KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2015, 5

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 17.03.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tõrva linnas koerte ja kasside pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside pidamise nõuded Tõrva linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele. Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi kokkuleppel omanikuga rendi- või muu lepingulise suhte alusel.

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord", põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded" ning teisi riigi ja Tõrva linna õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine.

  (2) Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid. Koer või kass ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

  (3) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi. Loomapidaja peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

  (4) Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.

§ 3.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.

  (2) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus.

  (3) Loomapidaja peab tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas.

  (4) Loomapidaja on kohustatud tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui see on reostanud üldkasutatava ruumi, transpordivahendi, hoovi, tänava, õppeplatsi või muu avaliku koha.

  (5) Loomapidajal on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine avalikus supluskohas või purskkaevus;
  2) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
  3) viibimine koera või kassiga avalikus supelrannas (01. maist kuni 01. septembrini), kaubandus- ja toitlustusettevõtte territooriumil, turul, spordi- või mänguväljakul, noorsootööasutuse ning haridusasutuse territooriumil või avalikel kultuuriüritustel, v.a selleks ettenähtud kohad ja üritused.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ning lõike 5 punktile 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 4.   Hulkuvate loomade püüdmine ja pidamine

  (1) Hulkuv loom on märgistamata koer või kass, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (2) Tõrva Linnavalitsus korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest vastavalt riigi õigusaktidele.

  (3) Püütud koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja koera või kassi tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse koer või kass üle uuele omanikule või hukatakse.

§ 5.   Koera või kassi märgistamine ja registreerimine

  (1) Tõrva linnas peetav koer või kass peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi ning olema registreeritud lemmikloomaregistris (LLR).

  (2) Loomapidaja peab laskma koera või kassi veterinaararstil märgistada ja registreerima koera või kassi viie päeva jooksul arvates koera või kassi kolmekuuseks saamise päevast.

  (3) Omandatud vähemalt kolmekuune koer või kass tuleb märgistada ja registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast.

§ 6.   Vastutus

  Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 järgi.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tõrva Linnavolikogu 11. oktoobri 2002 määrus nr 20,, Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine’’ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Paragrahvi 5 lõige 1 jõustub 1. jaanuaril 2016.

Kalle Vister
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json