Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Puu raieloa andmise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2013, 14

Puu raieloa andmise kord

Vastu võetud 28.01.2009 nr 2
jõustumine 02.02.2009

Määrus kehtestatakse Looduskaitseseaduse § 45 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Puude raieloa andmise kord (edaspidi kord) sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise tingimused Mikitamäe vallas tiheasutusaladele. Kord ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses), viljapuude ning mahalangenud puude raiumist.

§ 2.  Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) puu - kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on vähemalt 15 sentimeetrit, kõrghaljastuse element;
 2) tiheasustusala - Mikitamäe valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusega ala;
 3) raie - puu langetamine või võra oluline kujundamine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine);
 4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde ja kõrvaltingimused;
 5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
 6) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud.

§ 3.  Raieluba

 (1) Raieloaga (lisa 2) määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

 (2) Puude raie on lubatud Mikitamäe Vallavalitsuse majandusspetsialisti poolt välja antud raieloa alusel.

 (3) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel.

 (4) Puu raieluba tuleb taotleda puu langetamisel või võra kõrguse ja laiuse kärpimise korral üle 50%. Puu okste kärpimisel tuleb järgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus.

 (5) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 4.  Raieloa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine

 (1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on puu kasvukoha:
 1) kinnistu omanik(ud) või omaniku (omanike) esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
 2) riigimaa valitseja;
 3) munitsipaalmaa või munitsipaalehitise teenindusmaa valdaja.

 (2) Taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse (lisa 1), milles märgib ära järgmised andmed:
 1) taotleja nimi või volitatud esindaja ja kontaktandmed;
 2) raiutavate puude arv;
 3) põhjendus puu raieks (kuivanud või haige, rajatisele või hoonele ohtlik, liiklust takistav, planeeringust tingitud või muu põhjus);
 4) puu kasvukoht, kinnistu aadress;
 5) puu raiumise orienteeruv aeg;
 6) kinnitust selle kohta, et puude raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse heakord;
 7) enne raiet peab taotleja raie kooskõlastama töötsoonis asuvate naaberkinnistu-, elektri-, sideliinide ja teede valdajatega

 (3) Täiendavad nõuded, mis peavad olema täidetud enne loa taotlemist:
 1) kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, on vaja saada nõusolek kaitstava loodusobjekti valitsejalt;
 2) kui puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on vaja saada nõusolek Muinsuskaitseametilt;
 3) kui puu asub veekaitsevööndis, on vaja saada nõusolek maakonna keskkonnateenistuselt, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel.

 (4) Mikitamäe Vallavalitsuse majandusspetsialist:
 1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
 2) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata;
 3) otsustab raieloa andmise või mitteandmise 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul alates selle taotlemisest;
 4) kui on vajadus raiuda kokku üle 10 puu, siis suunab otsustamise vallavalitsusele, valmistades ette vastava eelnõu;
 5) vormistab puude raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele;
 6) märgistab raiutava puu.

 (5) Puu raiumiseks ei ole luba vaja, kui see on lubatud:
 1) kehtestatud detailplaneeringus;
 2) ehitusprojektis, mille alusel on väljastatud kehtiv ehitusluba.

§ 5.  Raieloa andmisest keeldumine

  (1) Raieluba ei väljastata, kui:
 1) raieloa taotlus ei vasta käesoleva korra paragrahvis 4 lõikes 2 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
 2) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
 3) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus-ja kultuurmaastikke, rohe-võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega.

§ 6.  Hädaolukord

  Hädaolukorras võib puud raiuda käesolevas korras nimetatud loata, kui on tekkinud avariiolukord ning loa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, aga hiljemalt 5 (viis) tööpäeva jooksul teatada Mikitamäe Vallavalitsusele.

§ 7.  Raieloa kehtivus

 (1) Raieluba kehtib 3 (kolm) kuud alates selle väljastamise kuupäevast.

 (2) Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puitmaterjaliga teostatavatele edasistele toimingutele (transport saeveskisse, puu müük, küttepuude müük jm).

 (3) Raietöödega tegelev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb esitada raieloa omaniku poolt koostatud volikiri.

§ 8.  Haljastuse taastamine

 (1) Valla majandusspetsialistil on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust, seda kuni 3 uut puud iga langetatud puu eest valla majandusspetsialisti poolt ettenähtud kohas. Puu asendusistutuse korral nõuab majandusspetsialist taotlejalt garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht.

 (2) Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades naabrusõigusi.

 (3) Asendusistutust koordineerib, korraldab ja peab arvestust vallavalitsuse majandusspetsialist.

 (4) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

 (5) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest, on õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

§ 9.  Raie keelamine raierahu perioodil

  Lindude pesitsemise ajal võib keelata puu raiumist kohtades, kus on märgatud pesitsevaid linde.

§ 10.  Vastutus

 (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa taotleja.

 (2) Raiekoha korrastamata jätmisel teeb vallavalitsus raieloa omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

 (3) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja rajatisi. Tema süül tekitatud kahju tuleb hüvitada.

 (4) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 11.  Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid, rikutakse raieloa tingimusi või raiutakse raieloata puid.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Kinnitada raieloa taotluse vorm (lisa1).

 (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

 (3) Määrus jõustub 2. veebruaril 2009.

Raul Raidla
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Raieluba