HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Räpina Lasteaia Vikerkaar põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 75

Räpina Lasteaia Vikerkaar põhimäärus

Vastu võetud 20.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus ja asukoht

  (1) Lasteasutuse nimi on Räpina Lasteaed Vikerkaar (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaia asukohad on Aia tn 7, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond ja Mõisavahe tee 19, Ruusa küla, Räpina vald, Põlva maakond.

  (3) Lasteaia aadress on Aia tn 7, Räpina linn, Räpina vald, 64503 Põlva maakond.

§ 2.   Lasteaia õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteaed on Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis võimaldab koolieelses eas lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest ja muudest kehtivatest riiklikest ning kohalikest õigusaktidest.

§ 3.   Lasteaia sümboolika

  (1) Lasteaial on oma sümboolika.

  (2) Lasteaial on oma nimetusega dokumendiplangid ja pitsat.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga.

  (3) Lasteaial on koduleht aadressil vikerkaar.rapina.ee.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Räpina vald.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

  (3) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Lasteaia lahtiolekuajad

  Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 7.   Lasteaia ülesanded

  Lasteaia ülesandeks on:
  1) tingimuste ja võimaluste loomine alushariduse omandamiseks arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  2) lapse tervise hoidmine ja tugevdamine.

2. peatükk Struktuur, õppe- ja kasvatuskorraldus 

§ 8.   Struktuur

  (1) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liit-, sobitus- ja erirühmad.

  (2) Rühmad moodustab ja kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga vastavalt vajadusele ja võimalustele, juhindudes koolieelse lasteasutuse seadusest.

  (3) Sobitus- ja erirühmade loomise otsustab vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (4) Laste vähesusel võib ajutiselt rühmasid ühendada.

§ 9.   Õppekava ja õppeaasta

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava määrab kindlaks
  1) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid;
  2) õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted;
  3) õppe- ja kasvatustegevuse sisu, mahu ja selle ajalise korralduse;
  4) lapse arengu hindamise põhimõtted;
  5) lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära
hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteaed koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (5) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

§ 10.   Arengukava ja sisehindamine

  (1) Lasteaed koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava, milles määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava ja arengukava uuendamise kord.

  (2) Arengukava kinnitatakse lasteasutuse pidaja õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Lasteaias viiakse läbi sisehindamisi. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng.

  (4) Sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

  (5) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekogu ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 11.   Kodukord

  (1) Lasteaial on oma kodukord, mis on lastele, nende vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Lasteaia kodukorra koostab direktor ning esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule.

3. peatükk Lasteaia juhtimine 

§ 12.   Direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Lasteaia direktoriga sõlmib, peatab, muudab või ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 13.   Lasteaia direktori ülesanded

  Lasteaia direktor
  1) juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) on lasteaia seadusjärgne esindaja;
  3) omab õigust koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks teha
tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras;
4 ) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist ja kasutamist;
  4) koostab lasteaia eelarve projekti ning esitab selle koos hoolekogu arvamusega
vallavalitsusele;
  5) annab seaduses ja lasteaia põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ja suulisi
või kirjalikke korraldusi lasteaia tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks;
  6) korraldab lasteaiale saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja
selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  7) korraldab konkursi pedagoogide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba
ametikoha täitmiseks;
  8) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  9) kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul
lasteasutuse õppekava, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  10) kinnitab personali ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega
töölepingud;
  11) kinnitab lasteaia struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasud;
  12) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  13) võtab lapsi lasteaeda vastu ja arvab neid sealt välja vastavalt vallavalitsuse poolt
kehtestatud korrale;
  14) moodustab ja komplekteerib lasteaia rühmad ning kehtestab nende tööaja;
  15) kontrollib päevakavast, toitlustamis-, terviseedendus- ja tervisekaitsenõuetest
kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
  16) lahendab muid seadusega, käesoleva põhimäärusega ja direktori ametijuhendiga tema
pädevusse antud küsimusi.

§ 14.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja oma töökorra alusel, mille kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

  (4) Pedagoogiline nõukogu võtab igas arutatavas küsimuses vastu otsuse lihthäälteenamusega, kui nõukogu koosolekul viibib vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest. Häälte arvu võrdsuse puhul on otsustav direktori hääl.

§ 15.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia töötajatega.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, õpetajate esindaja, vallavolikogu esindaja.

  (3) Õpetajate esindaja valib lasteaia pedagoogiline nõukogu.

  (4) Rühma vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul.

  (5) Hoolekogu liikmete volituste kestus:
  1) vallavolikogu esindaja volitus kestab temale antud tähtaja lõpuni;
  2) õpetajate esindaja volitus kestab pedagoogilise nõukogu poolt antud tähtaja lõpuni;
  3) lastevanemate esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni
selle muutmise või uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (7) Hoolekogu
  1) annab soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks
kasutamiseks;
  2) teeb ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  3) teeb lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral ettepaneku rühmas laste arvu
suurendamiseks;
  4) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  5) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud
küsimusi.
  6) annab arvamuse lasteaia õppekava kohta;
  7) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
komisjoni töös.

  (8) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (9) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletusel, ent hoolekogu liikmete enamuse otsusel võib hääletamine olla ka salajane, kusjuures otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- või vastuhäälte võrdsuse korral on otsustav hoolekogu esimehe hääl.

  (10) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu
esimehe või direktori ettepanekul.

4. peatükk Lasteaia personal 

§ 16.   Personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust ning kooskõlastab vallavalitsusega.

  (3) Personali kvalifikatsioon peab vastama haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud nõuetele.

  (4) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 17.   Personali õigused ja kohustused.

  (1) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus on sätestatud koolieelse lasteasutuse seaduses ning määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidega.

  (2) Personal loob ja tagab lasteasutuses tervisliku ja turvalise kasvukeskkonna ning hoolitseb lapse elu ja tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (3) Lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks viib pedagoog vähemalt üks kord õppeaastas vanemaga läbi arenguvestluse.

  (4) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Lasteaia üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vajadusel.

  (7) Pedagoogid nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

5. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 18.   Lapsed

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 19.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) tutvuda lasteaia õppe-, tegevus- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia
töökorralduse kohta;
  2) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks ning
aidata kaasa nende tingimuste kujundamisele;
  4) võtta osa lasteaia koosolekutest, laste- ja pereüritustest ning osaleda rühma tegevuses;
  5) osaleda lasteaia töös ja juhtimises, olles valitud hoolekogu liikmeks.

§ 20.   Vanemate kohustused

  Lapsevanem kohustub:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks
lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise
nõuetest;
  3) informeerima õpetajat või direktorit lapse erivajadustest ja puuduma jäämisest;
  4) katma lapse toidukulu ja õppekulu kehtestatud määras ja korras;
  5) tegema lasteaiaga koostööd lapse arenguks;
  6) teavitama direktorit lasteaiakohast loobumisest ja andmete muutumisest.

6. peatükk Lasteaia finantseerimine, majandamine ja aruandlus 

§ 21.   Lasteaia vara ja finantseerimine

  (1) Lasteaia vara moodustavad lasteaiale Räpina valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia vara kasutamine toimub vastavalt Räpina vallavara korrale.

  (3) Lasteaia rahalised vahendid kujunevad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) vanemate poolt kaetavast osast, mille määra kehtestab õppekulu osas Räpina
Vallavolikogu ning toidukulu osas lasteaia hoolekogu;
  4) muudest vahenditest.

  (4) Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 22.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 23.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus riigi õigusaktidega ette nähtud korras.

  (2) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

8. peatükk Põhimääruse kinnitamine ja muutmine, rakendussätted 

§ 24.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse või selle muudatused kinnitab direktori ettepanekul ja hoolekogu heakskiidul Räpina Vallavolikogu.

§ 25.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 18.06.2008 määrus nr 14 „Räpina Lasteaia Vikerkaar põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json