmise otsustab vallavalitsus, kui asjaõiguse tasu aastas on kuni 1000 eurot. Kui aastane tasu ületab 1000 eurot, otsustab piiratud asjaõiguse seadmise vallavolikogu.

  (3) Vallale asja üürimise või rentimise otsustab vallavara valitseja tema ülesannete täitmiseks tema eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires.

  (4) Muude korras nimetamata, kuid seadusest või muudest õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuse või vara omandamise otsustab vallavolikogu.

4. peatükk Vallavara kasutamine 

§ 14.   Vallavara kasutamise põhimõtted

  (1) Vallavara kasutamine on vallavara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormatiste teostamine.

  (2) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) kohaliku võimu teostamiseks;
  3) tulu saamiseks.

§ 15.   Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara

  (1) Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma iseloomu tõttu on kättesaadavad kõigile (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne) ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

  (2) Vallavolikogu võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tingimused ja vajadusel kehtestada tasu selle teatud kasutamisviisi eest.

  (3) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tavalisest erinev kord või seatud piirangud peavad olema selgelt tähistatud.

  (4) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise ajutiste piirangute seadmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Valla omandisse kuuluvat muud vara võib määrata avalikul otstarbel kasutamiseks vallavolikogu otsusega.

  (6) Vallavalitsus tagab avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta sätestatud kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 16.   Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara

  (1) Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejale õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks.

  (2) Kui vallavara valitsejale ei ole vara enam vajalik või kui seda ei kasutata ajutiselt oma ülesannete täitmiseks, on vallavara valitseja kohustatud sellest vallavalitsusele kirjalikult teatama ühe kuu jooksul pärast vastava omapoolse otsuse tegemist. Vara edasise kasutuse otsustab vallavalitsus.

§ 17.   Tulu saamiseks kasutatav vallavara

  (1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel või kohaliku võimu teostamiseks ja ei ole otsustatud võõrandada, antakse kasutusse tulu saamise eesmärgil.

  (2) Tulu saamiseks võib vallavara anda kasutusvaldusesse, rendile, üürile või paigutada osalusena ettevõtlusesse.

5. peatükk Vallavara kasutusse andmine 

§ 18.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  Vallavara antakse:
  1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
  2) soodustingimustel otsustuskorras üürile või rendile;
  3) tasuta kasutada.

§ 19.   Vallavolikogu pädevus vallavara kasutusse andmisel

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
  1) kinnisasi antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta;
  2) kinnisasi koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega;
  3) kasutusse antava vallavara bilansiline väärtus on üle 20 000 euro.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 3 ei kehti elu- või äriruumi üürile andmisel.

§ 20.   Vallavalitsuse pädevus vallavara kasutusse andmisel

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus, kui:
  1) kinnisasi antakse kasutusse tähtajaga kuni kümme aastat;
  2) kasutusse antava vallavara bilansiline väärtus on alla 20 000 euro.
  3) üürilepingu esemeks on elu- või äriruum;
  4) kasutusse antakse tasuta või soodustingimustel vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olev ruum.

  (2) Vallavalitsus kinnitab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara üüri või rendi hinna.

§ 21.   Vallavalitsuse hallatava asutuse pädevus vallavara kasutusse andmisel

  (1) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus kasutusse anda ruumi või põhivara juhul, kui asutus ei vaja nimetatud vara oma ülesannete täitmiseks.

  (2) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus anda vallavara otsustuskorras üürile või rendile tähtajaga kuni eelarveaasta lõpuni vallavalitsuse kinnitatud hinnaga.

§ 22.   Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korra

  (1) Vallavara kasutusse andmise enampakkumise korras otsustab vallavolikogu käesoleva korra paragrahvis 19 sätestatud juhtudel ja vallavalitsus käesoleva korra paragrahvis 20 sätestatud juhtudel.

  (2) Vallavara kasutusse andmise enampakkumise korras korraldab vallavalitsus, kes teeb ka käesolevas korras sätestatud eeltoimingud.

  (3) Enampakkumise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus vähemalt 3-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja määrab komisjoni esimehe.

  (4) Enampakkumine viiakse läbi kas suulise või kirjaliku pakkumisena.

  (5) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

  (6) Põllumajanduslikul otstarbel kasutatava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja kasutamiseks andmisel on kasutamiseks antavat maad enne enampakkumist viimasena põllumajandusliku kasutuslepingu alusel kasutanud isikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus kinnisasi kasutusse saada enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui käesolevas lõikes nimetatud õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse isikut, kes kasutas kasutamiseks antavat kinnisasja suuremas ulatuses. Käesolevas lõikes nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu.

  (7) Vallavara üürile või rendile andmisel määratakse:
  1) enampakkumise viis;
  2) kasutusse andmise alghind;
  3) osavõtutasu;
  4) tagatisraha;
  5) enampakkumises osalejate ring piiratud enampakkumisel;
  6) vara kasutusotstarve;
  7) nõuded pakkumusel osalemiseks või pakkumuste vormistamiseks.

  (8) Vallavara kasutuse andmisest enampakkumise korras annab vallavalitsus teada vastavas internetiportaalis ja vajadusel muus infokanalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 15 kalendripäeva enne enampakkumise korraldamist. Korduval enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla seitse kalendripäeva. Kuulutus peab sisaldama enampakkumise tingimusi või viidet tingimuste avaldamise kohale.

  (9) Enampakkumise tingimused on:
  1) enampakkumise korraldaja nimetus;
  2) üürile või rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg, kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg, märgusõna ning pakkumiste avamise koht ja aeg;
  4) enampakkumise viis;
  5) enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
  6) varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
  7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus, nende tasumise tähtajad ning viis;
  8) enampakkumisest osavõtvate isikute ring piiratud enampakkumisel;
  9) eelisõiguse rakendamine;
  10) vara kasutusotstarve;
  11) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumuste vormistamiseks;
  12) pakkumise alghind;
  13) üürile või rendile andmise tähtaeg.

  (10) Enampakkumisele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse.

  (11) Enampakkumine viiakse läbi, kui sellel osalemiseks on soovi avaldanud vähemalt üks osavõtja.

§ 23.   Enampakkumise alghind

  Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) vara senisest kasutusest saadud kasutustasu suurus;
  2) samalaadse vara kasutusse andmise eest saadud kasutustasu;
  3) kasutustasu suuruse eeldatav kujunemine lähitulevikus;
  4) muud asjaolud, mida alghinna määraja peab vajalikuks.

§ 24.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise läbiviija, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed, elu- või asukoha andmed ning e-posti aadress protokollitakse. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad isikut tõendava dokumendi ja volitusi tõendava dokumendi.

  (2) Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise ja vara kasutuslepingu tingimustest ja kasutusse antava vara omadustest, ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei esita tõendeid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, pakkumisest osa võtta ei lubata. Enampakkumisest osavõtjana registreerunule väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna, enampakkumise sammu suuruse ja enampakkumises osalejate registreerimisnumbrid.

  (3) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtki pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (4) Enampakkumine algab kasutusse antava vara alghinna teatamisega enampakkumise läbiviija poolt ja tema haamrilöögist. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

  (5) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada selle kohta kirjalikult märkusi või kaebusi kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise protokollis peab kajastuma ka suuruselt teise pakkumise teinud osavõtja ja tema pakkumine.

  (6) Osavõtja, kelle pakutud tasu on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub võtma vara kasutusse enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse kehtestatud korras. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele ning talle ei tagastata tagatisraha ning enampakkumise komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks. Teistele enampakkumisest osa võtnud isikutele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu ei tagastata.

§ 25.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise läbiviijale enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta kinnine ümbrik, millele on peale märgitud, millisele enampakkumisele see on esitatud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi ja postiaadress, füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia, juriidilisel isikul äriregistri registrikaardi B-osa;
  2) avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega kirjutatud pakutud hind;
  5) pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

  (2) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks õigeaegselt, kui pakkumine on enampakkumise kuulutuses märgitud ajaks enampakkumise läbiviijale kätte toimetatud, pärast ettenähtud aega saabuvaid pakkumisi ei registreerita ega avata. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Enne nimekirja sulgemist tehtud pakkumised pitseeritakse kuni nende läbivaatamiseni.

  (3) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta esitatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (4) Pakkumiste läbivaatamise käigus avab enampakkumise läbiviija pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas nende registreerimise järjekorras. Enampakkumise läbiviija on kohustatud kõigile pakkumistele alla kirjutama ja kandma need enampakkumise protokolli.

  (5) Kirjalikele enampakkumistele kohaldatakse käesoleva korra paragrahv 24 sätteid, kusjuures edukas on pakkumine, milles pakutud tasu on kõrgeim.

§ 26.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused vaatab läbi vallavalitsus ja teeb otsustuse enampakkumise nurjunuks tunnistamise, tulemuste kinnitamise või mittekinnitamise ning lepingu sõlmimise kohta.

  (2) Enampakkumise tulemuste läbivaatamine vallavalitsuses peab toimuma hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

  (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas määruses sätestatud korda.

  (4) Kui mitmes nõuetekohases kirjalikus pakkumises esitatud kõrgeimad pakutud tasud on võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdsetele pakkujatele õiguse teha esialgset pakkumist ületav täiendav pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgeim (edukas pakkumine). Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee kumbki pakkuja täiendavat pakkumist, otsustab vallavalitsus võitja muude asjaolude põhjal või liisuheitmisega.

  (5) Kui enampakkumine kuulutatakse nurjunuks, tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab käesoleva korra paragrahvides 19 ja § 20 nimetatud organ, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustus- või eelläbirääkimistega pakkumise korras või käsutada seda muul viisil.

  (6) Enampakkumise tulemuste kinnitamisest hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul sõlmitakse enampakkumise võitjaga leping. Mõjuvatel põhjustel võib nimetatud tähtaega pikendada.

  (7) Enampakkumise võitjale saadetakse vallavalitsuse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta isiku poolt esitatud e-posti aadressile või selle puudumisel tema elu- või asukoha aadressile. Korraldusele peab olema lisatud teade selle kohta, kuhu peab enampakkumise võitja lepingu sõlmimiseks ilmuma.

  (8) Kui enampakkumise võitja keeldub eelnevas lõikes nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

  (9) Enampakkumises osalejale, kellega ei otsustatud lepingut sõlmida, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

  (10) Lisaks lepingu olulistele tingimustele tuleb vallavara kasutuslepingus määrata vallavara valitseja, kes on kohustatud perioodiliselt kontrollima vara sihipärast ja heaperemehelikku kasutamist ning võtma kasutusele kõik seaduslikud abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

§ 27.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras otsustab vallavolikogu korra paragrahvis 19 sätestatud juhtudel ja vallavalitsus korra paragrahvis 20 sätestatud juhtudel.

  (2) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest saadava tasu suurusest.

  (3) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitse tagamine;
  3) investeeringute suurus;
  4) töökohtade loomine paikkonda;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (4) Vallavara üürile või rendile andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldab vallavalitsus ning see toimub korra paragrahvides 22, 24-26 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (5) Eelläbirääkimistel osaleja esitab pakkumused kõigi pakkumise tingimuste ja lisatingimuste kohta.

  (6) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse.

  (7) Eelläbirääkimistel selgitab pakkumist läbi viiv komisjon pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi. Juhul, kui vara üürile või rendile andmise üle otsustaja on andnud oma otsuses komisjonile vastava volituse ja kui valla huve ei kahjustata, võib läbirääkimiste käigus lisatingimustes kokku leppida ka teistel tingimustel, kui esialgses teates märgitud.

  (8) Eelläbirääkimised protokollitakse.

  (9) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumuse vara üürile või rendile võtmise kõigi tingimuste kohta.

  (10) Võrdväärsete pakkumuste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumusi täiendada.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 märgitud pakkumuste alusel valib komisjon välja parima pakkumuse.

§ 28.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda üürile või rendile otsustuskorras:
  1) valla osalusega äriühingutele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
  2) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
  3) kui vallavara üürile või rendile andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
  4) vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olevat vara asutuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks.

  (2) Vallavara üürile või rendile andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud alusel peab üürile või rendile andmise otsustaja avalikku huvi põhjendama.

  (3) Vallavara üürile või rendile andmisel otsustuskorras määrab üüri või rendi tasu:
  1) vallavolikogu korra paragrahvis 19 sätestatud juhtudel;
  2) vallavalitsus korra paragrahvis 20 sätestatud juhtudel.

§ 29.   Üüri- või rendilepingu muutmine ja vallavara allüürile või –rendile andmine

  (1) Üüri- või rendilepingu muutmise otsustab vallavara valitseja, kelle pädevuses on lepingu sõlmimise otsustamine.

  (2) Vallavara allüürile- või –rendile andmiseks annab nõusoleku vallavalitsus.

§ 30.   Vallavara tasuta kasutusse andmine

  (1) Vallavara tasuta kasutusse andmise määratud ajaks otsustab vallavara valitseja vastavalt korra paragrahvides 19, 20 ja 21 sätestatule.

  (2) Vallavalitsuse hallatav asutus otsustab tema valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise:
  1) lastega, õpilastega, pensionäridega, puuetega isikutega seotud ühekordseks tegevuseks;
  2) küla- ja alevikuseltsile või külaliikumisega seotud seltsingule koosoleku pidamiseks;
  3) teisele vallavara valitsejale.

  (3) Vallavalitsus otsustab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise käesolevas paragrahvis nimetamata juhtudel, märkides oma korralduses vara tasuta kasutusse andmise kaalutluse.

  (4) Vallavara tasuta kasutusse andmisel tuleb lähtuda tingimusest, et kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused, koristamine jms).

  (5) Vallavara tasuta kasutamise kohta sõlmitakse kasutajaga tasuta kasutamise leping.

§ 31.   Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

  (1) Vallavara kasutaja võib üüri- või rendilepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (2) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist, näidates ära, millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste tasaarvelduse perioodi.

§ 32.   Üüri- või rendilepingu ja tasuta kasutamise lepingu lõppemine ja pikenemine

  (1) Üüri- või rendileping ja tasuta kasutamise leping lõpeb seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel.

  (2) Vallavara valitseja otsustab üüri- või rendilepingu ülesütlemise, kui teine lepingu pool ei täida lepingu tingimusi.

  (3) Üüri- või rendilepingu pikendamisel tuleb järgida korra paragrahvide 19 ja 20 sätteid.

  (4) Tasuta kasutamise lepingut ei pikendata. Vajadusel sõlmitakse sama taotlejaga uus tasuta kasutamise leping.

§ 33.   Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või muu väikevormi paigaldamine

  Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või muu väikevormi (nt.müügikiosk) paigaldamiseks peab olema vallavalitsuse eelnev nõusolek, kui vallavalitsuse või vallavolikogu õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

6. peatükk Eluruumi üürile andmine 

1. jagu Eluruumi üürile andmise üldalused 

§ 34.   Eluruumi mõiste

  Eluruum käesoleva määruse tähenduses on valla omandis olev alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter, mida vallavolikogu ei ole nimetanud sotsiaalelamuks või –korteriks.

§ 35.   Eluruumi üürile andmine

  (1) Eluruumi üürile andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus korraldusega isiku avalduse alusel.

  (2) Vajadusel võib vallavalitsus eluruumi üürile andmiseks kehtestada täpsema korra.

2. jagu Eluruumi üürile andmise alused 

§ 36.   Õigustatud isik

  Eluruum antakse üürile:
  1) isikule, kellele eluruumi tagamise kohustus tuleneb seadusest või muudest õigusaktidest;
  2) vallaga teenistus- või töösuhtes olevale isikule;
  3) muudele isikutele, kui eluruumi ei vaja käesoleva lõike punktides 1-2 märgitud eluruumi üürile võtma õigustatud isikud.

§ 37.   Eluruumi üürilepingu tähtaeg

  (1) Eluruumi võib üürile anda tähtajaks või tähtajatult.

  (2) Eluruumi üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

3. jagu Eluruumi üürile andmine, üürilepingu pikendamine ja lõpetamine 

§ 38.   Eluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi üürile võtmiseks esitab taotleja ametiasutusele avalduse.

  (2) Avalduses märgitakse
  1) taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, aadressandmed);
  2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos eluruumi taotletakse;
  3) eluruumi taotlemise põhjus;
  4) eluruumi kasutamise soovitav tähtaeg.

  (3) Asjaolude selgitamiseks on ametiasutusel õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 39.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping.

  (2) Määruse § 36 punktis 1 märgitud isikutega üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning üürnikku tuleb eelnevalt teavitada, et üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu. Teistel juhtudel tuleb eluruumi üürile andmisel arvestada võlaõigusseaduses sätestatud eluruumi kasutamise sätetega.

  (3) Üürilepingu vormistab ja sõlmib vallavanem või vallavalitsuse volitatud isik.

§ 40.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu lõppemise tähtpäeva möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada.

  (2) Üürilepingut võib pikendada või muuta tähtajatuks.

  (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

  (4) Eluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse ametiasutusele vähemalt 30 päeva enne eluruumi üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus eluruumi kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel eluruumi vabastama.

  (5) Eluruumi üürilepingu pikendamise otsustab vallavalitsus, lähtudes eelkõige asjaoludest, kas üürnik on nõuetekohaselt täitnud kõik senisest üürilepingust tulenevad kohustused ning kas sama eluruumi ei ole vaja mõnele teisele määruse § 36 punktides 1-2 märgitud isikule.

§ 41.   Üürilepingu lõpetamine

  (1) Üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt üles öelda, esitades vallavalitsusele sellekohase avalduse vähemalt 30 päevase etteteatamisega.

  (2) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu ennetähtaegselt üles öelda, kui korteri üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad korduvalt üürilepingu tingimusi, kui ilmnevad asjaolud, et üürnik ei kasuta eluruumi oma alalise elukohana või on ära langenud eluruumi kasutamise alused.

  (3) Üürilepingu ülesütlemise otsustab vallavalitsus.

4. jagu Eluruumi kasutamine 

§ 42.   Õigus eluruumi kasutamiseks

  Eluruumi kasutamise õigus tekib üürilepingu sõlmimisega.

§ 43.   Üür ja kõrvalkulude tasumine

  (1) Eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus.

  (2) Eluruumi kasutamisega seotud kulud (kõrvalkulud) tasub eluruumi üürnik. Kõrvalkulud märgitakse üürilepingus.

7. peatükk Vallavara käsutamine 

§ 44.   Vallavara käsutamise mõiste

  Vallavara käsutamine on vara võõrandamine, erastamine, mahakandmine, koormamine ja muul viisil käsutamine vastavalt korrale.

§ 45.   Vallavara võõrandamise mõiste ja tingimused

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil vara kolmandate isikute omandisse andmine korras kehtestatud tingimustel.

  (2) Vallavara võib võõrandada nii tasu eest kui tasuta, kui:
  1) vallavara ei ole enam võimalik kasutada kohaliku võimu teostamiseks;
  2) vallavara ei ole kohaliku võimu teostamiseks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas;
  3) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud ettepanekust nähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
  4) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
  5) vallavara on vallale üle antud võõrandamise kohustusega;
  6) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 46.   Vallavara võõrandamise otsustamine ja viisid

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui võõrandatakse kinnisvara või vallasvara bilansilise väärtusega üle 10 000 euro;
  2) vallavalitsus, kui võõrandatakse vallasvara bilansilise väärtusega kuni 10 000 eurot;

  (2) Vallavara võõrandamise korraldab vallavalitsus.

  (3) Vallavara võõrandamise viisi ja tasu suuruse määrab võõrandamise otsustaja.

  (4) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) eksperdi hinnang;
  2) vara eeldatav turuväärtus;
  3) vara erilised omadused.

  (5) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine jääda tagajärjetuks ning seetõttu võib vara rikneda, hävineda, selle väärtus muul viisil väheneda või selline sunnitud viivitus oleks valla seisukohalt kahjulik. Alghinda ei määrata teistkordsel enampakkumisel, kui alghinna määramisel võib mitte leida ostjat. Alghinna määramata jätmise otsus peab olema põhjendatud.

  (6) Alghinna määramata jätmise otsustab vallavalitsus või tema poolt määratud ekspert.

  (7) Vallavara võõrandatakse:
  1) enampakkumise korras;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
  3) otsustuskorras.

§ 47.   Vallavara müük enampakkumise korras

  (1) Vallavara müük enampakkumise korras toimub korra paragrahvides 22, 24, 25 ja 26 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (2) Enampakkumise esemeks on vara müügihind.

  (3) Enampakkumise kuulutuses märgitakse täiendavalt korra paragrahvi 22 lõikes 8 sätestatule müüdava vara ostjale üleandmise kord, müügihinna tasumise kord ja tähtajad.

  (4) Põllumajanduslikul otstarbel kasutatava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamisel on võõrandatavat maad enne enampakkumist viimasena põllumajandusliku kasutuslepingu alusel kasutanud isikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus kinnisasi omandada enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui käesolevas lõikes nimetatud õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse isikut, kes kasutas võõrandatavat kinnisasja suuremas ulatuses. Käesolevas lõikes nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu.

  (5) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping.

  (6) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul.

  (7) Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta. Kui enampakkumise võitja mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks, korduval enampakkumisel osalemiseks ja tagatisraha.

§ 48.   Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
  4) tööhõive tagamine;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub korra paragrahvis 27 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on müügihind ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused;
  3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele läbirääkimiste ajal avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib pakkumuste arvu ja nende vastavuse nõuetele;
  5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
  6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi täiendada. Täiendatud pakkumiste esitamise tähtaja otsustab eelläbirääkimistega pakkumist läbi viiv komisjon;
  8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab korraldaja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
  9) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  10) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta. Kui eelläbirääkimistega pakkumise võitja mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks, korduval enampakkumisel osalemiseks ja tagatisraha.

§ 49.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist korraldamata võib toimuda, kui:
  1) enampakkumise või eelläbirääkimistega korras võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi;
  2) vara võõrandatakse valla osalusega äriühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, mittetulundusühingule või sihtasutusele;
  3) võõrandatakse väheväärtuslikku vara, mille bilansiline maksumus on alla 1000 euro;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (2) Vallavara müügilepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu sõlmib vallavalitsus.

§ 50.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevatele kinnisasjadele piiratud asjaõiguse seadmine.

  (2) Kinnisasja koormamine tehnorajatiste või võrkude omanike või haldajate kasuks toimub vallavalitsuse igakordse korralduse alusel. Ülejäänud juhtudel toimub vallavara koormamine vallavolikogu otsuse alusel.

  (3) Vallavara koormamise lepingu sõlmib valla nimel vallavanem või tema volitatud isik.

§ 51.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Valla omandis olevat kinnisasja võib koormata tasu eest või tasuta hoonestusõigusega.

  (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

  (3) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega äriühingute või sihtasutuste kasuks;
  2) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  3) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (4) Hoonestusõiguse seadmise ja vastavate lepingute sõlmimise otsustab volikogu.

  (5) Hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmise otsustab vallavolikogu.

§ 52.   Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmiseks vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus lähtuvalt volikogu otsusest.

  (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
  1) korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
  2) määrab hoonestusõiguse aastatasu algsuuruse.

  (3) Hoonestusõiguse seadmiseks võtab vallavalitsus vastu korralduse hoonestusõiguse seadmiseks või enampakkumise korraldamiseks, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
  2) hoonestusõiguse aastatasu (alg)suurus;
  3) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
  4) hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind, ehitiste lubatud kõrgus) ja hoonestamise tähtaeg;
  5) hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumine või otsustuskord);
  6) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik);
  7) enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha;
  8) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
  9) enampakkumise korraldaja.

  (4) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesolevas põhimääruses vallavara võõrandamist enampakkumise korras reguleerivaid sätteid arvestades koos järgmiste erisustega:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks muudele andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused ja tähtaeg;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmib vallavalitsus hoonestusõiguse lepingu;
  4) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma hoonestusõiguse lepingut sõlmima selleks kokkulepitud kohta ja ajal.

  (5) Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras rakendatakse vallavara eelläbirääkimiste teel võõrandamise sätteid.

§ 53.   Kinnisasjade ühendamine või jagamine või korteriomandi koosseisu muutmine korteriomandi reaalosa suuruse muutumine

  (1) Valla omandis olevate kinnistute ühendamise või jagamise algatamise otsustab vajaduse tekkimisel vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Valla omandis oleva kinnisvara jagamise korteriomanditeks, korteriomandi koosseisu muutmise algatamise või korteriomandi reaalosa suuruse muutumise algatamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Kaasomandis oleva kinnisvara, milles üheks kaasomanikuks on vald, ühendamise või jagamise või korteriomandi koosseisu muutmise või korteriomandi reaalosa suuruse muutumise algatamine eeldab seadusest tulenevatel juhtudel teiste kaasomanike nõusolekut.

§ 54.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha, kui:
  1) vallavara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik;
  2) ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et vaatamata kasutusse võetud meetmetele, ei ole selline puudujääk kõrvaldatav;
  3) vallavara valdus lõpeb muul viisil.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahakandmiseks aluse tekkimisel on vallavara valitseja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja harilik väärtus ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara bilansiline maksumus on suurem kui 10 000 eurot.

  (4) Vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus, kui vara bilansiline maksumus on kuni 10 000 eurot.

§ 55.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise:
  1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
  2) vallavalitsus, kui nõue on kuni 10 000 eurot.

  (3) Võlgnikuga võib sõlmida kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik. Kokkuleppe sõlmimise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
  2) vallavalitsus, kui nõue on kuni 10 000 eurot.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 56.   Varaga seotud muude küsimuste lahendamine

  (1) Käesolevas korras reguleerimata olukordi lahendatakse korrast tuleneva pädeva organi igakordse otsusega.

  (2) Kui käesolevast korrast tulenevalt ei ole võimalik pädevat organit üheselt määrata, otsustab vallavaraga seotud küsimuse vallavolikogu.

§ 57.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Võru Vallavolikogu 10.10.2012 määrus nr 59 „Võru vallavara valitsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Vastseliina Vallavolikogu 25.01.2012 määrus nr 2 „Vallavara valitsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Sõmerpalu Vallavolikogu 26.02.2008 määrus nr 6 „Vallavara valitsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Orava Vallavolikogu 27.11.2014 määrus nr 23 „Orava vallavara valitsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 58.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json