HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mehikoorma Lastehoiu põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2020, 53

Mehikoorma Lastehoiu põhimäärus

Vastu võetud 19.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, sotsiaalhoolekandeseaduse § 45² lõike 1 ja § 110 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus ja asukoht

  (1) Lasteasutuse nimi on Mehikoorma Lastehoid (edaspidi lastehoid).

  (2) Lastehoiu asukoht ja aadress on Mehikoorma alevik, Räpina vald, 62511 Põlvamaa.

§ 2.   Lasteasutuse õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Lasteasutuse liik on lastehoid.

  (2) Lastehoid on Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis võimaldab koolieelses eas lastele hoidu.

  (3) Lastehoid juhindub oma tegevuses lastehoiu põhimäärusest ning muudest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

  (4) Lastehoid töötab Tartu Maavalitsuse antud tegevusloa alusel.

§ 3.   Teeninduspiirkond

  (1) Lastehoiu teeninduspiirkond on Räpina vald.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

  (3) Lapse lastehoidu vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Lastehoiu lahtiolekuajad

  Lastehoiu lahtiolekuaja kehtestab Räpina Vallavalitsus lastehoiu juhataja ettepanekul.

2. peatükk LASTEHOIUTEENUS 

§ 5.   Lastehoiuteenuse eesmärk

  Lastehoiuteenuse eesmärk on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel lapsehoid tagab tema lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

§ 6.   Lastehoiu struktuur

  (1) Lastehoius on üks rühm.

  (2) Lastehoiu rühma registreeritavate laste arv on kooskõlas tegevusloas määratud laste arvuga.

§ 7.   Kodukord

  (1) Lastehoiul on oma kodukord, mis on lastele, nende vanematele ja lastehoiu töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Lastehoiu kodukorra koostab ja kinnitab lastehoiu juhataja.

3. peatükk TÖÖKORRALDUS 

§ 8.   Töötajate koosseis

  (1) Lastehoiu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Lastehoiu personalitööd ja personaliarvestust korraldab lastehoiu juhataja.

§ 9.   Juhtimine

  (1) Lastehoiu tööd juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 10.   Lastehoiu juhataja õigused ja kohustused

  Juhataja:
  1) juhib lastehoiu tegevust ja tagab lastehoiu tulemusliku töö;
  2) esindab lastehoidu seadusega või muude õigusaktidega antud pädevuse piires;
  3) annab seaduses ja lastehoiu põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi lastehoiu tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks;
  4) korraldab lastehoiule saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  5) teeb lastehoiu varaga tehinguid seadusega või muude õigusaktidega antud pädevuse piirides;
  6) vastutab lastehoiu arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  7) koostab lastehoiu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
  8) kinnitab lastehoiu tegevus-ja päevakava;
  9) juhendab lastehoiu tööd, vastutab töö õige korraldamise ja sujumise eest, nõustab lastehoiu teenistujaid ja lapsevanemaid kasvatusküsimustes;
  10) kinnitab personali ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  11) korraldab lastehoiu asjaajamist ja töö dokumenteerimist. Dokumendid antakse üle vallavalitsuse arhiivi;
  12) võtab vallavalitsuse kehtestatud korras lapsi lastehoidu vastu ja arvab neid sealt välja.

§ 11.   Lapsehoidjale esitatavad nõuded

  (1) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse.

  (2) Lapsehoidja peab olema teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning vastama õigusaktides sätestatud nõuetele:
  1) tal on lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused;
  2) temalt ei ole perekonnaseaduses sätestatud alustel hooldusõigust ära võetud või seda ei ole piiratud;
  3) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja kohustuste täitmiselt;
  4) ta vastab lastekaitseseaduses sätestatud nõuetele;
  5) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest.

  (3) Isik peab lapsehoidjana tegutsemiseks:
  1) omama kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset või omama vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja;
  2) olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.

§ 12.   Lapsehoidja õigused ja kohustused

  (1) Lapsehoidja on lastehoiu teenistuja.

  (2) Lastehoiu teenistujate palgaastmed ja palgamäärad kehtestab vallavalitsus.

  (3) Lapsehoidja õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töötaja töölepingu, ametijuhendi ja lastehoiu kodukorraga.

  (4) Lapsehoidja on kohustatud tagama lastehoiu vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise, jälgima lastehoiu territooriumi, ruumide seisukorda, töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut.

  (5) Lapsehoidja on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (6) Lapsehoidjal on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (7) Lapsehoidja ülesanne on luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, tagada lapse heaolu ja turvalisus lastehoius.

4. peatükk LASTE ÕIGUSED NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Lapse õigused

  Lapsel on lastehoius õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja lapse arengut toetavale tegevusele ning lapsehoidjate igakülgsele abile ja toetusele.

§ 14.   Lapsevanema õigused ja kohustused

  (1) Lapsevanemal on õigus:
  1) tuua last lastehoidu ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lastehoiu päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse vaimseks ja füüsiliseks arenguks;
  3) tutvuda lapsehoiu tegevus- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lastehoiu töökorralduse kohta;
  5) esitada ettepanekuid lastehoiu töö korraldamiseks.

  (2) Lapsevanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused vaimseks ja füüsiliseks arenemiseks;
  2) kinni pidama lastehoiu päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima lapsehoidjat lapse haigusest või puuduma jäämisest;
  4) tasuma õigeaegselt lapse toidupäeva maksumuse ja lastehoiu kohatasu;
  5) tulema lapsele õigeaegselt järele.

5. peatükk LASTEHOIU FINANTSEERIMINE JA MAJANDAMINE 

§ 15.   Lastehoiu vara ja finantseerimine

  (1) Lastehoiu vara moodustavad lastehoiule Räpina valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, ruumid, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lastehoiu vara kasutamine toimub vastavalt Räpina vallavara korrale.

  (3) Lastehoiu rahalised vahendid kujunevad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) lastevanemate osalustasudest;
  3) muudest vahenditest.

  (4) Lapse toidupäeva maksumuse ja lastehoiu kohamaksu lastehoius katab lapsevanem. Lapse toidupäeva maksumuse ja lastehoiu kohamaksu kinnitab vallavalitsus.

  (5) Lapsevanema osalus kehtestatakse arvestades teenuse osutamisega kaasnevaid majanduskulusid, personalikulusid ning tegevus- ja õppevahendite kulusid.

  (6) Lapse lastehoius mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat kohamaksu maksmisest. Erandina on võimalik taotleda lastehoiu kohamaksust vabastamist arstitõendi alusel lapse pikaaegse haiguse või taastusravil viibimise ajal.

  (7) Lapse toidupäeva maksumuse tasub lapsevanem lastehoius söödud toidukordade eest.

  (8) Lapsehoiuteenuse rahastamine lõpetatakse lapsehoiuteenuse saajale lapsehoiuteenuse osutamise lõppemise päevast arvates.

  (9) Lastehoiu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 16.   Järelevalve

  Lastehoiu ja lastehoiu juhataja õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus.

6. peatükk LASTEHOIU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.   Lastehoiu tegevuse lõpetamine

  (1) Lastehoidu korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

  (2) Lastehoiu tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lastehoiu/lasteaia teenuse kasutamist teises lastehoius/lasteaias.

7. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE, RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lastehoiu põhimääruse või selle muudatused kinnitab Räpina Vallavolikogu.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 02.02.2012 määrus nr 1 “Meeksi Vallavalitsuse hallatava asutuse Mehikoorma Lastehoid põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json