Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõelähtme valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 37

Jõelähtme valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 21.02.2019 nr 32
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 32 lg 4 p 2, § 35, § 36 ja § 37 alusel ning arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse ettepanekut.

§ 1.  Jõelähtme valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada vastavalt määruse lisale nr 1 Jõelähtme valla 2019. aasta eelarve detailsus ning põhitegevuse tulude eelarve summas 11 251 728,00 eurot, põhitegevuse kulude eelarve summas 10 370 465,00 eurot, investeerimistegevuse eelarve summas -3 534 974,00 eurot ja finantseerimistehingute eelarve summas 2 653 711,00 eurot.

§ 2.  Volituste andmine vallavalitsusele

 (1) Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus seada põhjendatud vajadusel piiranguid hallatavatele asutustele ja vallavalitsuse struktuuriüksustele 2019. aasta vallaeelarves ettenähtud kulutuste osas.

 (2) Volitada Jõelähtme Vallavalitsust liigendama eelarvet detailsemalt tegevusalade, hallatavate asutuste ja valdkondade ning kontogruppide lõikes.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2019.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Jõelähtme valla 2019. aasta eelarve