HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kose Spordikooli põhimäärus

Kose Spordikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2013, 3

Kose Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2008 nr 104

Määrus on kinnitatud kohaliku omavalitsusekorralduse seaduse § 22 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel, lähtudes huvikooli seaduse § 1 lõikes 4, § 7 lõikes 1, § 9 lõikes 5,§ 10 lõikes 5, § 12 lõikes 2, § 13 lõikes 1, § 18 lõikes 2 ja § 19 lõigetes 1 ja 2 ning haridus-ja teadusministri 21.märtsi 2007 määruses nr 24 „Huviharidusstandard” sätestatust.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Kose Spordikooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli ametlik ja täielik nimi on Kose Spordikool.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kool asub Harjumaal, Kose vallas, Kosel Ujula tn 7.

§ 4.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Kose valla asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kose Vallavolikogu.

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev spordikool.

  (3) Kooli kõrgemalseisev asutus on Kose Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (4) Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavade registreering toimub huvikooli seaduses sätestatud korras.

  (5) Taotluse ja vajalikud dokumendid Kose Spordikooli registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile Kose Vallavalitsus ning täidab ka muid koolipidaja kohustusi.

  (6) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsuse kui täitevorgani õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  (1) Koolil on oma nimega pitsat. Pitsat on ellipsikujuline.
Pitsati ülemisel äärel on kiri HARJU MAAKOND, alumisel äärel kiri KOSE VALD ning keskel KOSE Spordikool.

  (2) Koolil on Kose valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja Kose valla asutuste asjaajamiskorras sätestatust.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli asjaajamiskord reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 8.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujundamise ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 10.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda lastele ja noortele täiendavaid võimalusi sportlikeks treeninguteks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks vastavalt õpilase soovidele ning eeldustele, pakkudes noortele eduelamusi ja tunnustust huvialaga tegelemisel.

§ 11.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Kose vald. Kool võimaldab spordihariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Kose vallas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusüksus, peab huviharidusega seotud kulude katmiseks olema Kose vallal vastava omavalitsusüksusega sõlmitud leping või sõlmitakse omavalitsuste ja lapsevanema vahel veel kolmepoolne leping.

§ 12.   Kooli ülesanded

  (1) Laste ja noorte loomevõime avastamine ja kavakindel arendamine isiksuseks, kes mõtleb loovalt, oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata.

  (2) Laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne kehaline arendamine.

  (3) Lastele ja noortele sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt, samuti vastastikuse lugupidamise kasvatamine.

  (4) Eesti sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine ja Eesti koondvõistkondadele ettevalmistatud järelkasvu kasvatamine.

  (5) Noor oskab teha tööd ja on valmis koostööks läbi vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamise, laste ja noorte, nende vanemate ja juhendajate spordiklubidesse ühinemise ja vabatahtliku sporditöö ideede toetamise.

  (6) Lastele ja noortele vaba aja sportlikuks sisustamiseks tingimuste loomine.

  (7) Järjepidevate ja regulaarsete sportlike treeningute organiseerimine vastavalt valla võimalustele, tagades seejuures arstliku kontrolli.

  (8) Spordis andekate ja tahtekindlate laste ja noorte leidmine ning pöörata tähelepanu nende annete väljaarendamiseks süvendatud treeningtegevuse käigus.

  (9) Anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks ning spordikohtunikuna tegutsemiseks.

  (10) Olla oma teadmiste ja kogemustega abiks piirkonna koolide sporditegevuse metoodilisel ja organisatsioonilisel suunamisel.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR 

§ 13.   Struktuur

  (1) Spordihariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) huviõpe;
  2) hüvaõpe:
süvaõppe algettevalmistusaste;
süvaõppe õppetreeningaste;
süvaõppe meisterlikkuse aste.

§ 14.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Huviõppe ülesandeks on:
  1) suunata õpilasi mängult õppimisele;
  2) selgitada välja eeldused ja suunata spordiala valikule.

  (2) Süvaõppe ülesandeks on:
  1) kehaliste võimete kavakindel arendamine;
  2) tehnika ja -õpetuse teoreetilised alused;
  3) treeningprotsessi põhialuste tutvustamine;
  4) võistlusmääruste tundmine ja võistlusala kohtuniku ettevalmistus;
  5) spordimeditsiini ja spordipsühholoogia alused.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 15.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi alusel koostatud õppekava. Raamõppekavade olemasolul lähtub spordikooli õppekava ka nendest.

  (3) Kooli õppekorralduses on ära sätestatud õppevormid ja -meetodid, õppe- ja treeningtöö mahud, võistluste korraldamise ja nendest osavõtu, õppetreeningkogunemiste ja spordilaagrite läbiviimise, õpilaste valikuvõimalused koolis tegelemisel, nõuded spordikooli ühest spordimeisterlikkuse astmest teise üleviimiseks ja normid spordikooli lõpetamiseks.

  (4) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (5) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta mis jaguneb õppetreening-, võistlus- ning üleminekuperioodideks.

2. jagu Õppekava 

§ 16.   Õppekava alused

  (1) Huvialasid õpetatakse koolis õppekava alusel.

  (2) Huviala õppekava vastab huviharidusstandardile ja riikliku raamõppekava olemasolul ka sellele.

  (3) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestvus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (4) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

§ 17.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 18.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha ametiasutus või tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (3) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (4) Õppekavade ja andmete muutmist ning täiendamist Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasides teostab Kose Spordikool.

  (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast huvikooli vastava huviala õppeperioodi lõppu.

3. jagu Kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine ning õpperühmade moodustamine 

§ 19.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Spordihariduse omandamiseks on kooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapse vanem või eestkostja) avaldus.

  (2) Huviõppesse võetakse õpilane sisseastumiskatseteta.

  (3) Süvaõppesse võetakse õpilane vastu lisaks avaldusele ka sisseastumiskatsete alusel, kus vastavalt tulemustele määratakse õpilane õppima algettevalmistuse astmesse, õppetreeningastmesse või meisterlikkuse astmesse.

  (4) Õpilase kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 20.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse treeningrühmade kaupa lähtuvalt õpilase vanusest ja tasemest.

  (2) Treeningrühmades olevate laste arv sõltub spordialast ja meisterlikkuse astmest.

§ 21.   Kooli lõpetamine

  (1) Spordikooli lõpetajaks loetakse õpilased, kes on spordikoolis õppinud vähemalt kolm aastat, läbinud õppe-treeningastme, täitnud spordikooli lõpetamiseks kehtestatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste normatiivid.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend, omandatud teadmiste, oskuste ja meisterlikkuse tase.

§ 22.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
  1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) lapsevanema taotluse alusel.

  (2) Õpilase võib koolist välja arvata:
  1) kui õpilane on puudunud õppeaasta jooksul enam kui pooltest tundidest;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  3) kui lapsevanema poolt kaetav osalustasu on eelneval õppeaastal tasumata;
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise tõttu.

4. jagu Õppeaasta ja selle arvestuslikud alused 

§ 23.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppetreening-, võistlus- ja üleminekuperioodidest.

§ 24.   Õppeperiood

  (1) Õppeperioodi arvestusühikud on treeningtsüklid ja treeningtund.

  (2) Õppe- ja treeningtunni pikkus on vastavalt meisterlikkusele.

  (3) Õppe- ja treeningtundide arv nädalas määratakse tunniplaanis vastavalt meisterlikkuse astmele, mille kinnitab kooli direktor.

  (4) Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas:
  1) treeningtunnid ja teoreetilised tunnid rühmades;
  2) individuaaltreeningud;
  3) spordivõistlused;
  4) spordilaagrid, õppe-treeningkogunemised;
  5) spordikohtuniku ja -juhendaja praktika;
  6) spordiala tehnika, treeningtundide ja võistluste analüüs;
  7) arstlik kontroll, meditsiinilised ja taastavad kuurid.

§ 25.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

1. jagu Direktor 

§ 26.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes tagab kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor annab aru kooli ja enda tegevusest ametiasutusele kui teenistusliku järelevalve korraldaja või eelnimetatud volitatud isikule.

  (3) Direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud huvikooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses ja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  7) koostab eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuste avaldamiseks ja ametiasutusele kinnitamiseks;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja ametiasutusele;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid käesoleva seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 27.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Kose Vallavalitsus.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Kose Vallavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Kose vallavanem.

§ 28.   Direktori asendamine

  Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

2. jagu Õppenõukogu 

§ 29.   Kooli õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe-ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 30.   Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 31.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Päevakorras märgitud otsused võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekul osalevate õppenõukogu liikmete häälteenamus.

  (6) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. jagu Hoolekogu 

§ 32.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse peavad kuuluma Kose Vallavolikogu esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt kaks õppe-ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a. kooli direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt kaks lastevanemate ja õppurite esindajat, kooli toetavate organisatsiooni esindajad ja muid isikuid direktori ettepanekul.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Kose Vallavalitsus.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt ühe kuu jooksul kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

§ 33.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetavate osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
  7) teeb ettepanekuid spordikooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parendamiseks.

§ 34.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekust osavõtvate hoolekogu liikmete häälteenamus. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu otsuseid protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav huvikooli direktori kabinetis hiljemalt kolmandal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Hoolekogu koosolekust võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 35.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (direktor, treenerid) ja kooli teenindav personal.

  (2) Kooli töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Kose Vallavalitsusega.

  (3) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse huvikooli põhimääruses, töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorraeeskirjaga. Töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor, kooskõlastades selle enne kinnitamist tööinspektsiooniga.

§ 36.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppimaasumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma muid seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk KOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 37.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad Kose Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Kose vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli valduses olev vara on Kose valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Kose Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras.

§ 38.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Kose valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudeks allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab Kose Vallavolikogu kooli direktori ettepanekul.

  (4) Kooli finantstegevust juhib koostöös kooli hoolekoguga kooli direktor. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

§ 39.   Õppetasust vabastamine ja soodustuste andmine

  (1) Hoolekogul, õppenõukogul või kooli direktoril on käesolevas punktis sätestatud korras õigus otsustada õpilase õppetasust vabastamine või teha õppetasu maksmisel soodustusi.

  (2) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi kuni 50% ulatuses õppetasust juhul, kui õpilane on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt kaks nädalat, 75% ulatuses juhul, kui õpilane on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt kolm nädalat ja 100% ulatuses juhul, kui õpilane ei ole osalenud õppetöös mõjuva põhjusega terve kalendrikuu jooksul.

  (3) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi õpilastele, kelle saavutused õpingutes ja võistlustel on väga head või silmapaistvad.

  (4) Käesolevas punktis sätestatud soodustuste andmise ja ulatuse määrab:
  1) lõikes 2 märgitud soodustuste andmisel direktor vastavalt asjaolule;
  2) lõikes 3 märgitud soodustuste andmisel õppenõukogu.

  (5) Lõike 4 punktis 1 märgitud juhul vormistatakse soodustuste andmine direktori käskkirjaga, lõike 4 punktis 2 märgitud juhul õppenõukogu protokolli alusel direktori käskkirjaga.

§ 40.   Aruandlus

  Kool esitab tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid Rahandusministeeriumi, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Kose Vallavilikogu ja Kose Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

8. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 41.   Järelevalve

  (1) Riikliku järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium või Haridus-ja Teadusministri volitusel Harju maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Kose Vallavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Kose Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 42.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kose Vallavolikogu ja korraldab Kose Vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli ühinemises või jagunemises. Kool ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) ) kool ühendatakse huvikooliga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool;
  2) kool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) kool jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Kooli ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelvalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ning tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (6) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötajale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

10. peatükk LÕPP – JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 43.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine toimub Kose Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 44.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 29.03.2001 määrus nr 11 ”Kose Spordikooli põhikiri”.

§ 45.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 31.03.2008.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json