HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Erahuvikoolide toetamise kord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2020, 67

Erahuvikoolide toetamise kord

Vastu võetud 18.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 151 lg 1-3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Elva valla eelarves sihtotstarbeliselt huvihariduse ja huvitegevuse kavas ette nähtud vahenditest erahuvikoolide tegevuskulude osaliseks katmiseks toetuse (edaspidi toetus) määramise aluseid, toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja maksmise ning toetuse kasutamise üle kontrolli teostamise korda.

  (2) Toetuse eesmärk on süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse parendamine ning huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaluste mitmekesistamine.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) erahuvikool – huvihariduse omandamise võimalust pakkuv erahuvikool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), omab koolitusluba ja tegutseb huvikooli seaduse alusel;
  2) noor – rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elav 7–19-aastane laps või noor, kes osaleb huvihariduses ja/või huvitegevuses ja on registreeritud EHIS-es huvihariduses või huvitegevuses;

  3) huviharidus – pikaajaline ning õppekavale tuginev süsteemne ja juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud valdkonnas;

  4) huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevusega tegeletakse huviringis, klubis, stuudios või muus juhendatud tegevuses. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalist kursust ja tervisesporti;

  5) õppeaasta – periood 1. septembrist kuni 31. maini.

§ 3.   Toetuse üldpõhimõtted

  (1) Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kinnitab pärast eelarve vastuvõtmist kahe kuu jooksul eelarveaastal erahuvikoolis osaleja toetuse piirmäära. Toetuse piirmäära kinnitamisel lähtub vallavalitsus eelarves ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsus toetab noore osalemist ühes erahuvikoolis ja ühes huvitegevuses.

  (3) Kui noor osaleb mitmes erahuvikoolis, otsustab noore seaduslik esindaja (vanem, eestkostja) või täisealine noor, millist erahuvikooli vallavalitsus toetab ja kinnitab oma otsuse infosüsteemis Spoku.

  (4) Erahuvikoolil ei või olla riiklike ja kohalike maksude või vallavalitsusele maksete võlgnevust.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Erahuvikool võib taotleda toetust Elva valla noortele pakutud huvihariduse või huvitegevuse (edaspidi huvitegevus) tegevuskulude osaliseks katmiseks.

  (2) Toetust ei ole õigus taotleda erahuvikoolil, kelle tegevust toetatakse Elva valla eelarvest.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab erahuvikool üks kord õppeaastas, hiljemalt 15. novembriks vallavalitsusele taotluse Elva valla infosüsteemis Spoku.

  (4) Taotlus sisaldab:
  1) erahuvikooli nime ja kontaktandmeid;
  2) huvitegevuse nimetust, mille kulude katmist taotletakse;
  3) õpilaskoha toetuse suurust õppeaastas;
  4) huvitegevuses osalevate Elva valla noorte nimekirja;
  5) muid nõutud andmeid ja dokumente.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja määramine

  (1) Taotlused vaatab läbi ja menetleb vallavalitsuse haridusspetsialist või tema asendaja.

  (2) Haridusspetsialist kontrollib esitatud taotlusi ja nendes esitatud andmeid ning määruse paragrahvi 3 lõikes 4 asjaolude puudumist.

  (3) Erahuvikoolile määratakse toetus õppeaastas iga noore eest taotletud õpilaskoha maksumuse suuruses, kuid mitte rohkem kui vallavalitsuse poolt kinnitatud huvitegevuse toetuse piirmäär.

  (4) Toetuse erahuvikoolile määrab haridusspetsialist ja teeb erahuvikoolile teatavaks infosüsteemis Spoku.

  (5) Toetus makstakse erahuvikoolile kahes osas esitatud arve alusel õppeaasta esimese poolaasta eest detsembris ja õppeaasta teise poolaasta eest märtsis.

  (6) Toetuse maksmisel kontrollitakse võlgnevuste puudumist vallavalitsusele või vallavalitsuse hallatavale asutusele. Kui esinevad võlgnevused, makstakse toetus pärast võlgnevuste tasumist.

  (7) Toetuse II osa maksmisel kontrollitakse taotlusega esitatud nimekirjas olevate noorte rahvastikuregistri järgset elukohta. Juhul, kui noore elukoht ei ole Elva vallas, lõpetatakse tema osas toetuse maksmine.

§ 6.   Toetuse määramisest keeldumine ja maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse määramisest keeldutakse, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja ei vasta määruse tingimustele;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) huvitegevuse kvaliteet ei vasta nõuetele;
  2) noor on lõpetanud osalemise huvitegevuses;
  3) noore elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Elva vallas;
  4) erahuvikool on esitanud valeandmeid.

  (3) Vallavalitsus võib makstud toetuse osaliselt tagasi nõuda, kui erahuvikool õppeaasta kestel lõpetab tegevuse või nõuda makstud toetuse ülekandmist erahuvikooli reorganiseerimisel moodustatud erahuvikoolile.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus kontrollida noorte osalemist huvitegevuses.

  (3) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele, dokumentidele ja esitama nõutud informatsiooni määratud tähtajaks.

  (4) Vallavalitsus võib korraldusega erahuvikoolilt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ning erahuvikool on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud väiksemas summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Toetust 2019/2020 õppeaasta II poolaasta eest võib taotleda tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020. Taotlus esitatakse hiljemalt 1. märtsiks 2020.

  (2) 2020. aasta toetuse piirmäär määratakse hiljemalt 1. aprilliks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json