Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu töökord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 98

Kose Vallavolikogu töökord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 23
RT IV, 10.05.2018, 29
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2018RT IV, 08.06.2018, 1011.06.2018
21.02.2019RT IV, 26.02.2019, 6601.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 ning Kose Vallavolikogu 26. aprill 2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) on Kose valla kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse seaduses sätestatud korras neljaks aastaks.

  (2) Vallavolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Kose valla õigusaktidest, käesolevast töökorrast ning vallaelanike vajadustest ja huvidest.

  (3) Vallavolikogu liikmete arvu määrab vallavolikogu eelmine koosseis.

  (4) Vallavolikogu tööorganiteks on eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid ning alatiste komisjonide juurde moodustatud töörühmad.

  (5) Vallavolikogu asjaajamist korraldab Kose Vallavolikogu kantselei (edaspidi volikogu kantselei).

§ 2.   Vallavolikogu esimees ja aseesimees või aseesimehed

  (1) Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimine toimub Kose valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Vallavolikogu esimees:
  1) korraldab vallavolikogu ja volikogu kantselei tööd, kutsub kokku ja juhatab vallavolikogu eestseisuse koosolekuid, vallavolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist ja vallavolikogu õigusaktide menetlemist;
  2) esindab või volitab teisi esindama Kose valda ja vallavolikogu vastavalt seadusega, Kose valla põhimäärusega ning vallavolikogu poolt antud pädevusele;
  3) esitab vallavolikogule kinnitamiseks volikogu kantselei põhimääruse, struktuuri, koosseisu, palgamäärad ja ametijuhendid;
  4) omab õigust nõuda kõigilt Kose valla asutustelt vajalikke dokumentide ärakirju ja informatsiooni vallavolikogu pädevusse kuuluvates küsimustes;
  5) kirjutab alla vallavolikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teistele vallavolikogu dokumentidele ning peab vallavolikogu nimel kirjavahetust;
  6) annab vallavolikogu ja volikogu kantselei sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  7) korraldab vallavolikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
  8) esitab vallavolikogu liikmetele vähemalt neli päeva enne vallavolikogu istungit kutse päevakorra eelnõuga, milles on ära näidatud arutusele tulevad küsimused, kutsega koos teeb vallavolikogu liikmetele kättesaadavaks istungi materjalid;
  9) kutsub vallavolikogu kokku vallavalitsuse või vähemalt neljandiku vallavolikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks;
  10) täidab muid talle seaduse alusel ja Kose valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

§ 3.   Vallavolikogu eestseisus

  (1) Vallavolikogu eestseisus on nõuandev organ vallavolikogu esimehe juures vallavolikogu istungi päevakorra eelnõu ja töökorralduse muudatusettepanekute läbivaatamiseks. Eestseisuse otsustused on vallavolikogu esimehele soovitusliku iseloomuga.

  (2) Vallavolikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees, alatiste komisjonide esimehed.

  (3) Eestseisuse koosoleku kutsub vajadusel kokku ja juhatab vallavolikogu esimees või tema volitusel aseesimees.

§ 4.   Vallavolikogu liige

  Vallavolikogu liikmel on lisaks seadustest tulenevale õigus:
  1) Algatada vallavolikogu õigusakte ja teha vallavolikogu esimehele ettepanekuid vallavolikogu istungil arutatavate küsimuste kohta.
  2) Esitada vallavolikogu menetluses olevale eelnõule muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekud (sh ka redaktsioonilised) esitatakse volikogu kantseleile hiljemalt kaks päeva enne vallavolikogu istungit.
  3) Esineda vallavolikogu istungil avaldusega, sõnavõtu ja repliigiga ning esitada küsimusi.
  4) Teha suuline märge vallavolikogu istungil enda poolt tõstatatud küsimuste või sõnavõttude protokollimiseks.

§ 5.   Vallavolikogu komisjon ja töörühm

  (1) Vallavolikogu võib Kose valla põhimääruses sätestatud korras moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone.

  (2) Alatiste komisjonide juurde võib moodustada komisjoni esimehe esilduse alusel töörühmasid. Esilduses nähakse ette töörühmade koosseis, volituste ulatus ja kestvus.

  (3) Komisjonide töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab volikogu kantselei.

  (4) Vallavolikogu komisjoni pädevus ja töökord on sätestatud Kose valla põhimääruses.

§ 6.   Vallavolikogu õigusaktide algatamine

  Vallavolikogu õigusaktide algatamise õigus on lisaks seadust tulenevale:
  1) vallavolikogu liikmel
  2) vallavalitsusel;
  3) vallavalitsuse liikmel.

§ 7.   Õigusakti eelnõu esitamine ja eelnõule esitatavad nõuded

  (1) Õigusakti eelnõus esitatud andmete ja sisu õigsuse tagab eelnõu esitaja.

  (2) Vallavalitsuse poolt esitatavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamist vastavalt nõuetele korraldab vallasekretär.

  (3) Õigusakti eelnõule lisatakse seletuskiri või eelnõu põhistavad dokumendid.

  (4) Õigusakti eelnõu koostaja esitab ettekandja vallavolikogu istungile. Eelnõu koostaja või vallavolikogu esimees võivad vajadusel esitada kaasettekandja.

  (5) Õigusakti eelnõu koos juurdekuuluvate dokumentidega esitatakse menetlusse võtmiseks volikogu kantseleile.

  (6) Eelnõud, mis pole algatatud vallavalitsuse poolt, saadetakse vajadusel vallavalitsusele seisukoha võtmiseks. Vallavalitsus teatab kirjalikult oma seisukoha hiljemalt kümne tööpäeva jooksul eelnõu saamisest arvates. Vallavalitsus kutsub vajadusel eelnõu esitaja või tema poolt volitatud isiku vallavalitsuse istungile eelnõu arutelule.

  (7) Vallavolikogu esimees määrab eelnõu menetlemiseks vajadusel vallavolikogu komisjoni.

  (8) Vallavolikogu õigusakti eelnõu vaadatakse vastavas komisjonis läbi hiljemalt 30. kalendripäeva jooksul.

  (9) Vallavolikogule esitatava õigusakti eelnõu peab olema normitehniliselt ja keeleliselt korrektne ning vastama Kose valla põhimääruses sätestatud nõuetele.

  (10) Vallavolikogu õigusakti eelnõu, mida vallavolikogu menetleb mitmel lugemisel, või kui muudetakse juba kehtivat õigusakti, võib anda arutamiseks vallavolikogu istungile uue terviktekstina. Muudatused tähistatakse eelnõu tekstis arusaadavalt teise värviga.

§ 8.   Õigusakti eelnõudesse muudatusettepanekute tegemine

  (1) Eelnõude kohta võib teha kirjalikke muudatusettepanekuid käesolevas korras ettenähtud tähtaegadeks või vallavolikogu esimehe poolt antud tähtajaks. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu kantseleile, kes edastab need eelnõu koostajale.

  (2) Vallavolikogu õigusaktidele tehtavad muudatusettepanekud vormistatakse õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt ja aluseks võttes muudatusettepanekute vormi (töökorra lisa 1). Vallavalitsuse poolt valla eelarvele muudatusettepanekute esitamisel antud vormi kasutamise nõuet ei kohaldata.
[RT IV, 26.02.2019, 66 - jõust. 01.03.2019]

  (3) Vallavolikogu istungil võib arutatava eelnõu kohta teha redaktsioonilisi täiendus.

§ 9.   Eelnõu tagasivõtmine ja menetlusest väljalangemine

  (1) Eelnõu esitajal on õigus tema poolt algatatud eelnõu tagasi võtta vallavolikogus menetlemise igal etapil, välja arvatud juhul, kui eelnõu on pandud vallavolikogu istungil lõpphääletusele. Eelnõu tagasivõtmisel langeb eelnõu vallavolikogu menetlusest välja.

  (2) Vallavolikogu koosseisu volituste lõppemisega langeb menetlusest välja selle koosseisu volituste ajal lõpuni menetlemata jäänud eelnõud.

§ 10.   Vallavolikogu istung

  (1) Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu (va juulikuu) algusega üldjuhul kell 15.00 ja vaheaegadega 10 minutit iga 1,5 tunnise töötamise järel. Vaheaja algust võib muuta, kui seda tingib küsimuse arutelu.

  (2) Kutse vallavolikogu istungi kokkukutsumise kohta, milles on ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja arutusele tulevad küsimused, tehakse vallavolikogu liikmetele teatavaks elektronposti teel vähemalt neli päeva enne vallavolikogu istungit ning kutse avaldatakse vähemalt üks päev enne vallavolikogu istungit Kose valla veebilehel. Elektronposti teel edastatavale kutsele lisatakse vallavolikogu õigusaktide eelnõud ning nende seletuskirjad ja muud materjalid või lisatakse link valla veebilehele, millel nimetatud materjalid asuvad. Vallavolikogu liikme kirjalikul soovil edastatakse talle kutse ja päevakorras nimetatud punktide juurde kuuluvad dokumendid paberkandjal.

  (3) Kõigil istungile kutsutud isikutel on õigus tutvuda vallavolikogu istungi materjalidega ka paberkandjal volikogu kantseleis tööpäevadel.

  (4) Istungil sõna andmise otsustab istungi juhataja.

  (5) Vallavolikogu liikmed registreerivad ennast istungil osavõtjate lehel.

  (6) Vallavolikogu istungit protokollib vallavolikogu esimehe poolt määratud isik.

§ 11.   Istungi avamine ja ettepanekute ärakuulamine

  (1) Vallavolikogu istungi avab istungi juhataja.

  (2) Enne päevakorraküsimuste arutamist võib esitada ettepanekuid eelnõude päevakorrast väljaarvamise kohta. Küsimus jääb päevakorda, kui selle poolt hääletab vallavolikogu liikmeid rohkem kui vastu.

§ 12.   Päevakorraküsimuse arutamine istungil

  (1) Päevakorraküsimuse arutamine algab eelnõu esitaja või esitajate ettekandega.

  (2) Ettekandeks antakse aega kuni 10 minutit. Vajadusel võib istungi juhataja ettekande aega pikendada. Kui ettekandja räägib üle aja või kaldub teemast kõrvale, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu.

  (3) Küsimused ettekande kohta esitatakse kohe peale nende lõppu. Igal vallavolikogu liikmel on õigus esitada ettekandjatele kuni 3 küsimust. Ühe küsimuse esitamise pikkus on kuni 1 minut.

  (4) Vallavolikogu liikmel on võimalus igas päevakorraküsimuses arvamust avaldada kuni kahe sõnavõtuga (üks sõnavõtt kuni 2 minutit) või repliigiga (kuni 1 minut). Kui kõneleja räägib üle aja või kaldub teemast kõrvale, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu.

  (5) Sõnavõtu soovist teatatakse istungi juhatajale käe tõstmisega.

  (6) Kirjalikult laekunud muudatusettepanekud vaadatakse läbi enne eelnõu lõpphääletust või enne eelnõu saatmist teisele lugemisele. Muudatusettepanekute esitajal on õigus avaldada arvamust või selgitada muudatusettepaneku sisu enne hääletust. Ühe muudatusettepaneku tutvustamiseks antav aeg on kuni 2 minutit.

  (7) Istungi juhataja võib vajadusel arutelu igal ajal lõpetada. Ettekandjatel on õigus lõppsõnale pikkusega kuni 2 minutit.

§ 121.   Kooskõlastus ja arvamus

  (1) Kui istungi päevakorrapunkti kohta ei ole esitatud volikogu õigusakti eelnõud, võib arutelu koosneda ettekandest, kaasettekandest või küsimustele vastamisest.

  (2) Istungi päevakorrapunktis, kus teine haldusorgan on küsinud vallavolikogult haldusmenetluse seaduse § 16 sätestatud kooskõlastust või arvamust, märgitakse arvamus või kooskõlastus lühidalt vallavolikogu istungi protokolli. Vallavolikogu esimehe allkirjastatud arvamuse või kooskõlastuse terviktekst esitatakse teisele haldusorganile eraldi failina.
[RT IV, 08.06.2018, 10 - jõust. 11.06.2018]

§ 13.   Eelnõu hääletus

  (1) Juhul, kui vähemalt üks vallavolikogu liikmetest soovib nimelist hääletamist, teostab vallavolikogu nimelise hääletamise, mis fikseeritakse istungi protokollis.

  (2) Enne hääletamisele asumist võib istungi juhataja teha kuni kümneminutilise vaheaja. Ettepaneku vaheaja tegemiseks võib esitada ka vallavolikogu liige.

  (3) Juhul, kui päevakorrapunkti kohta esitatakse mitu muudatusettepanekut, paneb istungi juhataja need hääletusele esitamise järjekorras.

  (4) Hääletamine vallavolikogus toimub käe tõstmisega.

  (5) Hääletamise tulemused loeb kokku istungi juhataja või tema poolt määratud isik ja kinnitab tulemuse haamrilöögiga.

§ 14.   Salajane hääletamine

  (1) Salajase hääletamise korraldamiseks moodustab vallavolikogu poolthäälte enamusega kolmeliikmelise hääletamiskomisjoni, kes nimetab endi hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Hääletamiskomisjon korraldab hääletussedelite ettevalmistamist ning nendele kandidaatide nimede kandmist. Komisjon annab vallavolikogu liikmetele nimekirja alusel ja allkirja vastu hääletussedelid.

  (3) Kõikide kandidaatide nimed kantakse ühele hääletussedelile.

  (4) Salajasel hääletamisel märgivad vallavolikogu liikmed iga kandidaadi nime järele asuvasse kasti risti vastavalt hääletamiskomisjoni juhistele.

  (5) Kui hääletussedelil ei ole ühtegi märget, loetakse see hääl kehtetuks.

  (6) Hääled loetakse avalikult pärast hääletamise lõppemist. Tulemused teeb teatavaks komisjoni esimees ja tulemused kantakse hääletamiskomisjoni protokolli.

  (7) Salajase hääletamise tulemused vormistatakse vallavolikogu otsusega.

§ 15.   Vallavolikogu liikmete arupärimisõigus

  (1) Vallavolikogu liikmel on õigus esitada arupärimisi vallavalitsusele või vallavolikogu poolt valitud, ametisse nimetatud või kinnitatud isikutele.

  (2) Arupärimine esitatakse vallavolikogu esimehele. Volikogu kantselei edastab arupärimise pärast registreerimist arupäritavatele vastamiseks.

  (3) Arupäritav vastab kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest. Volikogu kantselei edastab vastuse arupärijale. Arupärimise esitanud vallavolikogu liikme nõudel vastab arupäritav sellele arupärimisele järgmisel vallavolikogu istungil ka suuliselt.

  (4) Kui istungi päevakorras on arupärimisele vastamine, koosneb arutelu ettekandest ja küsimustele vastamisest. Küsimuste esitamise eesõigus on arupärimise esitajal.

  (5) Kirjalikud arupärimised ja nende vastused avalikustatakse Kose valla veebilehel kirjavahetuse ja dokumendi registris 10 tööpäeva jooksul pärast arupärimistele vastamist. Arupärimised, millele vastatakse kirjalikult ja suuliselt, avalikustatakse Kose valla veebilehel kirjavahetuse ja dokumendi registris 10 tööpäeva jooksul pärast suulist arupärimistele vastamist.

§ 16.   Vallavolikogu istungi lõpetamine

  Vallavolikogu istungi lõpetab istungi juhataja sõnadega "Istung on lõppenud" ja kinnitab seda haamrilöögiga.

§ 17.   Vallavolikogu istungi ja komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Vallavolikogu istungid ja komisjoni koosolekud protokollitakse sh vallavolikogu istungid salvestatakse (salvestused säilitatakse kuus kuud).

  (2) Protokolli kantakse:
  1) istungi number, toimumise koht ja aeg;
  2) istungi alguse ja lõpu kellaaeg;
  3) juhataja ja protokollija nimed;
  4) istungist osavõtvate ja puuduvate liikmete nimed ning istungile kutsutute nimed;
  5) arutlusel olnud küsimuste kohta esitatud kirjalikud muudatusettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta;
  6) ettekandjate ja muudatusettepanekute esitajate nimed ning lühidalt kokkuvõtvana arutelu käik (kinnise istungi protokollis ei näidata küsimuste arutelu käiku);
  7) vastuvõetud otsused;
  8) hääletamisviis ja hääletamistulemus, kui küsimus otsustati hääletamise teel;
  9) sõnavõtjal on õigus nõuda oma sõnavõtu protokollimist.

  (3) Protokollija koostab protokolli eelnõu seitsme tööpäeva jooksul peale vallavolikogu istungit või komisjoni koosolekut.

  (4) Istungi või koosoleku juhataja vaatab protokolli läbi hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Peale heakskiidu saamist istungi või koosoleku juhatajalt saadab protokollija elektronkirjaga protokolli tutvumiseks ning märkuste tegemiseks vallavolikogu või komisjoni kõikidele liikmetele. Märkused protokolli kohta tuleb saata protokollijale kirjalikult kahe tööpäeva jooksul.
Kui vallavolikogu istungi protokollile tehtud märkused puudutavad ettekannete ja muudatusettepanekute sisu, kontrollib protokollija täiendavalt nende asjakohasuse istungi salvestuselt üle. Kui tehtud märkused ei ole asjakohased, informeeritakse sellest märkuste tegijat ning protokolli koostamisel märkusi arvesse ei võeta. Märkuste tegijal on õigus üle kontrollida istungi helisalvestus. Vallavolikogu istungi helisalvestusi võivad vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed kuulata volikogu kantselei ruumides volikogu kantselei töötaja juuresolekul. Vajadusel viiakse parandused istungi protokolli sisse.

  (5) Istungi protokollile kirjutab alla istungi juhataja hiljemalt kaheteistkümne tööpäeva jooksul peale istungi toimumist.

  (6) Komisjoni koosoleku protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja hiljemalt kaheteistkümne tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

  (7) Volikogu kantselei tagab protokollide kättesaadavuse.

  (8) Vallavolikogu istungi ja komisjoni koosoleku protokollid on avalikud. Vallavolikogu õigusaktide ja protokollidega on võimalik tutvuda Kose valla veebilehel ja volikogu kantseleis alates kolmeteistkümnendast tööpäevast pärast istungit.
[RT IV, 08.06.2018, 10 - jõust. 11.06.2018]

§ 18.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Lisa 1 Muudatusettepanek vorm

/otsingu_soovitused.json