HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2012, 6

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 20.06.2006 nr 10
jõustumine 01.07.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõhvi valla lasteaiad on koolieast noorematele lastele alushariduse omandamist ja hoidu võimaldavad koolieelsed lasteasutused. Valla lasteaiad on Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi “vallavalitsus”) hallatavad asutused.

  (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteaia juhataja.

  (3) Lapsevanematele, hooldajatele või eestkostjatele (edaspidi “lapsevanem”) on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (4) Lasteaia erirühmadesse võetakse lapsi vastu haridusministri määrusega kinnitatud korras. Lasteaia erirühma kohta taotlevate laste üle peetakse eraldi arvestust.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise kord

  (1) Lasteaeda võetakse esmajärjekorras rahvastikuregistrijärgselt Jõhvi vallas elukohta omavad lapsed. Teistest omavalitsusest võetakse lapsi lasteaeda vabade kohtade olemaolul.

  (2) Väljaspool Jõhvi valda elavate laste vastuvõtmise lasteaeda otsustab vallavalitsus.

  (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem lasteaia juhatajale käesolevale määrusele lisatud vormikohase avalduse. Õigus lasteaia koha taotlemise avalduse esitamiseks tekib lapsevanemal kohe pärast lapse sünni registreerimist.
[muudetud 29.01.2007 määrusega nr 23, jõustus 1.02.2007]

  (4) Lapse lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise otsustamine vormistatakse lasteaia juhataja käskkirjaga. Käskkirjaga mittenõustumisel on lapsevanemal õigus esitada kaebus vallavalitsusele, kes kontrollib vastuvõetud otsuse õiguspärasust ja otstarbekust.

  (5) Lasteaia juhataja moodustab saabunud avalduste alusel lasteaia kohta soovivate laste järjekorra. Lasteaia rühmad järgmiseks õppeaastaks komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras 20. augustiks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu õppeaasta jooksul.

  (6) Väljaspool järjekorda võib last lasteaeda erandkorras vastu võtta vallavalitsuse põhjendatud korralduse alusel.

  (7) Lasteaeda koha saanud lapsevanem esitab lasteaiale lapse tervisekaardi.

  (8) Lasteaia juhataja:
  1) tutvustab lapsevanemale lasteaeda vastuvõtmise ja sealt lahkumise korda, lasteaia toidukulu ja volikogu poolt kehtestatud lasteaia muude kulude lapsevanema poolt kaetava osa (osalustasu) suuruse arvestamise ja tasumise korda;
  2) informeerib lapsevanemaid lasteaia järjekorra pidamise küsimustes;
  3) teatab lapsevanemale kirjalikult lapse lasteaeda vastuvõtmisest;
  4) tutvustab lasteaeda koha saanud lapse lapsevanemale lasteaia töökorda ja lapse lasteaiast väljaarvamise korda.

§ 3.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja:
  1) kui laps jõuab koolikohustuslikku vanusesse ja läheb kooli;
  2) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  3) tervislikel põhjustel arsti ettepanekul;
  4) kui lapsevanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja osalustasu;
  5) kui laps on ette teatamata puudunud üle ühe kuu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 5 sätestatud põhjustel lapse lasteaiast väljaarvamisest teavitatakse lapsevanemat kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (3) Avaldus lapse lasteaiast lahkumiseks esitatakse lasteaia juhatajale vähemalt üks nädal enne lapse lahkumist.

  (4) Lasteaia nimekirjast arvatakse laps ajutiselt välja, kui laps lapsevanema kirjaliku avalduse alusel etteteatatult puudub üle ühe kuu.

  (5) Ajutise väljaarvamise korral on lapsevanem vabastatud lapse toidutasu ja osalustasu tasumisest volikogu poolt kehtestatud ulatuses.

Lisa Avaldus lapse lasteaeda võtmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json