Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Paide Linnavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2022, 58

Paide Linnavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 23.11.2017 nr 30
RT IV, 01.12.2017, 9
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2018RT IV, 27.09.2018, 2930.09.2018
17.02.2022RT IV, 26.02.2022, 3401.03.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi asutus) ametnike palga ja töötajate töötasu, puhkusetasu, sotsiaalsete garantiide ning seadusest tulenevate hüvitiste määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Määrusega määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga või töötasu vahemik; palga ja töötasu määramise ning maksmise kord; muutuvpalga määramise ja maksmise kord; muude seaduses sätestatud lisatasude, hüvitiste ja sotsiaalsete garantiide maksmise kord ning palga ja töötasu maksmise aeg ja viis.

§ 3.   Mõisted

 
  1) Ametnik - isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel, ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks.
  2) Töötaja – asutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel, töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks.
  3) Teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht.
  4) Palk – ametnikule teenistusülesannete täitmise eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning asendustasust.
  5) Töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning asendustasust.

§ 4.   Üldpõhimõtted

  (1) Ametnike palkade määramisel ning töötajate töötasude kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist. Ametnikel ja töötajatel on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult.

  (2) Asutus maksab kohaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid täitvatele ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil ametnik või töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui ametnikule või töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka ja töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (4) Ametniku palga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja töötasu (v.a tulemuspalk ja preemia) lepitakse töötaja ja asutuse juhi vahel kokku töölepingus või selle lisas.

§ 5.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise, ületunnitöö ja valveaja eest);
  4) lisatasust puuduva ametniku või töötaja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 6.   Põhipalga vahemikud ja palgagrupid

  (1) Asutuse teenistuskohad on liigitatud palgagruppideks. Igale teenistustasemele vastab kuu põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga ja töötasu miinimum- ja maksimummäär. Teenistustasemete põhipalkade vahemikud on sätestatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Teenistustasemele vastava põhipalga vahemiku muutmise vajaduse analüüsimise korraldab asutuse juht ning selle viib läbi asutuse finantsosakond.

§ 7.   Põhipalga ja töötasu määramine ja maksmine

  (1) Põhipalk on fikseeritud palga osa, mis määratakse ametikoha ülesannete ning ametniku teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel. Ettepaneku palga määramiseks teeb vahetu juht.

  (3) Töötaja töötasu lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus. Ettepaneku töötasu kokku leppimiseks teeb vahetu juht.

  (4) Ametniku põhipalga ja töötaja töötasu määramisel lähtutakse palgagrupis tema teenistustasemele vastavast põhipalga vahemikust.

  (5) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata ametniku põhipalgaks või töötaja töötasuks tema teenistustaseme põhipalga vahemiku miinimummäärast kuni 10% madalama palgamäära.

  (6) Ametnike põhipalgad ja töötajate töötasud vaadatakse üle kord aastas linna järgmise aasta eelarve eelnõu koostamise ajal. Palkade ja töötasude ülevaatamise eelduseks on samal aastal läbi viidud arengu- ja hindamisvestluste kinnitatud tulemused. Juhul, kui asutusel puuduvad eelarvelised võimalused ametnike põhipalkade ja töötajate töötasude muutmiseks, lükatakse põhipalkade ja töötasude ülevaatamine aasta võrra edasi.

  (7) Põhipalkade ja töötasude ülevaatamine ei tähenda automaatselt kõikide ametnike põhipalkade ja töötajate töötasude muutmist. Individuaalseid põhipalga ja töötasu muutmise otsuseid tehakse lähtuvalt ametniku ja töötaja teenistusalasest edukusest või muudest asjaoludest.

  (8) Individuaalsed põhipalga ja töötasu muutmise motiveeritud ettepanekud teeb ametniku ja töötaja vahetu juht ning ettepanekud vaatab üle asutuse juht.

  (9) Eelarveliste vahendite olemasolul võib erandjuhtudel teha vahetu juhi põhjendatud ettepanekul ja asutuse juhi nõusolekul individuaalseid põhipalga ja töötasu muutusi ka aasta jooksul.

  (10) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus jooksva arvelduskuu viimasel tööpäeval ametniku ja töötaja osundatud arvelduskontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Arvelduskonto muutumisest tuleb ametnikul ja töötajal teavitada kirjalikult asutuse finantsosakonda.

  (11) Palga ja töötasu arvutamise aluseks on tööaja arvestuse tabel.

  (12) Asutuse finantsosakond väljastab ametnikule ja töötajale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta.

§ 8.   Muutuvpalga määramine ja maksmine

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga ja töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistus- ja tööülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistus- ja tööalaste saavutuste eest. Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale ja töötaja töötasule juurde maksta kuni 20 protsenti ametniku ja töötaja aastasest põhipalgast.

  (2) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas lõppeva aasta tulemuste põhjal. Tulemuspalga määramisel arvestatakse lõppenud aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemusi.

  (3) Ettepaneku ametniku ja töötaja tulemuspalga suuruse osas teeb tema vahetu juht. Otsuse täpse tulemuspalga suuruse ja maksmise osas teeb asutuse juht.

  (4) Asutuse juhil on õigus käskkirjaga määrata ametnikule ja töötajale preemiat erakordsete teenistus- ja tööalaste saavutuste eest. Preemia suuruse otsustab asutuse juht iga kord eraldi.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Kui lisaülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse vajadusel ametniku või töötaja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk või töötasu.

  (6) Ettepaneku täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmiseks teeb asutuse juhile ametniku või töötaja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab asutuse juht. Lisatasu maksmine vormistatakse asutuse juhi käskkirjaga.

  (7) Kui täiendavad teenistusülesanded tuleb anda kiireloomuliselt, vormistatakse vajalikud dokumendid tagantjärele.

§ 9.   Lisatasu ja hüvitise maksmine

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasu ja hüvitist (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ja töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 10.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

  (2) Puhkusetasu kantakse ametniku ja töötaja osundatud arvelduskontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või ametniku ja töötaja soovi korral järgmisel palgapäeval.

  (3) Juhul, kui ametniku või töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb puhkus ametniku või töötaja haiguse tõttu ning talle on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

  (4) Puhkusetasu (v.a õppepuhkus, isapuhkus ja lapsepuhkus) arvutatakse kas keskmise töötasu alusel või jätkatakse ametnikule määratud palga või töötajale kokku lepitud töötasu maksmist, juhul, kui see on ametnikule ja töötajale soodsam.

§ 11.   Haigushüvitise maksmine

  Ametnikule ja töötajale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetusslehe alusel teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70 % ametniku keskmisest palgast ja töötaja keskmisest töötasust.

§ 12.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Ametnikule ja töötajale võib maksta toetust perekonnas juhtunud traagilise sündmuse või lähedase inimese surma puhul.

  (2) Toetuse maksmise otsustab asutuse juht, toetuse maksmine vormistatakse asutuse juhi käskkirjaga.

§ 13.   Tasustamine õppepuhkuse ajal

  (1) Tasemeõppes ja tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse ajal makstakse ametnikule ja töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest.

  (2) Tasemeõppe lõpetamiseks antava täiendava õppepuhkuse eest makstakse ametnikule ja töötajale töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu 15 kalendripäeva eest.

  (3) Tasu õppepuhkuse eest makstakse sarnaselt käesoleva määruse § 10 lõikes 2 sätestatud korras.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) -(3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Lisa Paide Linnavalitsuse ametniku ja töötaja teenistustasemele vastav põhipalga vahemik
[RT IV, 26.02.2022, 34 - jõust. 01.03.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json