KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Hiiumaa vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2021, 18

Hiiumaa vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 18.02.2021 nr 114
jõustumine 01.03.2021

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Hiiumaa vallas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Hiiumaa valla haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (4) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (5) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Hiiumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on üritus korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tähenduses.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon);
  4) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  5) millel osalejate/külastajate arv on planeeritud üle 250 inimese;
  6) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid või kasutatakse lahtist tuld;
  7) mis toimub korrakaitseseaduse § 56 lõikes 2 sätestatud ajal;
  8) millega kaasnevad muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua olulise või kõrgendatud ohu.

  (3) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on vallavalitsuse väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja (edaspidi ürituse korraldaja) on:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

2. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Ürituse loa taotlemine

  (1) Hiiumaa valla haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada ja pidada ainult ürituse loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Avaliku ürituse loa taotlus (edaspidi ürituse loa taotlus) koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja kooskõlastustega esitatakse vähemalt 15 tööpäeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva avaldatud vormil paberkandjal osavallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressil [email protected]. Ürituse loa taotlus registreeritakse selle esitamisel.

  (3) Ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Hiiumaa valla veebileheküljel vald.hiiumaa.ee.

  (4) Ürituse luba ei pea taotlema vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse korraldatava ürituse läbiviimiseks ning korraldajale kuuluval maaüksusel korraldatava avaliku ürituse korral. Sellise avaliku ürituse toimumisest peab korraldaja osavallavalitsust kirjalikult teavitama, milles on välja toodud vastutava isiku kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress). Kui üritus vastab § 2 lg 2 kirjeldatud tingimustele, on korraldatava ürituse puhul ürituse korraldajal kooskõlastuste võtmise kohustus käesoleva määruse § 5 sätestatu kohaselt.

§ 4.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse laad;
  3) üritusel osalejate eeldatav arv ja sihtgrupp;
  4) ürituse läbiviimise koht ning kogunemiskoht ja/või liikumismarsruut (nende olemasolu korral);
  5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  7) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  8) teave üritusel heli-, valgus- ja pürotehnika ning lahtise tule (lõke, toidu valmistamine) kasutamise kohta;
  9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi ja registrikood, kui ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;
  10) liikluskorraldust (sh parkimine) tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed, kui on vajadus muuta kehtivat liikluskorraldust;
  11) märge ürituse reklaami eksponeerimise kohta Hiiumaa valla haldusterritooriumil vastavalt välireklaami paigaldamise eeskirjale;
  12) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 22% mahust või üle 22% mahust);
  13) kaubanduse korraldaja andmed ning kaubandustegevuse liik;
  14) heakorrastamise tähtaeg;
  15) muud ürituse loa taotluse vormil märgitud andmed.

  (2) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

  (3) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  2) turvaplaan ja turvalisusega seotud asendiplaan, lõkke tegemise koht üritusel ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus, kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  3) teede ja tänavate sulgemise loa taotlus vastavalt Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud Hiiumaa valla heakorraeeskirjale ning liikluskorraldusskeem, kui üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine.

§ 5.   Ürituse loa taotluse kooskõlastamine

  (1) Ürituse korraldaja kooskõlastab ürituse taotluse ja dokumendid:
  1) Päästeameti Lääne päästekeskusega, kui üritusel tehakse lõket või kui üritus korraldatakse selleks mitte ettenähtud ehitises või ajutises ehitises või kui paigaldatakse atraktsioone;
  2) Transpordiametiga, kui muudetakse liikluskorraldust riigiteel;
  3) ühistranspordifirmaga, kui ürituse raames vajab ümberkorraldamist ühissõidukite liiklus;
  4) Keskkonnaametiga, kui üritus korraldatakse looduskaitseseaduse § 4 lg 1 p-de 1, 2, 4 ja 5 kohasel kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis;
  5) sõltuvalt ürituse iseloomust, laadist ja asukohast teiste asutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või organisatsioonidega.

  (2) Ürituse korraldaja esitab ürituse loa taotluse koos vajalike ametkondade kooskõlastatud dokumentidega kooskõlastamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuurile.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda ürituse korraldajalt täiendavate toimingute tegemist (avalikkuse täiendav teavitamine, täiendavad kooskõlastusi (sh naaberkinnistute omanike nõusolekuid või nende teavitamist), ürituse toimumiskoha heakorrastamine, turvameeskonna või -ettevõtte kaasamine vms) või lisateavet ürituse toimumise ja korraldamise detailide kohta.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 6.   Ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Ürituse loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab läbi osavallavanem või tema poolt määratud teenistuja (edaspidi menetleja).

  (2) Ürituse loa taotluse ja selle lisadokumendid, milles märgitud ürituse toimumise asukoht on enam kui ühes osavallas või mille eeldatav osalejate arv on enam kui 500, vaatab läbi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna (edaspidi osakond) teenistuja (edaspidi menetleja).

  (3) Ürituse loa taotluse võib jätta läbi vaatamata kui:
  1) ürituse loa taotlus ei ole esitatud määruses sätestatud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, ürituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab menetleja ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib menetleja jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata.

  (4) Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (5) Ürituse loa andmise otsustamiseks edastab menetleja ürituse loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega kooskõlastamiseks avaliku ürituse toimumise kohta osavallavalitsusele ja osakonnale.

§ 7.   Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamine ja otsusest teavitamise tähtaeg

  (1) Ürituse loa andmise või sellest keeldumise määruse § 9 sätestatud alustel otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus otsustab ürituse loa andmise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide menetlejale esitamisest.

  (3) Vallakantselei teavitab ürituse loa taotlejat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri ning vajadusel teisi ametiasutusi loa andmisest või sellest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 8.   Ürituse luba

  (1) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja laad;
  2) ürituse korraldaja andmed (füüsilise isiku nimi, elukoht, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed, juriidilise isiku nimi, asukoht Eestis, registrikood ja kontaktandmed);
  3) ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) vajadusel muud tingimuse ürituse korraldamise ja pidamise kohta.

  (2) Avaliku ürituse korraldamisel loetakse ürituse luba korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loaks.

§ 9.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib ürituse korraldamise ja pidamise nõusoleku andmisest keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotluse kooskõlastajad jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumisteekonnal on varem lubatud mõne teise avaliku kogunemise läbiviimine;
  3) üritus on ürituse loa taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  4) ürituse loa taotluses toodud avaliku ürituse pidamine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  5) eelneva ühe kalendriaasta jooksul on ürituse loa taotlejale antud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  6) avalikku üritust soovitakse korraldada hoones, millel puudub kasutusluba või mis kasutusotstarbe kohaselt ei ole kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- või muu avalik hoone;
  7) puudub veendumus, et üritusel on tagatud seal kasutatavate loomade heaolu, loomade kohane kohtlemine ning järgitakse õigusaktides loomade pidamiseks ja kaitsmiseks sätestatud nõudeid.

  (2) Vallavalitsus võib ürituse loa taotluses märgitud avaliku ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikemaks perioodiks, kui kolm kalendripäeva ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

4. peatükk ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 10.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse loa taotluses ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel ja pidamisel õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub ürituse loal märgitud tingimusi;
  4) ürituse loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud ürituse loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab ürituse loa andja kohe ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastajaid.

§ 11.   Ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kui ohtu ei ole võimalik vältida muid abinõusid rakendades;
  2) kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  4) kui ta ei täida ürituse loal märgitud tingimusi ja see ohustab avalikul üritusel osalejate turvalisust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ürituse korraldaja ei peata avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise järelevalve teostaja, teavitades sellest viivitamata ürituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi.

  (3) Kui avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib avaliku ürituse pidamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja avalikku üritust ei lõpeta, otsustab avaliku ürituse lõpetamise vallavalitsus, kui ürituse loa väljastanud haldusorgan, tunnistades ürituse loa kehtetuks.

5. peatükk ÜRITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS NING AVALIKU ÜRITUSE KONTROLLIMINE 

§ 12.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama avalikust üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  3) olema määruse § 4 lõike 1 punktides 6 ja 7 nimetatud viisidel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  4) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar (tribüün, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
  7) lõpetama avaliku ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja/või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  8) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  9) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle toimumise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise, heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
  10) täitma ürituse läbiviimisel ametkondade esitatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  11) kinni pidama kaitseala kaitse-eeskirjast, kui üritus korraldatakse kaitstaval alal;
  12) tagama üritusel liikluskorraldusnõuete täitmise, sealhulgas korraldama sõidukite parkimise selleks ettenähtud kohtades;
  13) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole;
  14) tagama, et ürituse läbiviimisel on kinnisasja või selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku või valdaja nõusolek;
  15) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
  16) tagama ürituse toimumise kohas käimla kasutamise võimaluse;
  17) vajadusel korraldama avalikul üritusel nõuetekohaselt märgistatud suitsetamise ala, mis on ürituse osavõtjate liikumistrajektoorist mõistlikul kaugusel.

  (2) Kui ürituse korraldaja kehtestab avaliku ürituse sisekorraeeskirja, kohustub ta sellest teavitama avalikul üritusel osalejaid.

  (3) Tule kasutamisel avalikul üritusel tuleb juhinduda tuleohutusnõuetest, sh seadmete ja toodete (nt küünlad, tõrvikud) kasutusjuhenditest.

  (4) Ürituse korraldamisest loobumise korral on ürituse korraldaja kohustatud vallavalitsust sellest kirjalikult teavitama.

§ 13.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Hiiumaa vallale hüvitama talle avaliku ürituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 14.   Avaliku ürituse kontrollimine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete järgimise üle teostavad vajadusel järelevalvet:
  1) vallavalitsus;
  2) seatud tingimuste täitmise osas menetleja.

  (2) Kontrollimise kohta koostatakse kahe tööpäeva jooksul akt, mille ärakiri edastatakse elektrooniliselt ürituse korraldajale.

  (3) Aktis nimetatud puudustele võib ürituse korraldaja esitada selgitused või vastulause kahe tööpäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud akti saamisest.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Vormide kinnitamine

  Vallavalitsus kinnitab ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi.

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Hiiu Vallavolikogu 08.09.2016 määrus nr 75 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“;
  2) Emmaste Vallavolikogu 26.03.2015 määrus nr 21„Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas“;
  3) Käina Vallavolikogu 21.01.2016 määrus nr 42 „Käina valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise nõuded“;
  4) Pühalepa Vallavolikogu 28.10.2014 määrus nr 11 „Pühalepa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“.

§ 17.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsist 2021.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json