Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõgeva Vallavalitsuse palgajuhendi kinnitamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2013, 38

Jõgeva Vallavalitsuse palgajuhendi kinnitamine

Vastu võetud 21.03.2013 nr 10
jõustumine 01.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Jõgeva Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Jõgeva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate ja vallavanema töötasu määramise ja maksmise korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks palgakorralduse üldpõhimõtted, teenistusgrupile vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

 (3) Vallavanemale laienevad palgajuhendi §-d 9-10.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja- Jõgeva vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik- isik, kes on Jõgeva vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes;
 3) töötaja- isik, kes teeb vallavalitsuses töölepingu alusel tööd töökohal, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd;
 4) põhipalk- teenistuja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
 5) muutuvpalk- teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest eelarvevahendite olemasolul;
 6) palk- ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 7) töötasu- töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

§ 3.  Palgakorralduse üldpõhimõtted

 (1) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (2) Teenistujatele määrab põhipalga ja muutuvpalga vallavanem.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööaja arvestuse tabeli alusel.

 (5) Vallavalitsus võib ametniku palgast kinni pidada vallavalitsuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja teenistujale makstud ettemakse, mille teenistuja peab ametiasutusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik eelnev kirjalik nõusolek.

 (6) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse eraldatud tööjõukulude eelarvet ning määratud palgad ja töötasud ei tohi tuua kaasa tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust järgneval eelarveaastal.

§ 4.  Põhipalk

 (1) Teenistuja põhipalga määramise või töötasu kokkuleppimise kindlaksmääramise aluseks on teenistuskoha kuuluvus vastavasse palgagruppi.

 (2) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
 1) I palgagrupp, kuhu kuuluvad teenindavad teenistuskohad (toetavad protsesse ja/või täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
 2) II palgagrupp, kuhu kuuluvad keskastme spetsialistid (täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas);
 3) III palgagrupp, kuhu kuuluvad tippspetsialistid (osalevad valdkonna arendamises ja juhtimises ning lahendavad ja nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid) ning vallasekretär.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud grupid moodustatakse lähtudes sellest, millised on teenistuskohtadele esitatavad nõuded ja ootused hariduse, kogemuse, töö reguleerituse, mõtlemisülesande keerukuse, juhtimisülesande täitmise ja vastutuse osas.

 (4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on:
 1) I palgagrupp- 320 - 820 eurot;
 2) II palgagrupp- 530 - 1200 eurot;
 3) III palgagrupp- 800 - 1600 eurot.

 (5) Põhipalga suuruse määramisel arvestatakse teenistuja tööalast kompetentsust, erialast kogemust, töötulemusi ja töö eripära iseloomustavaid näitajaid (nt töö intensiivsus, materiaalne vastutus, juhi asendamise kohustust jms).

 (6) Katseajal määratakse teenistujale üldjuhul kuni 20% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

 (7) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas, v. a põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu.

 (8) Teenistujate põhipalkade ülevaatamise eelduseks on lõppenud aasta arengu- ja hindamisvestluse kinnitatud tulemused. Juhul, kui puuduvad eelarvelised võimalused teenistujate põhipalkade muutmiseks, lükatakse põhipalkade ülevaatamine kuni aasta võrra edasi.

§ 5.  Lisatasu

 (1) Teenistujale võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

 (2) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ja lisatasu suurus.

 (3) Eritingimustes töötamise eest makstakse teenistujale lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 6.  Preemia

 (1) Teenistujale võib maksta preemiat teenistuskohuse silmapaistvalt hea täitmise, kauaaegse teenistuse ja teenistuja või ametiasutuse nõutavamast tulemuslikuma töösoorituse eest.

 (2) Ametiasutuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

 (3) Preemia maksmise alus vormistatakse motiveeritud käskkirjaga, milles märgitakse preemia maksmise alus ja preemia suurus.

§ 7.  Soodustused

 (1) Teenistujate suhtes võib rakendada soodustusi, et toetada teenistujate tervise ja töövõime säilimist, soodustada kvalifitseeritud töötajaskonna hoidmist, otsimist ja arendamist ning võimaldada teenistujatele konkurentsivõimelisi teenistustingimusi.

 (2) Mitterahalise soodustuse kohaldamise pädevus on vallavanemal.

 (3) Soodustusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

§ 8.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus. Töötaja lisatasud ja preemia määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (3) Muutuvpalga maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

 (4) Teenistujatele eritingimustes töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on tööaja arvestuse tabel.

§ 9.  Vallavanema töötasu

 (1) Vallavanema töötasu vahemik on 1400-2400 eurot.

 (2) Vallavanemale kinnitab töötasu ja määrab muutuvpalga vallavolikogu oma otsusega.

§ 10.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palk ja töötasu makstakse kord kuus hiljemalt kuu viimasel tööpäeval teenistuja määratud pangakontole.

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovil järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 11.  Tasustamine välisvahenditest rahastatavate projektide korral

 (1) Välisvahenditest rahastatava projekti rahastamise taotlusest peab nähtuma, kas ja millises mahus on lubatud projekti eelarvest maksta projekti täitmisega seotud teenistujale palka või töötasu. Seejuures tuleb järgida käesolevas paragrahvis sätestatud põhimõtteid kooskõlas vastava projekti finantseerija reeglitega.

 (2) Juhul, kui projekti juhtimine või muu projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole teenistuja ametijuhendis fikseeritud, siis olenevalt konkreetse projekti finantseerija reeglite võimalustest:
 1) käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui teenistujale antud täiendavat teenistusülesannet, mille eest makstakse lisatasu palgajuhendi § 5 lõige 2 alusel või
 2) täidab teenistuja projekti täitmisega seotud ülesandeid ületunnitööna, mis hüvitatakse talle rahas vastavalt palgajuhendi § 5 lõikele 3 või
 3) sõlmitakse teenistujaga projekti täitmisega seotud tegevuse eest tasu maksmiseks töövõtu- või käsundusleping eeldusel, et projekti täitmisega seotud tegevus ei lange kokku teenistuja ametijuhendist tulenevate teenistusülesannetega.

§ 12.  Vastutus palgajuhendi täitmise eest

  Käesoleva palgajuhendi täitmise, samuti vallavalitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 13.  Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Vallavolikogu 30. märtsi 2004. a määrus nr 6 “Jõgeva valla ametiasutuse teenistujate töötasustamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Alo Teder
Volikogu esimees