HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2019, 3

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 13.03.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Tapa valla (edaspidi vald) koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteasutus käesoleva määruse mõistes on valla lasteasutus ja põhikooliga ühe asutusena tegutsev lasteasutus.

§ 2.   Teave vabadest kohtadest


Lapse vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest.

§ 3.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tapa vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks ei ole rahvastikuregistrisse kantud Tapa vald.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile taotluse.

  (3) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon);
  3) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  4) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (4) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi.

  (5) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise kinnitab direktor käskkirjaga ning kannab lapse andmed infosüsteemi Eesti Hariduse Infosüsteem.

  (6) Lasteasutusse saab vanem esitada taotlust aastaringselt.

§ 4.   Lapse lasteasutusest lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on:
  1) vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteasutuse direktorile hiljemalt 14 päeva enne lahkumist ja kus on näidatud lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetavad kulud, kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras;
  2) koolimineku korral lasteasutuse direktori käskkiri, mis antakse hiljemalt jooksva aasta 31. augustiks.

  (2) Direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata, kui:
  1) vanem rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda ja põhimäärust;
  2) vanem ei ole tasunud kaks kuud vanema poolt kaetavaid kulusid eeldusel, et lasteasutuse direktor on eelnevalt kirjalikult teavitanud võlast ja kokkulepet võla tasumiseks pole saavutatud;
  3) laps on lasteasutusest puudunud vähemalt kahel järjestikusel kuul ja lasteasutus ei ole pikaajalise puudumise põhjustest informeeritud.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel direktori ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast väljaarvamisele järgneva kuu esimesel kuupäeval. Lasteasutuse direktor teavitab vanemat kahe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Lasteasutusest väljaarvatud lapse vanemal on võimalik esitada uus taotlus lapse vastuvõtmiseks lasteasutusse käesolevas korras lasteasutuse vastuvõtmist reguleerivate sätete alusel.

§ 5.   Laste arvestuse pidamine


Arvestust laste lasteasutusse võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine


Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõiget 41, tunnistada kehtetuks:

  (1) Tapa Vallavalitsuse 18.06.2008 määrus nr 9 „Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;

  (2) Tamsalu Vallavalitsuse 04.02.2014 määrus nr 2 „Tamsalu valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;

  (3) Tamsalu Vallavalitsuse 31.10.2006 määrus nr 11 „Vajangu Põhikooli lasteaiarühma laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Riho Tell
vallavanem

Piret Treial
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json