ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2021, 26

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 23.03.2021 nr 14
jõustumine 01.04.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja Kehtna Vallavolikogu 3.03.2021 määruse nr 95 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluasemekulud arvesse järgmistes määrades:
  1) eluaseme üür kuni 5 eurot m² kohta, korterelamu haldamise kulud kuni 3 eurot m² kohta, korterelamu renoveerimise laenu tagasimakse kuni 3 eurot m² kohta;
  2) soojusenergia maksumus kaugkütte korral kuni 4 eurot m² kohta kuus kütteperioodil;
  3) kütuse maksumus mittekaugkütte korral kuni 3 eurot m² kohta;
  4) elektrikütte maksumus kuni 3 eurot m² kohta;
  5) vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus 3 kuupmeetri eest iga pereliikme kohta või kuni 15 eurot reovee äravedamisteenuse maksumusest;
  6) üldelektrienergia maksumus kuni 150 kWh eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 75 kWh eest;
  7) majapidamisgaasi maksumus balloonigaasi kasutamisel kuni 8,2 kg eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 3,8 kg eest;
  8) hoonekindlustuse kulud kuni 0,25 eurot eluruumi m² kohta;
  9) olmejäätmete veotasu kuni 8 eurot kalendrikuus pereliikme kohta.

§ 2.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramine toimub sotsiaalhoolekande seaduse §-de 131- 135 sätete alusel üleriigilises sotsiaaltoetuste ja teenuste andmeregistris STAR.

  (2) Tsentraalse soojavarustuseta ahiküttega majades ja elektrikütte korral võib kompenseerida kogu ostetud kütuse ja elektrienergia maksumuse korraga, arvestades kogu kütteperioodi kulu piirmäära vastavate kuude kohta.

  (3) Tarbitud majapidamisgaasi maksumuse võib kompenseerida korraga vastavalt gaasiballooni maksumusele. Iga gaasiballooni maksumuse kompenseerimise arvestuslikuks aluseks on kulu kuunormid.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kanda isikule määratav toimetulekutoetusega kaetav eluruumi kasutamise kulu neid kulusid saama õigustatud isiku või teenust osutava isiku arvelduskontole.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillist 2021.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json