Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Are valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2013, 44

Are valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 21.10.2011 nr 14
jõustumine 01.11.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.201211.06.2012

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Are valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab eraisikutele ja kodanikuühendustele (edaspidi taotleja) Are valla eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Are valla territooriumil või esindab valda laiemas plaanis, on kooskõlas Are valla arengukavaga ning on suunatud Are valla elanikele ja on nende huvides.

§ 2.   Eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgiks on arendada mittetulundustegevust Are vallas ja/või vallaga seotud tegevustes.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele paberkandjal või elektroonselt järgmiselt:
  1) taotlused, mis jäävad alla 200 euro võib esitada jooksvalt;
  2) taotlused, mis on suuremad kui 200 eurot tuleb esitada 1. septembriks toetuse välja maksmisele eelneval eelarveaastal;
  3) eelarveliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus menetleda jooksvalt taotlusi, mis on suuremad kui 200 eurot.

  (2) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Taotlusele lisab taotleja täiendavalt alljärgnevad dokumendid:
  1) kinnitatud koopia mittetulundusühingu registrikaardist (esmakordsel taotlemisel), seltsingute puhul koopia seltsingulepingust ja/või isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) väljavõtte maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

  (4) Kõik taotlused avalikustatakse Are valla veebilehel, millel avaldatakse ka andmed taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuste taotlused vaatab läbi vallavalitsus, kes teeb otsuse raha eraldamise või eraldamata jätmise kohta.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) valla eelarves mittetulundustegevuse toetusteks ette nähtud vahendite olemasolust ja mahust;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Are valla territooriumil või esindab valda laiemas plaanis;
  3) tegevus on suunatud Are valla elanikele ja on nende huvides ning valla arendamiseks;
  4) tegevuseks on olemas taotleja oma- või kaasfinantseering või/ja on kirjutatud taotlus lisavahendite saamiseks fondidesse või programmidesse;
  5) tegevuse toetamisel on oluline osa tegevusvaldkonna mitmekesisusel ja toetusest kasusaajate hulgal.

§ 5.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetus eraldatakse vallavalitsuse korraldusega sihtotstarbeliselt taotluses esitatud tegevuste läbiviimiseks.

  (2) Toetust ei anta taotlejale:
  1) kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress taotluse esitamise päeva seisuga, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud;
  2) kes on jätnud vallavalitsusele esitamata talle varem makstud toetusrahade kasutamise aruande või on eelneval aastal kasutanud toetusraha mittesihtotstarbeliselt.

  (3) Toetuse motiveeritud mitteandmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

  (4) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib Are Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) eelarve vastuvõtmiseni määrata toetust ürituse korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimiseks vastavalt vallavalitsusele esitatud taotlusele, kuid mitte rohkem kui eelarve projektis arvestatud.

  (5) Kuni 100 euro suuruse toetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 6.   Lepingu sõlmimine ja järelevalve

  (1) Toetuse väljamaksmiseks sõlmib vallavalitsus taotlejaga vormikohase lepingu.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
  2) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  3) omafinantseeringu suurus;
  4) õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) aruande esitamise aeg ja kord.

  (3) Toetuseks eraldatud summa kannab vallavalitsuse taotleja arvele ühe töönädala jooksul peale lepingu sõlmimist või tasub konkreetsed arved toetuseks eraldatud summa ulatuses.

  (4) Vallavalitsus teostab järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande lepingus sätestatud tähtajaks, mis ei tohi olla pikem kui kolm kuud toetatava tegevuse lõpetamisest.

§ 7.   Lepingu lõpetamine

  Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja toetuse saaja maksab toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  3) ei esita tähtajaks aruannet.

§ 8.   Aruanne

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele aruande koos kuludokumentidega toetuse kasutamise kohta lepingus ettenähtud tähtajaks.

  (2) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. novembril 2011. aastal.

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json