HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viluste Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 72

Viluste Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 20.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Koolinimetus

  Kooli nimetus on Viluste Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja aadress on Viluste küla, Räpina vald, 64225 Põlva maakond.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm ja õppevorm

  Kool on statsionaarse õppevormiga põhikool, kus õppetöö toimub I – III kooliastmes.

§ 4.   Kooli õiguslik seisund

  (1) Kool on Räpina valla hallatav kool.

  (2) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest haridusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 5.   Kooli hoolekogu ülesanded

  Kooli hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 6.   Kooli direktori ülesanded

  (1) Direktor juhib kooli, täidab talle seadustes ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktori tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel antud õigusaktides, lisaks korraldab ta teistest koolielu valdkondi reguleerivatest õigus- ja haldusaktidest tulenevate ülesannete täitmist (asjaajamine, tööohutus jms).

  (4) Juhul, kui direktor pole endale ajutise töövõimetuse korral asendajat määranud, asendab direktorit isik, kellele antakse vallavanema käskkirjaga õigused ja kohustused direktori ülesannete täitmiseks.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Koolis omandatava hariduse liik ja tase

  (1) Kool on üldharidusasutus.

  (2) Koolis on võimalik omandada haridus põhihariduse tasemel.

§ 8.   Kooli õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 9.   Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või koolis korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Koolis korraldatava õppekavavälise tegevuse puhul võib kulude katmine toimuda tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

  (3) Õppekavaväliste tegevuste loetelu, kus toimub kulude katmine õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel ja kaasrahastamise kaudu kaetavate kulude määra õppekavaväliste tegevuste lõikes, kehtestab vallavalitsus. Ettepaneku kaasrahastatavate õppekavaväliste tegevuste loetelu ja määrade kehtestamise kohta teeb direktor kooskõlastades selle kooli hoolekoguga.

  (4) Õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kantakse kooli eelarvesse.

  (5) Õppekavavälise tegevuse kohta, mis toimub osalejate kaasrahastamisel, esitatakse õppekavavälises tegevuses osaleja vanemale ülekandearve. Isikutel, kes soovivad osaleda kaasrahastamist eeldavas õppekavavälises tegevuses, kuid kes ei kanna arvel esitatud tasu tähtaegselt, piiratakse õigust osaleda õppekavavälises tegevuses, mis eeldab osalejapoolset kaasrahastamist, kuni arve tasumiseni.

  (6) Õpilasel on õigus kasutada huvitegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud tingimustel.

§ 10.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekavajärgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

§ 11.   Pikapäevarühm

  (1) Koolis tegutseb pikapäevarühm.

  (2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (4) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel. #CP1252#

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
  1) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi;
  2) saada ainekavades ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema tööaja piires;
  3) moodustada koolis õpilasesindusi, ühinguid, klubisid ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ning kodu kasvatustaotlustega;
  4) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  5) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
  6) olla valitud õpilasesinduse kaudu kooli hoolekogusse;
  7) saada koolilt teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  8) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  9) olla kaasatud individuaalse õppekava koostamisel;
  10) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  11) saada vajadusel vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
  12) saada koolitervishoiuteenust;
  13) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  14) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli päevakavas;
  15) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  16) kokkuleppel kooliga läbida osa õppest teistes õppeasutustes;
  17) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni või valla lastekaitsespetsialisti poole.

§ 13.   Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
  1) olla kaasatud individuaalse õppekava koostamisel;
  2) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  3) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeperioodi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  4) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  5) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  6) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  7) pöörduda kooli hoolekogu või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavate asutuste poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 14.   Õpilaste ja vanemate kohustused

  (1) Õpilased on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust, kusjuures koolikohustuslik on õpilane põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni;
  2) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama talle määratud tugimeetmeid;
  3) täitma kooli kodukorda ja kandma vastutust selle rikkumise eest, õppima vastavalt oma võimetele, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama, suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ning hoidma loodust;
  4) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (2) Koolile sihilikult tekitatud materiaalse kahju hüvitavad õpilased või vanemad vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (3) Lapse koolikohustuse täitmata jätmise eest rakendatakse tema vanemate suhtes meetmeid vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (4) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks;
  2) arvestama hariduse andmise asjades ennekõike lapse võimeid ja kalduvusi;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tegema koostööd lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  5) tagama piiratud teovõimega õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

§ 15.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilasesindus koosneb 2. – 9. klassi õpilaste esindajatest, kusjuures igast klassist on valitud kaks hääleõiguslikku esindajat.

  (2) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Õpilasesinduse valimised viiakse klassides läbi igal õppeaastal hiljemalt 10. septembriks. Valimine on avalik ja kandidaadid valitakse lihthäälteenamusega.

  (3) Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonnaga, õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  (4) Õpilasesindus lähtub oma tegevuses kooli põhiväärtustest ja eesmärkidest ning arvestab õpilaste huvidega, vajadustega, õigustega ja kohustustega.

  (5) Õpilasesindus valib oma liikmete hulgast esindaja, kes osaleb koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel.

  (6) Õpilasesindus avaldab arvamust kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ning nende muudatuste kohta, algatab ja viib läbi õppekavaväliseid tegevusi.

  (7) Võimaluse korral nähakse kooli eelarves ette vahendeid õpilasesinduse tegevuse rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.

  (8) Õpilasesinduse põhimääruse valmistab ette ja kiidab heaks õpilasesindus lihthäälteenamusega. Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

§ 16.   Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu läbib avaliku arutelu. Õpilasesinduse põhimääruse eelnõuga saab tutvuda kooli veebilehel, klasside stendidel ja klassijuhataja vahendusel. Arvamused esitatakse toimivale õpilasesindusele, kes vastutab õpilasesinduse põhimääruse eelnõu koostamise eest. Saadud ettepanekud arutatakse õpilasesinduses läbi ja vajadusel korrigeeritakse põhimääruse eelnõud.

  (3) Enne õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitamist direktorile kinnitamiseks peavad selle läbi arutama ja heaks kiitma kõik klassid. Klasside otsused protokollitakse ning esitatakse direktorile.

  (4) 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Direktorina, õppealajuhatajana, õpetajana ja tugispetsialistina võivad töötada isikud, kes vastavad haridus-ja teadusministri määrusega kinnitatud kvalifikatsiooninõuetele.

§ 18.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga kooskõlas tööseadusandlusega.

  (2) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ja koostööl õpilase koduga.

  (3) Kooli teiste töötajate ülesanne on tagada koolis häireteta töö, majandamine ning kooli vara korrasolek ja säilitamine.

  (4) Koolitöötajal peab olema tööle asumisel kehtiv kirjalik tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 19.   Vara ja raamatupidamine

  (1) Kooli vara moodustavad koolile Räpina valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara kasutamine toimub vastavalt Räpina vallavara korrale.

  (3) Koolil on oma eelarve, mille tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Räpina valla eelarves kooli ülalpidamiseks ettenähtud vahendid, laekumised eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetused ning õppekavavälisest tegevusest saadud tulu.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 20.   Asjaajamine

  (1) Asjaajamine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetest alustest.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 27.02.2014 määrus nr 5 „Viluste Põhikooli põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json