EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Tootmise digitaliseerimise toetus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 71

Tootmise digitaliseerimise toetus

Vastu võetud 21.02.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Tartu linna eelarvest tootmisega tegelevale juriidilisele isikule tootmise digitaliseerimiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise ja väljamaksmise ning toetuse kasutamise üle järelevalve tegemise korra.

§ 2.   Toetuse objekt

  (1) Toetust antakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud töötleva tööstuse (jagu C) tegevusvaldkonnas tegutsevale juriidilisele isikule (ettevõtjale) tootmise digitaliseerimise auditis välja toodud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Tootmise digitaliseerimise audit peab sisaldama kas tervikuna või osaliselt ülevaadet kitsaskohtadest ettevõtja strateegilises juhtimises ja ärimudelis, tootmise planeerimises ning inimressursi kvaliteedisüsteemi ja tootearenduse juhtimises, hankeprotsessis, tarneprotsessis, toote, pooltoote ja tooraine tagastamises ning järelteeninduse protsessides. Digitaliseerimise auditis seatakse kitsaskohtade lahendamisele prioriteetsus, hinnatakse digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste maksumust ning antakse hinnang kitsaskohtade väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

  (3) Tootmise digitaliseerimise auditis välja toodud tegevuste elluviimiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse digitaliseerimise auditis otseselt ettevõtja majandustulemusi mõjutavate tegevuste realiseerimist ja auditis nimetatud lahenduste kasutuselevõtmist.

§ 3.   Riigiabi

  (1) Käesoleva määruses nimetatud toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes ning sellele kohaldatakse VTA määruses ning konkurentsiseaduse paragrahvis 33 sätestatut.

  (2) Ühele taotlejale antud vähese tähtsusega abi ei tohi kolme järjestikuse majandusaasta jooksul käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

  (3) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse VTA määruse artikli 5 lõikes 1 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (4) Toetuse andmisel kohaldatakse konkurentsiseaduse paragrahvi 492 lõikes 3 sätestatut.

  (5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt.

§ 4.   Toetuse taotleja

  Toetust saab taotleda käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud tegevusvaldkonnas tegutsev ettevõtja, kelle äriregistri kohane asukoht on Tartu linnas ja kelle käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkonnas tegutsemise asukoht on Tartu linnas või maakonnas ning kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) taotlejal puudub muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  4) taotleja omakapital vastab äriseadustiku nõuetele;
  5) taotleja on esitanud eelneva majandusaasta kohta aruande ning teeninud müügitulu.

§ 5.   Toetuse suurus, omafinantseeringu nõue ja abikõlblikud kulud

  (1) Toetuse ülemmäär ühe taotleja kohta on 5000 eurot ja toetust antakse taotlejale üks kord.

  (2) Toetuse saamiseks peab ettevõtja omaosalus katma tegevuste elluviimise kuludest vähemalt 30%.

  (3) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud ettevõtja digitaliseerimise auditis välja toodud tegevuste elluviimiseks. Abikõlblikkuse periood algab toetuse andmise otsuse tegemise kuupäevast.

  (4) Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

  (5) Abikõlblike kulude hulka ei arvata kulusid, mis on tekkinud tehingutest isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikud.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda pidevalt.

  (2) Toetuse taotlus esitatakse Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhise infosüsteemi kaudu. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood ning esindusõiguse alus;
  3) taotleja käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkonnas tegutsemise asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) taotleja tegevusala (EMTAK kood ja nimetus);
  5) taotleja arvelduskonto number;
  6) toetuse abil ellu viia soovitavad tegevused ja tegevuste oodatav tulemus;
  7) tegevuste elluviimise ajakava;
  8) taotletava toetuse suurus ja elluviidavate tegevuste kogueelarve;
  9) taotleja kinnitus, et ta on teadlik käesoleva määruse nõuetest ning vastab määruse nõuetele.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) ettevõtja kohta koostatud tootmise digitaliseerimise audit või selle osa, mis käsitleb tootmise digitaliseerimist osas, mille elluviimiseks toetust taotletakse;
  2) hinnapakkumus elluviidavate tegevuste realiseerimiseks.

§ 7.   Taotluse läbi vaatamine

  (1) Taotluse vaatab läbi ning kontrollib taotleja ja taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele linnavalitsuse ettevõtluse osakond (osakond). Vajadusel võib osakond nõuda esitatud andmete täpsustamist või selgitamist või täiendavate andmete esitamist.

  (2) Taotluse täpsustamiseks või selgitamiseks või vajalike andmete esitamiseks antakse vajadusel tähtaeg kuni 10 tööpäeva. Kui taotleja nimetatud tähtaja jooksul täpsustusi või selgitusi ei esita, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Hinnatakse taotlust, mille esitaja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning mis sisuliselt vastab taotluse nõuetele.

  (2) Taotlusi hindab osakonna juhataja moodustatud hindamiskomisjon.

  (3) Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) taotluse kvaliteet (kuni 50 punkti), mille raames hinnatakse probleemipüstitust ning tegevuste kvaliteeti ja realistlikkust;
  2) tegevuste vastavus toetuse objektile (kuni 50 punkti).

  (4) Toetust antakse, kui taotlus saab hindamisel vähemalt 50 punkti 100-st.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine

  Toetuse andmise otsuse teeb linnavalitsus.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) taotluses nimetatud tegevused täies mahus ellu viima hiljemalt 12 kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest alates;
  2) taotlema muudatuste heakskiitmist osakonnalt, kui pärast toetuse andmise otsuse tegemist soovitakse teha elluviidavates tegevustes muudatusi (muutub tegevus, eelarve, ajakava vm);
  3) teavitama osakonda, kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad toetuse saamise;
  4) teavitama osakonda, kui loobutakse tegevuste elluviimisest;
  5) pärast tegevuste elluviimist esitama osakonnale aruande tegevuste elluviimise kohta ja toetuse väljamaksetaotluse;
  6) kasutama toetust üksnes taotluses nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulude katmiseks;
  7) lubama osakonnal teha järelevalvet tegevuste elluviimise või toetuse kasutamise üle.

§ 11.   Muudatuste heakskiitmine

  (1) Elluviidavates tegevustes kavandatud muudatused kiidab heaks osakond, kui muudatused on kooskõlas käesoleva määruse tingimustega.

  (2) Kui muudatuste heakskiitmisega kaasneb toetuse suuruse muutus, otsustab toetuse suuruse muutmise linnavalitsus.

§ 12.   Aruanne

  (1) Pärast taotluses nimetatud tegevuste elluviimist kohustub toetuse saaja esitama osakonnale aruande, mis peab sisaldama:
  1) ellu viidud tegevuste ja saavutatud tulemuste kirjeldust;
  2) väljamaksetaotlust koos tasumist tõendavate dokumentidega.

  (2) Osakond võib pärast aruande laekumist kontrollida tegevuste elluviimist ettevõtja asukohas või nõuda täiendavate tõendite esitamist tegevuste elluviimise kohta.

§ 13.   Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse välja, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud tegevuste elluviimise kohta aruande, aruanne on heaks kiidetud ning tegevused on taotluse kohaselt ellu viidud;
  2) toetuse saaja on tegevuste elluviimise eest tasunud ning esitanud toetuse väljamaksetaotluse;
  3) toetuse saaja vastab käesoleva määruse nõuetele.

§ 14.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab linnavalitsus kehtetuks, kui:
  1) tegevusi ei ole ellu viinud hiljemalt 12 kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest alates;
  2) ettevõtja on teavitanud osakonda tegevuste elluviimisest loobumisest;
  3) ilmnevad asjaolud, mis oleks välistanud toetuse andmise otsuse tegemise;
  4) ettevõtja on teavitanud osakonda elluviidavate tegevuste muudatustest ning ei ole saanud muudatusteks heakskiitu;
  5) ettevõtja ei vasta toetuse väljamaksetaotluse tegemise ajaks enam käesoleva määruse nõuetele;
  6) ettevõtja esitatud aruannet ei ole võimalik heaks kiita või ei vasta väljamaksetaotlus nõuetele või ilmneb kontrolli käigus, et elluviidud tegevused ei vasta taotlusele;
  7) muul põhjendatud juhul, kui ettevõtja või taotlus või muud ilmnenud asjaolud välistaksid toetuse saamise.

§ 15.   Toetuse andmisega seonduvate dokumentide säilitamine

  Toetuse andmisega seonduvaid dokumente säilitatakse 10 aastat alates käesoleva määruse alusel viimase toetuse andmise päevast.

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json