Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Ruhnu valla kodaniku tunnustamise kord

Ruhnu valla kodaniku tunnustamise kord - sisukord
  Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2015, 18

  Ruhnu valla kodaniku tunnustamise kord

  Vastu võetud 19.03.2015 nr 4

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 4 lõige 1

  § 1.   Ruhnu valla aukodaniku nimetuse andmine

    (1) Ruhnu valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena vallale pikaajaliselt osutatud väljapaistvate teenete eest. Valla aukodanikule antakse Ruhnu vallavapi teeneteplaat (teeneteplaat).

    (2) Aukodaniku nimetust võib omistada isikule ühel korral. Ühel aastal ei omistata rohkem kui üks aukodaniku nimetus. Vallavolikogul on õigus jätta aukodaniku nimetus välja andmata. Vallavolikogu ei aruta aukodaniku nimetuse andmist volikogu liikmele, vallavanemale ega vallavalitsuse liikmele.

    (3) Aukodaniku nimetuse võib omistada ka postuumselt.

    (4) Aukodaniku nimetusega kaasnev teeneteplaat antakse üle valla aastapäeva pidulikul üritusel.

    (5) Taotlusi aukodaniku nimetuse andmiseks on õigus esitada kõigil valla ela-nikel,vallavalitsusel ja vallavolikogul ning organisatsioonidel ja asutustel. Taotlused koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallavalitsusele (v.a. vallavalitsuse ja vallavolikogu esitatud taotlused) hiljemalt 1. novembriks. Taotluse esitaja võib esitada ühe kandidaadi.

    (6) Vallavalitsus esitab taotluse aukodaniku nimetuse andmiseks vallavolikogule otsustamiseks hiljemalt 15. novembriks . Vallavolikogu võib taotluse rahuldada või mitte rahuldada.

    (7) Aukodaniku nimetuse juurde kuulub vallavolikogu tänukiri ja kaasneb rahaline või esemeline kingitus, mille suuruse otsustab vallavolikogu.

    (8) Valla aukodanike nimed koos nimetuse andmise otsuse äranäitamisega kantakse vastavasse registreerimisraamatusse, mida hoitakse vallakantseleis ning avalikustatakse valla veebilehel.

    (9) Valla aukodanikele saadetakse kutsed valla pidulikele üritustele.

    (10) Teeneteplaadid ei kuulu asendamisele. Aukodaniku nimetuse võib tagasi võtta ja teeneteplaadi tagasi nõuda juhul, kui isiku suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

    (11) Teeneteplaadid on nummerdatud. Teeneteplaadil on kujutatud valla vappi, aukodaniku nime ja teksti “Ruhnu valla aukodanik” ning aukodanikuks nimetamise kuupäeva.

  § 2.   Vallavolikogu tänukirjade andmine

    (1) Vallavolikogu tunnustab vallale osutatud teenete eest füüsilisi või juriidilisi isikuid tänukirjaga. Vallavolikogu võib välja anda ka aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud füüsilistele ja juriidilistele isikutele tänutiitleid: aasta õpetaja,aasta arendaja, aasta tegu, aasta töötaja, aasta kogukonnaliitja.

    (2) Taotlusi vallavolikogu tänukirja ja –tiitlite andmiseks on õigus esitada vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel, valla asutustel , kodanikuühendustel ja elanikel. Taotluses esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, amet, töö- või teenistuskoht, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne ärinimi, kontaktandmed, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.

    (3) Taotlus vallavolikogu tänukirja ja –tiitli andmiseks esitatakse vallavalitsusele.

    (4) Vallavalitsus esitab taotluse vallavolikogu tänukirja ja –tiitli andmiseks vallavolikogule otsustamiseks.

    (5) Tänukirja ja –tiitli annab üle volikogu esimees või tema asendaja.

    (6) Vallavolikogu tänukirjaga kaasneb kingitus.

    (7) Vallavolikogu tänukirja ja –tiitli saanute nimed koos tänukirja ja –tiitli andmise otsuse äranäitamisega kantakse vastavasse registreerimisraamatusse, mida hoitakse vallakantseleis, ning avalikustatakse valla veebilehel.

  § 3.   Määruse rakendamine

    1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Heiki Kukk
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json