Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2023, 38

Valla eelarvest toetuste maksmise kord

Vastu võetud 13.02.2019 nr 60
RT IV, 26.02.2019, 17
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2019RT IV, 17.12.2019, 501.01.2020
16.03.2022RT IV, 19.03.2022, 2322.03.2022, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022
21.06.2023RT IV, 28.06.2023, 2801.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Võru valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda Võru vallas.

  (2) Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Võru vald.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 2.   Toetuste liigid

  Võru valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
  1) lapse sünnitoetus ja kinkepakk;
  2) matusetoetus;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
  4) kooli lõpetamise toetus;
  5) jõulutoetus lastele;
  6) hooldekodu kohamaksu toetus;
  7) eakate juubelitoetus.

3. peatükk Toetuste taotlemine, menetlemine ja maksmine 

§ 3.   Lapse sünnitoetus ja kinkepakk

  (1) Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal, kelle elukoht 1. jaanuari seisuga Eesti Rahvastikuregistri (rahvastikuregister) andmetel on Võru vald ja tingimusel, et laps on samuti rahvastikuregistri andmetel Võru valla elanik.

  (2) Lapse sünnitoetust (edaspidi sünnitoetus) makstakse välja kahes osas:
  1) sünnitoetuse esimene osa 250 eurot makstakse lapsevanemale lapse sünni registreerimise järgselt;
[RT IV, 19.03.2022, 23 - jõust. 22.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]
  2) sünnitoetuse teine osa 150 eurot makstakse lapsevanemale lapse ühe aastaseks saamisel.
  3) sünni registreerimisel antakse lapsevanemale kinkepakk.

  (3) Sünnitoetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse, milles märgib lapse nime ja isikukoodi, oma nime ja isikukoodi, elukoha aadressi, kontaktandmed ja arvelduskonto numbri ja konto omaniku nime, kuhu sünnitoetus kantakse.

  (4) Sünnitoetust saab taotleda kahe kuu jooksul alates lapse sünni registreerimisest.
[RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (6) Sünnitoetuse teine osa makstakse välja tingimusel, et laps ja üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Võru valla elanik.

  (7) Sünnitoetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul taotluse laekumise või lapse ühe aastaseks saamise päevast taotleja taotlusel märgitud arvelduskontole.
[RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

§ 4.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elanud isiku surma korral tema matuse korraldajal.

  (2) Matusetoetuse suuruseks on 350 eurot.
[RT IV, 19.03.2022, 23 - jõust. 22.03.2022]

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab matuse korraldaja vallavalitsusele taotluse, milles märgib lahkunu nime, isikukoodi, oma nime, isikukoodi, elukoha aadressi, kontaktandmed ja arvelduskonto numbri ja arvelduskonto omaniku nime kuhu toetus kantakse.

  (4) Matusetoetus kantakse taotleja arvelduskontole 3 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või makstakse välja sularahas kassast.

§ 5.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Toetust on õigus saada esmakordselt I klassi astuva õpilase, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel Võru vald, lapsevanemal, eestkostjal või hoolduspere vanemal.

  (2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suuruseks on 100 eurot.

  (3) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse lapsevanema, eestkostja või hoolduspere vanemal taotluse alusel, milles märgib oma nime, isikukoodi, lapse nime, isikukoodi, kooli nimetuse, kuhu laps õppima asub, elukoha aadressi ning arvelduskonto numbri.

  (4) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu alates 1. augustist ning toetus makstakse välja septembrikuu jooksul.

§ 6.   Kooli lõpetamise toetus

  (1) Kooli lõpetamise toetust on õigus saada väga heade tulemustega põhikooli ja põhikoolijärgse õppeasutuse esmasel lõpetajal, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Võru vald.

  (2) Kooli lõpetamise toetuse suurus on väga heade tulemustega põhikooli lõpetajale (võib esineda üks neli) 200 eurot ja väga heade tulemustega põhikoolijärgse õppeasutuse lõpetajale 200 eurot.
[RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Gümnaasiumi medaliga (kuld ja hõbemedal) lõpetamisel makstakse lõpetajale toetust 200 eurot.

  (4) Kooli lõpetamise toetuse taotlemiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele taotluse, milles märgib oma nime, isikukoodi, elukoha aadressi, arvelduskonto numbri ja arvelduskonto omaniku nime ning koopia lõputunnistusest välja arvatud Võru valla põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja, kellele makstakse kooli lõpetamise toetus välja haridusasutuse ettepaneku alusel, milles märgitakse lõpetaja nimi, isikukood, arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi ja vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Taotluse saab esitada kooli lõpetamise aasta lõpuni.

  (6) Toetus kantakse taotleja taotluses näidatud arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või makstakse välja sularahas.
[RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

§ 7.   Jõulutoetus lastele

  (1) Laste jõulutoetus on kinkepakk, mille saamise õigus on:
  1) rahvastikuregistri andmetel 1. detsembri seisuga Võru valla kuni 15-aastastel lastel (sh põhikoolis õppivad kuni 16-aastased lapsed);
  2) Võru valla lasteaedades ja põhikooli astmes õppivad lapsed sõltumata omavalitsusest;
  3) Võru vallast pärit asenduskodudes viibivatel lastel ja hoolduspere lastel sõltumata elukohast.

  (2) Kinkepaki hinna kinnitab vallavalitsus igal jooksval eelarveaastal.

§ 8.   Hooldekodu kohamaksu toetus
[Kehtetu - RT IV, 28.06.2023, 28 - jõust. 01.07.2023]

§ 9.   Eakate juubelitoetus

  (1) Eakate juubelitoetust on õigus saada eakal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga on Võru vald, alates 80-nda aasta juubelist iga viie aasta järel vastavasisulise taotluse esitamisel. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, kontaktandmed, arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi. Vallavalitsus teavitab eakaid juubelitoetuse õiguse tekkimisest.
[RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Eakate juubelitoetuse suuruseks on 50 eurot.

  (3) Eakate juubelitoetus kantakse juubilari poolt taotluses esitatud arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 10.   Viivis

  Toetuse mittenõuetekohasel väljamaksmisel on vallavalitsus kohustatud maksma viivist alates toetuse väljamaksmise tähtaja möödumisele järgnevast kalendrikuust kuni toetuse nõuetekohase väljamaksmiseni võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 sätestatud määras.

4. peatükk Alusetult saadud toetuse tagastamine 

§ 11.   Toetuse tagastamine

  (1) Vallavalitsus nõuab isikult talle toetusena makstud kulutuse tagasi, kui:
  1) isikul puudus õigus toetusele;
  2) muudel seaduses sätestatud juhul.

  (2) Vallavalitsus võib tagasinõudest loobuda, kui tagasinõudmisega seotud kulud ületavad toetuse suuruse või muul seaduses sätestatud juhul.

  (3) Vallavalitsus otsustab alusetult tehtud kulutuse tagasinõudmise ettekirjutusega isiku vabatahtliku tagasimakse või tagasimakse taotluse alusel või vallavalitsuse poolt algatatud haldusmenetluses.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Toetuste taotlemise vormid kehtestab vallavalitsus.

  (2) Käesolevas korras reguleerimata juhtumid ja erandjuhtumid lahendab vallavalitsus.
[RT IV, 17.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Käesoleva määruse §-s 3 sätestatut rakendatakse alates 01.01.2018 sündinud lastele. Endiste Võru, Lasva, Orava, Sõmerpalu ja Vastseliina valla lastele, kes on sündinud 2016. või 2017. aastal, makstakse sünnitoetuse teine ja/või kolmas osa välja vastavalt sündimise hetkel vastavas omavalitsuses kehtinud määruse alusel.

  (31) Käesoleva määruse 2022. aasta märtsis vastu võetud § 4 lõike 2 muudatust rakendatakse alates 16.03.2022 isiku surma korral.
[RT IV, 19.03.2022, 23 - jõust. 22.03.2022]

  (4) Käesoleva määruse §-s 9 sätestatut rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

  (5) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (6) Määrus jõustub 01.03.2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json