Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Lavassaare valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Väljaandja:Lavassaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2013, 34

Lavassaare valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Vastu võetud 29.01.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 7 p 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord (edaspidi kord) sätestab Lavassaare valla (edaspidi valla) elanike arvamuse väljaselgitamise (edaspidi küsitlus) korra Audru valla ja Lavassaare valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

 (2) Küsitluse tulemused selgitatakse välja küsitlusest osavõtnud isikute tahteavalduse alusel.

 (3) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18- aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Lavassaare vald.

 (4) Küsitlusest ei võta osa isik:
 1) kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
 2) kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

 (5) Küsitlus viiakse läbi mõlemas omavalitsusüksuses ühtsetel alustel.

§ 2.  Komisjon

 (1) Küsitluse läbiviimist korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud 3- liikmeline komisjon (edaspidi komisjon).

 (2) Komisjoni liikmed nimetab vallavalitsus vallasekretäri ettepanekul. Esitamiseks peab olema kandidaadi nõusolek.

 (3) Vallavalitsus nimetab vallasekretäri ettepanekul kaks asendusliiget.

 (4) Komisjoni esimehe ja komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

 (5) Komisjoni ülesandeks on:
 1) lahendada küsitluse läbiviimisega seonduvad üldised organisatsioonilised ja tehnilised küsimused;
 2) korraldada küsitluse läbiviimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine;
 3) korraldada küsitluse vahetut läbiviimist küsitluspunktides, sh tagada küsitluse salajasus ning küsitluskastide pitseerimine;
 4) teha kindlaks küsitluse tulemused küsitluspunktides ja edastada need vallavalitsusele;
 5) lahendada küsitluse läbiviimise kohta esitatud kaebused;
 6) täita muid käesolevast korrast tulenevaid ülesandeid;
 7) küsitlust viivad läbi vähemalt kaks komisjoni liiget.

 (6) Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab vallavalitsus.

§ 3.  Küsitluse ettevalmistamine

 (1) Vallavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja 13.02.2013 seisuga.

 (2) Nimekirja kantakse elaniku kohta järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoha aadress.

 (3) Nimekirjast ekslikult väljajäänud isikud kannab komisjon pärast andmete kontrollimist nimekirja küsitluse toimumise ajal.

 (4) Nimekirja allkirjastab vallasekretär.

 (5) Küsitluse läbiviimise aeg ja küsitluspunktide asukohad ning lahtioleku kellaajad avalikustatakse vallavalitsuse poolt valla veebilehel, valla lehes ja ajalehes „Pärnu Postimees“.

§ 4.  Küsitluse sedel

 (1) Kehtestada sedeli vorm (lisa 1).

 (2) Sedelitele kehtestatakse järgmised nõuded:
 1) sedel on trükitud A5 formaadis valgele paberile;
 2) kokku murtud sedelil on neli lehekülge;
 3) sedeli esimene lehekülg on tühi;
 4) sedeli teisel leheküljel on tekst „Audru ja Lavassaare valla ühinemise rahvaküsitlus“ ja küsitlus kuupäevad „14.02.2013 – 21.02.2013“;
 5) sedeli kolmandal leheküljel tekst „Kas Teie pooldate Audru valla ja Lavassaare valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“ vastusevariantidega „JAH“ ja „EI“;
 6) sedeli neljas lehekülg on tühi.

 (3) Vallavalitsus korraldab küsitluse sedelite valmistamise ning komisjonile kättetoimetamise.

 (4) Enne küsitluse sedelite kätteandmist komisjonile paneb vallavalitsus sedeli teisele leheküljele oma pitsati jäljendi.

§ 5.  Küsitluse läbiviimine

 (1) Küsitlus viiakse läbi küsitluspunktis ja avalike koosolekute toimumise kohtades.

 (2) Küsitlus Lavassaare Vallavalitsuses asuvas küsitluspunktis toimub 14.-21.02.2013 E - R 8.00 – 17.00.

 (3) Avalik koosolek ja küsitluspunkt
Avalik koosolek ja küsitluspunkt:
 1) 14.02.2013 Lavassaare Lasteaed-aglkoolis kell 18.00, küsitluspunkt avatud 17.30 – 19.00.

 (4) Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel antakse küsitluses osalejale küsitlusleht, mille kohta ta annab allkirja küsitluses osalejate nimekirja oma nime järele. Kui isik on komisjoni liikmetele teada isik, siis võib ta küsitluses osaleda ilma isikut tõendava dokumendita.

 (5) Küsitlusest osavõtjate nimekirja kantud isikud saavad osaleda küsitluses vallavalitsuses asuvas küsitluspunktis või rahvakoosoleku ajal avatud küsitluspunktis.

 (6) Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitlussedeli salajane täitmine. Sobiv vastusevariant täidetakse selgelt arusaadava märkega (rist, tärn).

 (7) Pärast küsitlussedeli täitmist laseb osaleja küsitluspunktis küsitlussedeli isiklikult küsitluskasti. Enne kasti laskmist paneb komisjoni liige sedelile valla pitsati jäljendi.

 (8) Küsitlussedeli rikkumise korral tagastab osaleja rikutud küsitlussedeli komisjonile ning saab uue küsitlussedeli. Rikutud küsitlussedel märgistatakse nurga äralõikamisega.

 (9) Küsitluse läbiviimise päevadel pitseerib komisjon pärast küsitluse lõppemist küsitluskasti ava. Kast pitseeritakse valge paberiribaga, millel komisjoni esimees ja liikmed kirjutavad oma allkirja ja kuupäeva. Iga küsitluspäeva lõpus koostatakse protokoll, milles märgitakse nimekirjadesse kantud küsitluses osalejate arv ja nimekirjadesse küsitlussedeli saamise kohta antud allkirjade alusel sedeli saanud küsitluses osalejate arv. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja liikmed.

§ 6.  Küsitluse tulemuste kindlakstegemine

 (1) Enne küsitluskasti avamist peab komisjon üle lugema ja kustutama kõik küsitlusest osalejatele välja andmata jäänud, samuti küsitluses osalenute poolt tagastatud rikutud küsitlussedelid. Küsitlussedelid kustutatakse nurga äralõikamisega.

 (2) Komisjon teeb kindlaks kastis olevate küsitlussedelite alusel küsitluses osalenute isikute arvu, kehtetute küsitlussedelite arvu ja esitatud küsimusele jaatavalt vastanud isikute ja eitavalt vastanud isikute arvu. Saadud andmete põhjal koostab komisjon protokolli, mille allkirjastavad komisjoni esimees ja liikmed.

 (3) Küsitlussedel tunnistatakse kehtetuks kui:
 1) puudub pitsati jäljend;
 2) ei ole tehtud märget vastuse juurde või märkmeid on tehtud rohkem kui üks või märge pole üheselt mõistetav.

 (4) Küsitlusleht on kehtiv, kui see ei ole täidetud nõuetekohaselt, kuid sellele on arusaadavalt märgitud, kumba vastusevarianti isik toetas. Kahtluse korral tunnistatakse küsitlusleht kehtetuks.

 (5) Komisjoni koostatud protokolli põhjal valmistab vallavalitsus ette vastavasisulise volikogu otsuse eelnõu.

 (6) Komisjon edastab küsitlussedelid, küsitluses osalejate nimekirjad, komisjoni protokollid ja otsused, komisjonile esitatud avaldused ja kaebused vallavalitsusele hiljemalt küsitluse lõppemise päevast kolme tööpäeva jooksul.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Küsitluse tulemused kinnitab volikogu otsusega. Arvamusuuringu tulemused on volikogu jaoks kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemisega seotud otsuste tegemisel informatiivse tähendusega.

 (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Ülle Varik
volikogu esimees

Lisa 1 

/otsingu_soovitused.json