Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2019, 1

Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.03.2019 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 16 lõike 1, § 89, § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

  Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruses nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 3 lõikesse 1 lisatakse ametiasutusena Vigala Osavallavalitsus ning § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: „(1) Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning nende alusel antud riiklike õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud ning käesoleva määrusega nimetatud Märjamaa valla ülesandeid täidavad Märjamaa Vallavalitsus ja Vigala Osavallavalitsus kui ametiasutused (edaspidi ametiasutus) ja hallatav asutus Märjamaa Sotsiaalkeskus (edaspidi asutus).“
  2) muudetakse paragrahvi 4 lõiget 9 ja sõnastatakse järgmiselt: „(9) Sotsiaalteenuste eest tasumise kohustuse ülevõtmise otsustab vallavalitsuse korraldusega moodustatud hoolekandekomisjon (edaspidi hoolekandekomisjon).“
  3) paragrahvile 4 lisatakse lõige 11 järgmises sõnastuses: „(11) Halduslepingud, mis tulenevad hoolekandekomisjoni otsusest, sõlmib sotsiaalosakonna juhataja.“
  4) paragrahv 9 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnaühend „koha- ja õppetasu“ sõnadega „kohatasu, s.h õppetasu“ ning punkt sõnastatakse järgmiselt: „1) toetus koolieelses lasteasutuses laste toitlustamiseks, kohatasu, s.h õppetasu hüvitamiseks;“
  5) paragrahvis 13 lõikes 1 muudetakse punkti 4 ja sõnastatakse järgmiselt: „4) hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  6) paragrahv 18 lõikes 1 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning § 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: „(1) Koduteenus määratakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga.“
  7) muudetakse paragrahv 19 lõiget 3 ning sõnastatakse järgmiselt: „(3) Hoolekandekomisjonil on õigus koduteenuse tasu vähendada või tasunõudest loobuda või tasumise kohustus üle võtta. Koduteenuse hinna vähendamise või tasunõudest loobumise või tasumise kohustuse üle võtmise aluseks on taotleja enda majanduslikud toimetulekuraskused käesoleva määruse § 2 lõike 4 mõistes ja temale ülalpidamist andma kohustatud isikute majanduslik olukord ülalpidamiskohustust täita, arvestades seejuures teenuse mahtu ja maksumust.“
  8) paragrahvis 23 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning § 23 sõnastatakse järgmiselt: „Üldhooldusteenus määratakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga. Haldusaktiga määratakse ka teenuse eest tasu maksmine.“
  9) paragrahv 24 lõikesse 2 lisatakse sõna „kohustuse“ ja sõna „vallavalitsus“ asendatakse sõnaga „hoolekandekomisjon“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Üldhooldusteenuse eest osalise või täieliku tasumise kohustuse ülevõtmise otsuse tegemisel lähtub hoolekandekomisjon käesoleva määruse § 4 selgunud asjaoludest ning arvestades seejuures teenuse mahtu ja maksumust.“
  10) paragrahv 28 lõige 3 asendatakse järgmisesõnastusega: „(3) Tugiisikuteenus määratakse üldjuhul hoolekandekomisjoni haldusaktiga, last kasvatavale isikule määratakse tugiisikuteenus lastekaitsespetsialisti haldusaktiga.“
  11) paragrahv 28 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
  12) paragrahv 33 lõikes 5 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(5) Hooldaja määratakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga, milles lisaks muudele haldusaktile kehtestatud nõuetele sätestatakse hooldusülesanded ja hoolduse tähtaeg.“
  13) paragrahv 38 lõikes 4 asendatakse sõna “vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(4) Isikliku abistaja teenus määratakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga.“
  14) muudetakse paragrahv 39 lõike 3 sõnastust ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(3) Isikliku abistaja teenuse eest osalise või täieliku tasumise kohustuse ülevõtmise otsuse tegemisel lähtub hoolekandekomisjon käesoleva määruse § 4 selgunud asjaoludest, arvestades seejuures teenuse mahtu ja maksumust.“
  15) paragrahv 44 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses: „(4) Varjupaigateenuse eest osalise või täieliku tasumise kohustuse ülevõtmise otsuse tegemisel lähtub hoolekandekomisjon käesoleva määruse § 4 selgunud asjaoludest, arvestades seejuures teenuse mahtu ja maksumust.“
  16) paragrahv 54 lõikes 3 asendatakse viide paragrahvidele 107 kuni 108 viitega paragrahvidele 106 kuni 107 ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(3) Juhul kui teenuse kasutaja ei ole võimeline majanduslikust olukorrast tulenevalt teenuse eest tasuma, siis on isikul võimalik taotleda ametiasutuselt toetust käesoleva määruse § 106-107 alusel.“
  17) paragrahvi 54 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses: „(4) Hoolekandekomisjonil on õigus sotsiaaltransporditeenuse tasu vähendada või tasunõudest loobuda või tasumise kohustus üle võtta. Sotsiaaltransporditeenuse hinna vähendamise või tasunõudest loobumise või tasumise kohustuse ülevõtmise aluseks on taotleja enda majanduslikud toimetulekuraskused käesoleva määruse § 2 lõike 4 mõistes ja temale ülalpidamist andma kohustatud isikute majanduslik olukord ülalpidamiskohustust täita, arvestades seejuures teenuse mahtu ja maksumust.“
  18) paragrahv 59 lõikes 2 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Sotsiaalkorter antakse isikule, tema perele või temaga koos elavatele isikutele kasutusele hoolekandekomisjoni haldusaktiga. Sotsiaaleluruumi kasutamiseks sõlmitakse üürileping.“
  19) muudetakse paragrahvi 66 ning sõnastatakse järgmiselt: „Hoolekandekomisjonil on õigus võlanõustamisteenuse kohustus üle võtta, kui taotleja on käesoleva määruse mõistes toimetulekuraskustes olev isik.“
  20) paragrahv 71 lõige 1 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Ülejäänud lapsehoiuteenusega seotud kulu tasutakse lapsehoiuteenuse osutajale Märjamaa valla eelarvest haridusnõuniku haldusakti alusel vastavalt esitatud arvele alljärgnevalt:“
  21) paragrahv 71 lõike 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Lapsehoiuteenuse kulu tasutakse teenust osutava isiku esitatud arve alusel hoolekandekomisjoni haldusaktiga Märjamaa valla eelarvest, arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigetes 31-33 sätestatut."
  22) paragrahv 75 lõikes 5 asendatakse sõna „vallavalitsus“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(5) Asendushooldusteenuse andmine otsustatakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga, mille alusel sõlmitakse haldusleping hoolduspere, perekodu või asenduskodu teenuse osutajaga.“
  23) paragrahvi 82 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses: „(3) Järelhooldusteenuse andmine otsustatakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga, mille alusel sõlmitakse haldusleping järelhooldusteenuse osutajaga.“
  24) paragrahv 101 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: „Matusetoetust võib kasutada Märjamaa valla korraldatud matuse kulude katmiseks.“
  25) muudetakse paragrahv 102 lõiget 1 lisades lõike algusesse sõnaühendi „üldises korras“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(1) Üldises korras on matusetoetust õigus saada isiku, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris oli Märjamaa vald, matuse korraldajal.“
  26) paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses: „(11) Erandkorras on õigus taotleda matusetoetust: 1) ühel matuse korraldamisega seotud füüsilisel isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Märjamaa vald ja kes osales sellise isiku, kellel surma registreerimise hetkel puudus Eesti rahvastikuregistris elukoht, matuse korraldamisega seotud kulu katmises; 2) Märjamaa valla haldusterritooriumil elaval füüsilisel isikul, kellel Eesti rahvastikuregistris puudub elukoht, ja kes osales isiku matusekulu katmises, kuid tal ei teki õigust saada matusekulu hüvitamist sellelt kohalikult omavalitsuselt, kus asus surnud isiku elukoht surma registreerimise hetkel ning sama isiku matuse korraldamiseks ei ole toetust makstud ühelegi teisele asjaomase isiku matuse korraldamisega seotud isikule.“
  27) paragrahv 102 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: „3) isikule on makstud matusetoetust teise kohaliku omavalitsuse üksusest.“
  28) paragrahv 105 lõikes 4 asendatakse sõna "vallavalitsus“ sõnaga „hoolekandekomisjon“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(4) Erandkorras võib hoolekandekomisjon määrata toetust ka määruses ettenägemata juhtudel ja abivajadusest sõltuvate toetuste (v.a hooldajatoetus) puhul kinnitatud piirmäärasid ületavas summas arvestades isiku (perekonna) abivajadust, sotsiaalhoolekandeliste abinõude vajaduse (sotsiaalteenuste) mahtu ja maksumust ning abi saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda.“
  29) paragrahv 107 lõikes 3 asendatakse sõna "vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(3) Tervisetoetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  30) paragrahv 109 lõikes 3 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(3) Puudega isikule eluruumi kohandamise toetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel. Toetuse määramise otsuse alusel sõlmib vallavalitsus kohandamiseks vajalike tööde teostamiseks töövõtjaga ja kohanduse saajaga lepingu.“
  31) paragrahvi 109 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: „(5) Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" alusel toetuse andmise tingimused ja kord kehtestatakse volikogu määrusega.“
  32) paragrahv 111 lõikes 2 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Vajaduspõhiste ja toetavate teenuse toetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  33) paragrahv 113 lõikes 2 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Toetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  34) paragrahv 115 lõikes 2 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Hüvitist antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  35) paragrahv 117 lõikes 2 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Erakorralist toetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  36) muudetakse paragrahvi 119 lõiget 2 ning sõnastatakse järgmiselt: „(2) Hüvitist antakse ametiasutuse sotsiaalosakonna juhataja haldusakti alusel.“
  37) paragrahv 121 lõikes 2 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Toetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  38) paragrahv 123 lõikes 2 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(2) Toetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“
  39) paragrahv 126 lõikes 3 asendatakse sõna „vallavalitsuse“ sõnaga „hoolekandekomisjoni“ ning lõige sõnastatakse järgmiselt: „(3) Hooldajatoetust antakse hoolekandekomisjoni haldusakti alusel.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json