Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2022, 4

Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.02.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Määruse muutmine


Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruses nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Narva Linnavalitsus moodustab taotluste läbivaatamiseks ja toetuste andmise otsuse langetamiseks taotluste hindamise vähemalt 7-liikmelist komisjoni (edaspidi Komisjon), mille koosseisu kuuluvad sealhulgas Narva Linnavolikogu noorsookomisjoni, hariduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja spordikomisjoni esindajad ning noorsoo, hariduse, kultuuri ja spordi eest vastutav Narva Linnavalitsuse liige“.

  (2) Määruse § 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
“(3) Komisjon vaatab 2 kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast esitatud taotlused läbi ja hindab nende vastavust toetuse andmise põhimõtetele ning tingimustele”.

  (3) Määruse § 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
“(7) Komisjon langetab 2 kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast otsuse Toetuse andmise ja toetuse suuruse või andmisest keeldumise kohta. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega”.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json