HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2012, 11

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2011 nr 13
jõustumine 01.04.2011

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule või koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kes elab Jõhvi vallas, põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaal-kooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõhvi valla haldusterritooriumil, on elukohajärgsed koolid Jõhvi Gümnaasium ja Jõhvi Vene Gümnaasium.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi ei ole Jõhvi vald.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Esimesse klassi õppiva asuva lapse seaduslik esindaja esitab Jõhvi Gümnaasiumi või Jõhvi Vene Gümnaasiumi direktorile taotluse kooliminekule eelneval õppeaastal hiljemalt 1. maiks.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja teavitab kirjalikult Jõhvi Vallavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Sooviavaldusele peab olema lisatud lasteasutuse hinnang lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovitus.

  (3) Juhul, kui Jõhvi vallas elava koolikohustusliku lapse seaduslik esindaja ei ole õigeaegselt vastavat taotlust elukohajärgsesse kooli esitanud, selgitavad koolide direktorid koostöös Jõhvi valla haridus- ja noorsootöö nõuniku ning peresotsiaaltöötajaga välja vastava taotluse esitamata jätmise põhjuse ning vajadusel osutavad abi lapse koolikohustuse täitmise õigeaegseks alustamiseks.

  (4) Õpilase kooli nimekirja arvamise otsuse teeb ning avalikustab kooli interneti kodulehel elukohajärgse kooli direktor hiljemalt 1. juuliks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) 2011. aastal on määruse § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise tähtaeg 1. juuni.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2011.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json