Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2021, 2

Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 17.02.2021 nr 2
jõustumine 01.03.2021

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkt 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõige 1 punkt 2, lõige 3 ja lõige 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruses nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" (RT IV, 23.12.2021,42) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 3. Vanema õppekulust vabastamine
Võru Linnavalitsusel on õigus vabastada Võru linna lasteasutuste teenust kasutavad lapsevanemad õppekulu maksmisest ajal, mil teenust ei ole võimalik osutada.“.
  2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Võru Linnavalitsusel on õigus rakendada paragrahvis 3 nimetatud vabastust tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. märtsil.

Ülo Tulik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json