Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste personali koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2013, 30

Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste personali koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kehtestamine

Vastu võetud 19.03.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 36, § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) töötajate töö tasustamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Töötasufondi kinnitab vallavolikogu vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud hallatavate asutuste koosseisudele ja töötasumääradele.

  (2) Hallatavate asutuste koosseisud vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse kalendriaasta lõpus järgmise aata kohta.

§ 3.   Töötasumäär

  (1) Hallatava asutuse töötajate koosseisud (lisa 1) ja töötasumäärad (lisa 2) töökohtade kaupa on kinnitatud käesoleva määrusega ning see on aluseks töötajatele töötasu määramisel.

  (2) Hallatava asutuse juhi töötasu suuruse kehtestab vallavanem, lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud töötasumäärast.

  (3) Hallatavate asutuste töötajate töötasu kehtestab asutuse juht, lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud töötasumäärast.

§ 4.   Lisatasu, ületunnitöö ja tulemuspalk

  (1) Vallavanemal on õigus eelarveliste vahendite olemasolul hallatava asutuse juhile määrata lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest.

  (2) Hallatava asutuse juhil on õigus määrata töötajale lisatasu täiendavate tööülesannete eest, asendamise eest või vaba ametikoha täitmise eest, kui hallatava asutuse normaalne töö oleks töötaja puudumise tõttu takistatud ja asendaja või kohusetäitja tööle võtmine ei ole võimalik või otstarbekas.

  (3) Täiendavaks tööülesandeks loetakse hallatava asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt töötajale antud, kuid töölepingus või ametijuhendis fikseerimata töökohustust ja ülesannet, mis suurendab töötaja töömahtu.

  (4) Täiendavate tööülesannete eest lisatasu maksmise kohta vormistatakse üks kord kuus käskkiri ning selles näidatakse ära asendatava töötaja nimi, täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus.

  (5) Hallatava asutuse töötaja ületunnitöö hüvitatakse eelkõige vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

  (6) Nõutavamast tulemuslikuma töö eest võib kalendriaasta jooksul töötaja töötasule juurde maksta ühekordselt kuni 50% kuu töötasust ja seda mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 5.   Töötasustamise juhend

  (1) Antsla valla hallatavad asutused koostavad asutusesisese töötasustamise juhendi, mis lähtub töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevas määruses toodud nõuetest.

  (2) Antsla Gümnaasiumi, Lusti Lasteaia ja Antsla Muusikakooli töötasustamise juhendi kooskõlastab hoolekogu ja õppenõukogu ning seejärel kinnitab direktor/juhataja töötasustamise juhendi käskkirjaga.

  (3) Töötasustamise juhend sisaldab vähemalt järgnevat informatsiooni:
  1) millistest õigusaktidest töötasu määramisel, maksmisel ja arvestamisel lähtutakse;
  2) kes ja millise õigusaktiga kinnitab asutuse koosseisu ja töötasumäärad;
  3) millised on õppetöö vaheaegadel tehtavad tööülesanded;
  4) kuidas toimub töötaja töötasutingimuste ja muudatuste fikseerimine;
  5) kuidas toimub töötasu väljamaksmine;
  6) kuidas on reguleeritud lisatasude määramine ja tulemuspalga maksmine ning ületunnitöö tasustamine.

  (4) Tsooru Rahvamaja ja valla raamatukogud lähtuvad käesolevast määrusest.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 22. jaanuari 2002. a. määrus nr 2 „Antsla valla omavalitsusteenistuse ja asutuste palgakorralduse aluste kinnitamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2013. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

Lisa 1 Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud

Lisa 2 Antsla valla hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja töötasumäärad

/otsingu_soovitused.json