Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2022, 82

Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2018 nr 10
RT IV, 07.02.2018, 20
jõustumine 10.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2019RT IV, 29.05.2019, 901.06.2019
12.05.2021RT IV, 18.05.2021, 2221.05.2021
23.02.2022RT IV, 26.02.2022, 6101.03.2022

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg-te 1, 4 ja 5 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 30 lg 1 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-tega 1-5.

§ 1.  Komisjoni moodustamine

  Moodustada Tallinna kriisikomisjon (edaspidi komisjon), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon. Komisjoni eesmärk on koordineerida kriisireguleerimisalaseid tegevusi linna haldusterritooriumil ning vajaduse korral abistada hädaolukorda lahendavaid asutusi ja eriolukorra juhti.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

  (3) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
[RT IV, 18.05.2021, 22 - jõust. 21.05.2021]

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) analüüsib hädaolukordadeks valmistumist ja hädaolukordade lahendamist, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist ning hädaolukorras ja eriolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete täitmist;
  2) teeb tulenevalt käesoleva paragrahvi punktist 1 linna ametiasutustele ettepanekuid elutähtsate teenuste toimepidevuse ja elanikkonna turvalisuse tagamise kohta;
  3) kooskõlastab kriisireguleerimisalaseid dokumente;
  4) kinnitab komisjoni kriisiolukorras tegutsemise korra;
  5) koordineerib tegevusvaru moodustamist kriisiolukordadeks;
  6) tagab Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhtimiskeskuse kaudu operatiivse tegutsemise elutähtsate teenuste katkestuste ja muude kriisiolukordade korral;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  7) koordineerib vajaduse korral isikute ulatuslikku evakueerimist ning evakueeritute majutamist ja toitlustamist;
  8) koordineerib kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamist;
  9) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
  10) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  11) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevusest ning järgmise aasta tööplaani;
  12) täidab muid seadusest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni korraline koosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

  (2) Komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees:
  1) kutsub kokku komisjoni korralisi koosolekuid;
  2) kutsub vajaduse korral kokku komisjoni erakorralisi koosolekuid.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl ning tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (4) Komisjoni esimehel ning tema äraolekul komisjoni aseesimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja nendele kirjutavad alla komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees ning sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

  (6) Komisjoni otsused on komisjoni liikmetele, komisjoni üksuste liikmetele ja nende asendusliikmetele kohustuslikud.

§ 5.  Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on kuni 20-liikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on linnapea.

  (3) Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni esimehe ja komisjoni aseesimehe äraolekul juhib komisjoni tööd vanim linnavalitsuse liige.

  (6) Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnakantsler, linna kommunikatsioonidirektor, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti üldosakonna juhtivspetsialist ning Kaitseliidu Tallinna maleva, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Päästeameti Põhja päästekeskuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindajad.
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]

  (7) Komisjoni koosseisu kinnitab linnapea käskkirjaga.

§ 6.  Komisjoni sekretär

  Komisjoni sekretär:
  1) teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist;
  2) protokollib komisjoni koosolekuid ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning edastab need komisjoni liikmetele;
  3) selgitab vähemalt üks kord aastas välja komisjoni koosseisus toimunud muudatused ja vajadusel koostab ajakohastatud linnapea käskkirja eelnõu ning esitab selle kinnitamiseks;
  4) tagab komisjoni töörühma liikmete kontaktandmete ajakohastamise.
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  5) täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 7.  Komisjoni õigused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) moodustada oma otsusega ööpäevaringse valmisolekuga kriisireguleerimismeeskond ja muid komisjoni töörühmi;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  2) saada linna ametiasutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;
  3) esitada linnavalitsusele ettepanekuid kriisireguleerimisalastes küsimustes;

  (2) Komisjoni otsused on linna õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

§ 71.  Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna juhi ülesanded
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]

  Kriisireguleerimismeeskonna juht:
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  1) kinnitab meeskonna koosseisu ja töökorra ning muud meeskonna töö tagamiseks vajalikud dokumendid ja juhendid;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  2) juhib elutähtsate teenuste katkestustest põhjustatud hädaolukordade lahendamist;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  3) kaasab vajalikke ressursse hädaolukordade lahendamiseks;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  4) korraldab asutuste ja isikute koostööd;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  5) korraldab teabevahetust hädaolukorra lahendamisel osalevate ning hädaolukorrast mõjutatud asutuste ja isikute vahel, tagades nende olukorrateadlikkuse;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  6) korraldab avalikkuse teavitamist;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  7) korraldab kriisikomisjoni teavitamist kriisi- või hädaolukorrast ja selle lahendamise käigust;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  8) korraldab kriisikomisjoni edastatud ülesannete täitmise kriisireguleerimismeeskonna kaudu;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  9) vajadusel delegeerib meeskonna juhile pandud ülesanded tema määratud linna ametiasutusele või isikule;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  10) annab kriisireguleerimismeeskonnale täiendavaid ülesandeid. 
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]

§ 72.  Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna põhiülesanded
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]

  Kriisireguleerimismeeskond:
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  1) tagab valmisoleku kriisi- või hädaolukorra lahendamiseks;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  2) korraldab elutähtsa teenuse ulatusliku või raskete tagajärgedega põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  3) osaleb kriisi- või hädaolukorra põhjustanud sündmuse analüüsimisel ja lahendamisel;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  4) prognoosib sündmuste arengut saadud infost ja olukorra hinnangust lähtudes;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  5) osaleb kriisi- või hädaolukorras koostöö ja teabevahetuse korraldamisel asjaomaste ametkondadega;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  6) osaleb vajalike ressursside kaasamisel kriisi- või hädaolukordade lahendamiseks;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  7) koostab vajadusel käitumisjuhiseid ja ohuteavet elanikele ning kooskõlastatult meeskonna juhiga korraldab info avalikustamise;
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]
  8) täidab muid meeskonna juhi antud korraldusi.
[RT IV, 26.02.2022, 61 - jõust. 01.03.2022]

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Määruste kehtestuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json