SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2022, 7

Sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine

Vastu võetud 17.03.2022 nr 2
Rakendatakse 1. märtsist 2022.a.

Määrus kehtestatakse Kambja Vallavolikogu 18. detsembri 2020 määruse nr 93 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste suurused

  (1) Kambja valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused on järgmised:
  1) sünnitoetuse I osa 250 eurot;
  2) sünnitoetuse II osa 100 eurot;
  3) ranitsatoetus 100 eurot;
  4) eakate sünnipäevatoetus 30 eurot;
  5) matusetoetus 250 eurot;
  6) laagritoetus 80 eurot;
  7) küttetoetus 100 eurot;
  8) transporditoetus töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale liikumispuudega isikule 50 eurot kalendriaastas;
  9) tervisetoetus retseptiravimite kompenseerimiseks kuni 60 eurot kalendriaastas;
  10) tervisetoetus lapse prillide hüvitamiseks 50% prilliklaaside maksumusest, prilliraamide maksumus kuni 100 eurot kalendriaastas;
  11) tervisetoetus nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks 80 eurot kvartalis;
  12) tervisetoetus hapnikravi saajale 22 eurot kuus.

  (2) Hooldajatoetuse suurused on järgmised:
  1) täisealise isiku hooldajale 75 eurot kuus;
  2) puude raskusastmeta või keskmise puudega lapse hooldajale 75 eurot kuus;
  3) raske või sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

§ 2.   Vajaduspõhised sotsiaaltoetused

  Vallavalitsus otsustab sotsiaalosakonna juhataja või sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul igakordselt järgmiste vajadusest lähtuvate toetuste suuruse:
  1) koolilõunatoetus;
  2) õppetoetus;
  3) toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral;
  4) ühekordne peretoetus;
  5) tervisetoetus puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
  6) tervisetoetus muudel tervisest tulenevatel põhjendatud juhtudel.
  7) transporditoetus liikumispuudega lapsele ja töötavale üle 16-aastase liikumispuudega isikule.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 07.01.2021 määrus nr 33 „Sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine“.

  (2) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2022. a.

Argo Annuk
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json