Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord - sisukord
  Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2015, 19

  Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

  Vastu võetud 19.03.2015 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõige 42 ja § 49 lõige 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

  § 1.   Reguleerimisala

    Määrusega kehtestatakse Ruhnu vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Ruhnu vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete ning vallavanema teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

  § 2.   Teenistuslähetusse saatmine ja lähetuse vormistamine

    (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on volikogu liikme, vallavalitsuse liikme või vallavanema saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

    (2) Lähetuse vormistamise alus on taotlus, kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse ning avansi maksmise vajadus. Volikogu liikme (v.a. volikogu esimehe) ja vallavanema taotlus kooskõlastatakse volikogu esimehega, vallavalitsuse liikme taotlus kooskõlastatakse vallavanemaga ning volikogu esimehe taotlus kooskõlastatakse volikogu aseesimehega.

    (3) Volikogu liikme ja vallavanema lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga ning vallavalitsuse liikme lähetus vallavanema käskkirjaga. Volikogu esimehe käskkirja volikogu esimehe lähetusse saatmise kohta allkirjastab volikogu aseesimees.

    (4) Lähetuse käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja lähetuse eesmärk. Volikogu esimehe või vallavanema lähetuse käskkirjas märgitakse üldjuhul ka tema asendaja. Välislähetuse käskkirjas märgitakse ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse ja päevaraha määr.

  § 3.   Lähetuskulude hüvitamine

    (1) Lähetatul on õigus nõuda lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi mittesaamise korral võib lähetatav lähetusest keelduda.

    (2) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras lähetuskulude aruande alusel.

    (3) Lähetuskulude aruande koos kulusid tõendavate dokumentidega esitab volikogu liige (v.a. volikogu esimees) volikogu esimehele, vallavanem volikogu esimehele, vallavalitsuse liige vallavanemale ning volikogu esimees volikogu aseesimehele, kes kinnitab aruande.

  § 4.   Määruse rakendamine

    1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Heiki Kukk
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json