Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Teenistujate palgajuhend ja kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2020, 59

Teenistujate palgajuhend ja kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 20.02.2020 nr 45

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, avaliku teenistuse seaduse § 47 lg 1, § 57, § 63 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord määrab ära ametiasutuse ametnike, töötajate ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused, samuti teenistus-ja tööülesannete täitmiseks otseselt vajalike kulude hüvitamise alused.

  (2) Käesolevat korda kohaldatakse Muhu valla ametiasutuse ametnike, töötajate ning ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamisel koos avaliku teenistuse seaduse, töölepingu seaduse ja teiste ametnike ja töötajate töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Kord ei reguleeri Muhu Põhikooli ja Muhu Lasteaia juhtide ja pedagoogilise personali töötasustamist.

  (4) Töötasustamise korra kehtestamise eesmärk on:
  1) tagada kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks vajalike oskuste ja teadmistega ametnike ja töötajate tööle võtmine, kindlustades neile arvestatava elukvaliteedi ja enesearendamise;
  2) maksta ametnikele ja töötajatele nende oskustele, teadmistele ja töö tulemuslikkusele vastavat tasu;
  3) toetada tööga seotud otseste vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi või sidekulude hüvitamine) ja tervise ning töövõime säilitamist.

  (5) Palgatingimused on ühtsed ja avalikud.

§ 2.   Töötasustamise alused

  (1) Põhipalgaaste on näitarv, mis seob ametikoha sellele vastava kuupalgamääraga.

  (2) Muhu valla ametiasutuse ametnikele, töötajatele ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajatele kehtestatakse ühtne põhipalgaastmestik ja põhipalgamäärad käesoleva määruse lisaga 1.

  (3) Ametnike ametinimetustele vastav põhipalgaastme vahemik kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

  (4) Ametiasutuse töötajate ja hallatavate asutuste töötajate ametirühmadele vastav põhipalgaastme vahemik kinnitatakse vastavalt määruse lisale 3.

  (5) Katseajal võib ametnikule ja töötajale määrata tema võimalikust ametikohast ettenähtud põhipalgaastmest kuni kaks astet madalama põhipalgaastme.

§ 3.   Töötasu määramine

  (1) Töötasu on tasu, mida makstakse ametnikele ja töötajatele töö eest.

  (2) Ametnike töötasu koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ja lisatasudest.

  (3) Ametiasutuse töötajate ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasu koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ja muudest tasudest milles on kokku lepitud töölepinguga või mille maksmine on ette nähtud seaduse alusel.

  (4) Palgaastme, põhipalga, muutuvpalga ja lisatasud määrab vallavanem oma käskkirjaga vallavalitsuse ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning hallatava asutuse juhtidele.

  (5) Palgaastme, põhipalga, muutuvpalga ja lisatasud määrab hallatava asutuste töötajatele hallatava asutuse juht oma käskkirjaga selleks eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (6) Põhipalgaastmetele vastavad kuupalgamäärad vaadatakse üle käesoleva määruse § 9 lõige 1 alusel.

  (7) Kuupalgamäärade muutmine muul ajal on lubatud mõjuvate asjaolude olemasolul.

  (8) Vallavanema töötasu määrab Muhu Vallavolikogu.

  (81) Vallavanema töötasu määra tõus igal eelarveaastal toimub samadel alustel käesoleva määrusega ametnike, töötajate ja hallatavate asutuste töötajate palgamäärade tõusuga. Sama põhimõtte alusel muutub koosseisuvälise vallavalitsuse liikme ja ametnikust vallavalitsuse liikme vallavalitsuse istungist osavõtu eest makstava tasu määr.

§ 4.   Põhipalga maksmine

  (1) Põhipalk on ametniku ja töötaja fikseeritud palk, mis määratakse ametnikule ja töötajale tulenevalt tema ameti- või töökohast ja ameti-või töökohale ettenähtud põhipalgaastmest ja peab moodustama põhilise osa töötasust.

  (2) Palgaastmestikus ette antud põhipalga vahemikus ametniku või töötaja põhipalgaastme määramisel lähtutakse ameti-või töökohal nõutavast teadmiste, kvalifikatsiooni ja oskuste tasemest, kogemustest, juhtimise ulatusest ja ametniku või töötaja vastutuse määrast.

  (3) Ametniku põhipalka ei tohi ühepoolselt vähendada. Ühepoolselt võib põhipalka vähendada üksnes järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) kui esineb üldine majanduslangus ning valla eelarve vähendamine on vajalik;
  2) kui palga vähendamine ei ületa protsenti, mille võrra valla eelarve väheneb.

  (4) Töötaja põhipalka tohib vähendada ainult poolte kokkuleppel vastavalt seaduses ettenähtud korras.

  (5) Ametnikule ja töötajale säilitatakse põhipalk mõistliku aja eest, kui temalt ei saa teenistus-ja tööülesannete täitmist oodata lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

  (6) Põhipalk makstakse ametnikele ja töötajatele iga kuu viimaseks kuupäevaks ametniku või töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 5.   Muutuvpalga maksmine

  (1) Muutuvpalk on ametniku ja töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Valla ametiasutuse ametnikele ja töötajatele, samuti ametiasutuse hallatava asutuse juhile, on lubatud vallavanema käskkirjaga määrata muutuvpalka tulemuspalgana tulemuslikuma töö eest, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete tööalaste saavutuste eest eelarve töötasudeks ettenähtud vahendite piires.

  (3) Hallatava asutuse juhil on lubatud määrata muutuvpalka tulemuspalgana tulemuslikuma töö eest, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete tööalaste saavutuste eest eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires.

  (4) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti ametniku aastasest põhipalgast.

  (5) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse asutuse juhi, vahetu ülemuse poolt antud või asutuse juhi, vahetu ülemusega kooskõlastatud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja-ülesandeid.

  (6) Tulemuslikumaks tööks loetakse erakordsete ülesannete täitmist, tähtsate või erakorraliste projektide või ülesannete edukat täitmist.

  (7) Muutuvpalga määramisel makstakse seda:
  1) täiendavate tööülesannete täitmise korral perioodi eest millal ametnik või töötaja oli kohustatud täiendavaid tööülesandeid täitma või ühekordse maksena;
  2) tulemuspalgana tulemuslikuma töö eest või preemiana erakordsete tööalaste saavutuste eest ühekordse maksena.

  (8) Muutuvpalk makstakse ametnikele ja töötajatele iga kuu viimaseks kuupäevaks koos põhipalgaga.

§ 6.   Lisatasude maksmine

  (1) Lisatasu on ametnikule või töötajale tulenevalt seadustest makstav tasu, mis ei ole muutuvpalga ja põhipalga osa.

  (2) Ametnikele ja töötajatele makstakse lisatasu:
  1) valveaja eest ja see peab moodustama vähemalt 1/10 tema põhipalgast;
  2) ületunnitöö eest 1,5-kordse põhipalgana;
  3) riigipühal töötamise eest 2-kordse põhipalgana;
  4) ööajal töötamise eest 1,25-kordse põhipalgana, kui ööajal töötamine kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema põhipalga määramisel;
  5) puuduva ametniku või töötaja ülesannete täitmise eest asutuse juhi otsusega.

  (3) Lisatasu maksmine asendatakse ametniku taotluse alusel täiendava vaba ajaga:
  1) valveaja korral suuruses, mis peab moodustama vähemalt 1/4 valveaja kestusest;
  2) ületunnitöö korral ületunnitööga võrdses ulatuses;
  3) riigipühal töötamise korral riigipühal töötatud ajaga võrdses ulatuses;
  4) ööajal töötamise korral suuruses, mis peab moodustama vähemalt poole ööajal töötamise kestusest.

  (4) Puuduva ametniku ülesannete täitmiseks asendaja määramine ja tasu maksmine toimub avaliku teenistuse seaduse § 57 alusel.

  (5) Puuduva ametniku ülesannete täitmine ei ole käsitletav täiendavate tööülesannete täitmisena käesoleva määruse § 5 lõige 5 mõttes.

  (6) Antud paragrahvi lõikes 2 punktis 5 ettenähtud lisatasu maksmisel ei arvestata käesoleva määruse § 5 lõikes 4 toodud piiranguga.

  (7) Puuduva töötaja tööülesannete täitmiseks määrab asendaja asutuse juht. Puuduva töötaja tööülesannete täitmise eest tasu maksmise piirmääraks kuus on kuni 50% töökohale vastavast määruse lisas 1 kehtestatud palgamäärast.

  (8) Lisatasu makstakse ametnikele ja töötajatele iga kuu viimaseks kuupäevaks koos põhipalgaga.

§ 7.   Hüvitise maksmine

  (1) Muhu valla ametiasutuse ametnikele, töötajatele ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajatele makstakse ainult seadustes ettenähtud hüvitisi.

  (2) Muhu valla ametiasutuse ametnikule, töötajale ja hallatava asutuse töötajale hüvitatakse teenistus-ja tööülesannete täitmiseks otsesed vajalikud kulud põhjendatud ulatuses.

  (3) Hüvitise maksmise suuruse otsustab asutuse juht käskkirjaga.

§ 71.   Otseste vajalike kulude hüvitamine

  (1) Otsesteks vajalikeks kuludeks teenistus-ja tööülesannete täitmisel loetakse:
  1) isikliku sõiduauto kasutamine, kui puudub ametiauto/tööauto kasutamise võimalus;
  2) isikliku mobiiltelefoni kasutamine;
  3) teenistus-ja töölähetuskulud.

  (2) Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele hüvitatakse valla esindamisega seotud isikliku sõiduauto kasutamise kulud või võimaldatakse kasutada ametiautot.

  (3) Ametnikele ja töötajatele võib hüvitada ameti-või töökohustustega seotud isikliku sõiduauto kasutamise kulud või vajadusel võimaldatakse kasutada ametiautot. Isikliku sõiduauto kasutamist ameti-ja töösõitudeks õigustatud ametnikud ja töötajad, samuti kulude piirmäärad kinnitab vallavanem käskkirjaga lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

  (4) Vallavalitsuse liikmetele, valla ametnikele ja töötajatele kompenseeritakse isikliku mobiiltelefoni kasutamine teenistus-ja tööülesannete täitmisel isiku avalduse alusel vastavalt vallavanema käskkirjaga kinnitatud kulude hüvitamise piirmäärale.

  (5) Muhu Vallavalitsusele kuuluvad telefoninumbrid, mida kasutavad ametnikud sõlmitud sideteenuse lepingu alusel, tasutakse sideteenust osutavale firmale vastavalt nende poolt esitatud arve alusel. Käskkirjaga isikule kehtestatud kulude piirmäära ületavad kulud tasub isik vallavalitsuse arveldusarvele või vallavalitsuse kassasse kaks korda aastas.

  (6) Ametnike ja töötajate teenistus-ja töölähetuskulud hüvitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kulude piirmäärad kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Hüvitise maksmise aluseks on asutuse juhi käskkiri.

§ 8.   Palga avalikustamine

  (1) Muhu valla ametiasutuse ametnike põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

  (2) Muhu valla ametiasutuse ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

  (3) Muhu valla ametiasutuse ametnike, töötajate ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kord avalikustatakse Muhu valla veebilehel, viidates vastavale lingile Riigi Teataja ametlikus võrguväljaandes.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Töötasustamise alused ja kuupalgamäärad vaadatakse üle ja korrigeeritakse vastavalt vajadusele kord aastas järgmise aasta eelarve menetlemise käigus ja kinnitatakse peale eelarve kinnitamist seaduses ettenähtud korras.

  (2) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 26.03.2014.a määrus nr 12 "Muhu valla ametiasutuse ametnike, töötajate ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja kulude hüvitamise kord".

  (3) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2020.

  (4) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

/otsingu_soovitused.json