Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Audru vallas noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2013, 33

Audru vallas noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Vastu võetud 19.01.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse Noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Audru valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik;
 2) noorte projektlaager (edaspidi projektlaager) - laager, mida peetakse Audru Vallavalitsuse loaga ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva;
 3) projektlaagri pidaja - äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik milline korraldab noorte projektlaagri tegevust;
 4) projektlaagri pidamise taotlus – projektlaagri pidaja poolt Audru Vallavalitsusele esitatav taotlus laagri pidamiseks vajaliku loa väljastamiseks;
 5) projektlaagri pidamise luba - Audru Vallavalitsuse poolt Audru valla haldusterritooriumil peetava laagri pidamiseks väljastatav luba.

2. peatükk Projektlaagri pidamise tingimused ja kord 

§ 3.  Projektlaagri pidamine

  Audru valla haldusterritooriumil projektlaagri pidamiseks peab projektlaagrit pidada sooviv käesoleva määruse § 2 punktis 3 sätestatud isik esitama taotluse loa saamiseks Audru Vallavalitsusele.

§ 4.  Projektlaagri pidaja ülesanded

 (1) Projektlaagri pidaja peab tagama, et projektlaagri juhataja ja kasvatajad vastavad haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 (2) Projektlaagri pidaja määrab:
 1) vastutava isiku, kes tagab projektlaagri toimumiskoha vastavuse tervisekaitse ja muudele kehtivatele ohutusnõuetele kogu laagri toimumise aja vältel;
 2) vastutava isiku, kes vastutab projektlaagris viibivate laste ja noorte ohutuse ning tervisekaitse nõuete täitmise eest.

§ 5.  Kontroll laagri tegevuse üle

  Audru Vallavalitsusel on õigus kontrollida projektlaagri tegevuse käesolevale määrusele vastavust laagri kestvuse ajal.

3. peatükk Projektlaagri loa väljastamine 

§ 6.  Loa taotlemine

 (1) Loa saamiseks esitab projektlaagri pidaja Audru Vallavalitsusele vähemalt 30 tööpäeva enne projektlaagri tegevuse alustamist taotluse (edaspidi Taotlus), kus peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) projektlaagri pidaja nimi ja asukoht või elukoht ning kontaktandmed (telefoni number ja e-posti aadress);
 2) projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht;
 3) projektlaagri eesmärk ja päevakava.

 (2) Lisaks taotlusele esitatakse Audru Vallavalitsusele järgnevad dokumendid (edaspidi Lisadokumendid):
 1) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastava projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud projektlaagris osalemise kohta;
 2) projektlaagri juhataja ja kasvatajate haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad tunnistused või nende koopiad;
 3) dokumendid projektlaagri läbiviimiseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-alade, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta;
 4) Audru Vallavalitsuse nõudel muud dokumendid, mis võimaldavad hinnata projektlaagri pidaja või projektlaagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotluse ja Lisadokumendid vaatab läbi Audru Vallavalitsuse humanitaarnõunik (edaspidi nõunik) 10 päeva jooksul taotluse esitamisest.

 (2) Nõunikul on õigus kontrollida Taotluses ja Lisadokumentides sisalduvate andmete õigsust.

 (3) Kui Taotlus või selles esitatud andmed või Lisadokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab nõunik sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Puudused tuleb kõrvaldada üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.

 (4) Nõuetekohase Taotluse ja Lisadokumendid vaatab nõunik läbi ning koostab loa andmiseks või mitteandmiseks vastava korralduse eelnõu ja esitab selle Audru Vallavalitsusele.

§ 8.  Loa andmine

 (1) Loa projektlaagri pidamiseks annab Audru Vallavalitsus.

 (2) Otsus projektlaagri pidamise lubamise või mittelubamise kohta vormistatakse Audru Vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Audru Vallavalitsus väljastab taotlejale korralduse viie tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.

§ 9.  Loa andmata jätmine

  Audru Vallavalitsus ei anna luba projektlaagri pidamiseks, kui
 1) projektlaagri pidaja, Taotlus, selles esitatud andmed või Lisadokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja Taotluse esitaja ei ole nõuniku poolt määratud tähtaja jooksul esitanud täiendavad dokumente ja/või kõrvaldanud esitatud dokumentides puudusi;
 2) projektlaagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

§ 10.  Loa kehtetuks tunnistamine

 (1) Audru Vallavalitsus tunnistab projektlaagri pidamise loa oma korraldusega kehtetuks, kui projektlaagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid, teinud otsuse projektlaagri tegevuse lõpetamise kohta, projektlaagri pidaja või projektlaagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele või projektlaagri pidaja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigustehtud ettekirjutust.

 (2) Loa kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab vallavalitsus projektlaagri pidajat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 24. jaanuaril 2012.a.

Mati Sutt
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json