HaridusKool

Teksti suurus:

Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2021, 16

Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 22.03.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 73 lõike 1 ja Kose Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 30 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Kose Vallavalitsusele“ § 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kose valla (edaspidi kooli pidaja) üldhariduskoolide (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

  (2) Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli puhul lähtutakse hoolekogu koosseisu moodustamisel „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ sätetest ja muudes küsimustes „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ sätetest.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 3.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 4.   Hoolekogu koosseis

  (1) Kooli hoolekogu koosseis on sätestatud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“.

  (2) Hoolekogu on vähemalt 9-liikmeline.

  (3) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi Kose Gümnaasium) hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
  2) ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli (edaspidi Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool) hoolekogu koosseisu kulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab lasteaia ja teine põhikooli õpetajaid;
  3) Kose Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu peab kuuluma nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemaid;
  4) Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli hoolekogu koosseisu peab kuuluma iga lasteaiarühma vanemate esindaja ja kooli vanemate esindajad;
  5) hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka;
  6) vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 5.   Kooli pidaja esindaja valimine hoolekogusse

  Kooli pidaja esindaja valitakse hoolekogusse Kose Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmete hulgast salajasel hääletamisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

§ 6.   Õppenõukogu esindaja(te) valimine hoolekogusse

  (1) Õpetajate esindajaks hoolekogus võib olla kooli iga pedagoog, välja arvatud kooli direktor või tema asetäitja.

  (2) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse õppenõukogu koosolekul hääletamise teel. Kose Gümnaasiumis viiakse põhikooli ning gümnaasiumi õpetajate esindajate valimised läbi eraldi. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis viiakse lasteaia ja kooli õpetajate esindajate valimised läbi eraldi. Kandidaadi võib üles seada kooli iga õpetaja. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

§ 7.   Vanemate esindajate valimine hoolekogusse

  (1) Vanemate esindajaks hoolekogus võib olla iga vanem, või lapse eestkostja (edaspidi vanem), kelle laps või eestkostetav (edaspidi laps) koolis õpib.

  (2) Vanemate esindajad valitakse hoolekogusse vanemate koosolekul. Kandidaadi võib üles seada iga vanem. Kandidaat peab olema nõustunud kandideerima hoolekogusse. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis valitakse hoolekogusse üks vanemate esindaja igast lasteaia rühmast ja vähemalt kaks vanemate esindajat koolist.

§ 8.   Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Ettepaneku vilistlastele ja kooli tegevust toetavate organisatsioonidele oma esindaja valimiseks hoolekogusse teeb kooli direktor.

  (2) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult valivad hoolekogusse oma esindaja. Juhul, kui vilistlased ei tegutse organiseeritult, esitab vilistlaste esindaja hoolekogusse kooli direktor.

  (3) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab kooli direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed.

  (4) Vilistlaste ettepanekule lisatakse kandidaadi kirjalik nõusolek kooli hoolekogu töös osalemise kohta.

  (5) Kooli tegevust toetavad organisatsioonid, mis tegutsevad juriidilise isikuna või seltsinguna, valivad ühe ühise esindaja ja esitavad kooli direktorile kirjalikult esindaja andmed.

§ 9.   Õpilaste esindajate valimine hoolekogusse

  (1) Õpilaste esindaja(d) nimetatakse õpilasesinduse poolt õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Põhikoolis kuulub õpilaste esindaja hoolekogu koosseisu juhul, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus.

  (3) Kose Gümnaasium hoolekogu koosseisu peab kuuluma nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste esindaja.

§ 10.   Hoolekogu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu moodustamiseks ja liikmete kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Vallavalitsus moodustab kooli hoolekogu ning kinnitab liikmed direktori poolt esitatud taotluse alusel, lisades kooli pidaja esindaja.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

  (5) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

  (6) Hoolekogu liikmete volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  5) hoolekogu liikme surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 11.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise:
  1) kui kooli direktor soovib muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut ning muuta tunnijaotusplaani riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel ja korras;
  2) kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.
  3) kui kooli pidaja soovib kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud klassi täitumuse piirnormist suuremat klassi täitumuse ülemist piirnormi;
  4) kui kooli pidaja soovib suurendada konkreetses eriklassis õpilaste arvu üheks aastaks;
  5) kui kooli pidaja soovib kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud õpilaskodu rühma täitumuse ülemisest piirnormist suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi;
  6) otsustab lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse.

  (2) Avaldab arvamust:
  1) kooli õppekava ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  2) kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta enne selle kehtestamist;
  3) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
  4) õpilaskodu kodukorra kohta enne selle kehtestamist;
  5) põhimääruse ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  6) arengukava ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  7) kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  8) kooli sisehindamise korra kohta ja Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli puhul kooskõlastab sisehindamise aruande;
  9) kooli eelarve projekti kohta enne valla eelarve kehtestamist;
  10) kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  11) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  12) kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta.

  (3) Teeb ettepaneku:
  1) kooli pidajale pikapäevarühma moodustamiseks;
  2) kooli pidajale pikapäevarühma töö planeerimiseks ja korraldamiseks;
  3) kooli direktorile koolis tasuta või tasu eest pakutava toiduvaliku kohta, mis soodustaks tervislikku toitumist;
  4) vallavalitsusele laste arvu suurendamiseks rühmades;
  5) vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta.

  (4) Osaleb:
  1) kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamises;
  2) arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamisel;
  3) esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

  (5) Kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

  (6) Annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta.

  (7) Lahendab õpilaste ja vanemate poolt esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavaid, vaidlusküsimusi.

  (8) Kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust, ja raha kasutamisest.

  (9) Täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 12.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 13.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 14.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek ja/või e-koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis toimuvad hoolekogu koosolekud kord kvartalis.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib hoolekogu sekretär.

  (4) Hoolekogu koosolek võib toimuda side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

§ 15.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega.

§ 16.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või volikogu või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt kolme päeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku materjalid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks päev enne koosoleku toimumist.

§ 17.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtavad sõnaõigusega osa kooli direktor, vallavanem ja/või abivallavanem.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 18.   Koosoleku ja e-koosoleku protokoll ja hoolekogu koosolekute kajastamine kooli veebilehel

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

  (5) Hoolekogu koosolekutel arutusel olnud küsimustest ja hoolekogu seisukohtadest antakse ülevaade kooli veebilehel.

§ 19.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui e-koosolekust võtab osa vähemalt 3/4 hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku ja/või e-koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 20.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneva viie tööpäeva jooksul.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 21.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 22.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 12.05.2020 määrus nr 3 "Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord".

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json