Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2013, 48

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 20.03.2013 nr 166

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Hooldekodu ametlik nimetus on: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu.

 (3) Hooldekodu aadress on: Ahtme mnt 16, 31025 Kohtla-Järve linn, Eesti Vabariik.

 (4) Hooldekodul on iseseisev eelarve, arvelduskonto ja oma nimetusega pitsat.

 (5) Hooldekodu eelarve, selle täitmise aruande ja arengukava kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 (6) Hooldekodu põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 (7) Hooldekodu juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, Kohtla-Järve linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (8) Hooldekodu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 2.  Hooldekodu põhitegevus ja ülesanded

 (1) Hooldekodu on vanurite ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev asutus, mille eesmärgiks on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ning rehabilitatsioon. Hooldekodu võtab vastu hoolealuseid vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud korrale.

 (2) Hooldekodu oma põhimääruses sätestatud eesmärkide täitmise raames:
 1) osutab hoolealuste eluaseme, olme, hoolduse ja esmaabi teenuseid;
 2) juhendab ja abistab hoolealuseid igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
 3) korraldab hoolealustele huvi- ja ühistegevusi;
 4) kannab hoolt hoolealuste isiklike asjade säilimise eest;
 5) tagab hoolealuste kohtumise sugulaste ja teiste lähedaste inimestega;
 6) töötab välja ja viib ellu linna arengukavas hooldekodus hooldamist puudutava osa;
 7) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel hoolealuse matuse;
 8) kogub, töötleb ja edastab linnavalitsusele teavet vanurite probleemide kohta;
 9) korraldab pesupesemist juriidilistele isikutele;
 10) korraldab vajadusel transpordi teenuseid.

 (3) Teenuste osutamise tingimused määrab kindlaks linnavalitsus.

§ 3.  Hooldekodu õigused

  Hooldekodul on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) avada ja kasutada arvelduskontosid pankades;
 2) sihtotstarbeliselt kasutada tema valduses olevat vara;
 3) sõlmida iseseisvalt oma põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja täitmiseks vajalikke lepinguid;
 4) osutada tasulisi teenuseid linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel.

§ 4.  Hooldekodu juhtimine

 (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab direktor.

 (2) Direktori kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea.

 (4) Linnavalitsus korraldab hooldekodu direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi.

 (5) Direktori ametipalga määrab linnapea käskkirjaga.

§ 5.  Hooldekodu direktori kohustused

 (1) Hooldekodu direktor:
 1) korraldab hooldekodu tööd ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
 2) sõlmib hooldekodu nimel lepinguid;
 3) koostab ja kinnitab hooldekodu töösisekorraeeskirjad ja ametijuhendid;
 4) esindab hooldekodu kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ning kohtus;
 5) avab pankades arvelduskontod;
 6) korraldab hooldekodu raamatupidamist ning vastutab selle õigsuse eest;
 7) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 8) koostab hooldekodu eelarve projekti ja esitab linnavalitsusele kinnitamiseks;
 9) tagab ning vastutab hooldekodu valdusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 10) kannab vastutust hooldekodu kogu tegevuse ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Hooldekodu direktori täpsemad tööülesanded on kirjeldatud töölepingus.

§ 6.  Hooldekodu töötajad

 (1) Hooldekodu töötajad töötavad töölepingu alusel. Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles hooldekodu direktor.

 (2) Hooldekodu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori ettepanekul.

 (3) Töötajate palgamäärad kinnitab linnavalitsus.

§ 7.  Hooldekodu hoolekogu

 (1) Hooldekodu juures alaliselt tegutsevaks organiks on hoolekogu.

 (2) Hoolekogu koosseisu ja põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

 (3) Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vastavuses hoolekogu põhimäärusega.

 (4) Hooldekodu direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 8.  Hooldekodu majandamine

 (1) Hooldekodu vara ja vahendid koosnevad linnavalitsuse poolt tema valdusse ja kasutusse antud varast.

 (2) Hooldekodu kasutab, käsutab ja valitseb oma vara ja vahendeid põhimääruses sätestatud eesmärkidel ning linnavara volikogu kehtestatud korras.

§ 9.  Hooldekodu finantseerimine

 (1) Hooldekodu rahalised vahendid moodustuvad:
 1) linna eelarvest eraldatud vahenditest;
 2) riigi ja teiste kohalike omavalitsuste poolt eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest;
 3) annetustest;
 4) lepingulisest tegevusest saadud vahenditest;
 5) tasuliste teenuste osutamise eest saadud vahenditest.

 (2) Hooldekodu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib linnavalitsuse revident ja linnavolikogu Revisjonikomisjon.

§ 10.  Hooldekodu aruandlus ja järelevalve

 (1) Hooldekodu on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees.

 (2) Hooldekodu ja tema direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

§ 11.  Hooldekodu ümberkujundamine ja likvideerimine

  Hooldekodu ümberkujundamise või likvideerimise otsustab linnavolikogu.

§ 12.  Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. mai 2006. a määrus nr 42 “Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu esimees