SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sonda vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2013, 23

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sonda vallas

Vastu võetud 22.04.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja korra Sonda vallas.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline, majanduslik või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  2) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
  3) sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus – toetus toimetulekuraskustes isikutele ja perekondadele;
  4) sissetulekust mittesõltuv sotsiaaltoetus – konkreetsele sihtrühmale mõeldud toetus;
  5) klient – isik, kellele eraldatakse sotsiaaltoetuseid;
  6) vähekindlustatud isik/pere - leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab üht või enamat tuluallikat ning kelle netosissetulek iga pereliikme kohta on alla 190 euro kuus;
  7) vältimatu abi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
  8) sissetulek ühe pereliikme kohta – kõik perekonnale laekuvad rahalised sissetulekud jagatuna pereliikmete arvuga.

§ 3.   Sotsiaaltoetuste liigid

  (1) Valla eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) esmakordselt koolimineva lapse toetus;
  4) kooliaasta alguse toetus;
  5) kooli lõpetamise toetus;
  6) õppetoetus;
  7) toitlustustoetus;
  8) töövihikutoetus;
  9) sõidutoetus;
  10) eakate inimeste sünnipäeva toetus;
  11) jõulupakid;
  12) ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus;
  13) õnnetusjuhtumi toetus.

  (2) Valla eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) küttetoetus;
  2) ühekordsed tervisetoetused;
  3) dokumenditoetus;
  4) üldtüüpi hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude toetus;
  5) muud erakorralised toetused seoses majanduslike raskustega;
  6) vältimatu toetus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus määrata valla eelarvest toetusi nimekirja alusel kindlale sihtgrupile, mis makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel ilma taotleja avalduseta.

2. peatükk Sissetulekust mittesõltuvad toetused  

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigus taotleda lapsevanemal, eeskostjal ja hooldajal, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

  (2) Toetus makstakse ühele vanemale pärast lapse sünni registreerimist, kui Eesti rahvastikuregistris on lapse elukohaks Sonda vald.

  (3) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse eest.

  (4) Sünnitoetus makstakse välja neljas osas järgnevalt:
  1) 25 % sünnitoetuse määrast pärast lapse sünni registreerimist;
  2) 25 % sünnitoetuse määrast lapse üheaastaseks saamisel. Teine osa sünnitoetusest makstakse välja juhul, kui lapse vanemal oli õigus saada sünnitoetuse esimest osa ning lapse ja ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on kogu vahepealse aja olnud Sonda vald;
  3) 25 % sünnitoetuse määrast lapse kaheaastaseks saamisel. Kolmas osa sünnitoetusest makstakse välja juhul, kui lapse vanemal oli õigus saada sünnitoetuse esimest ja teist osa ning lapse ja ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on kogu vahepealse aja olnud Sonda vald;
  4) 25 % sünnitoetuse määrast lapse kolmeaastaseks saamisel. Neljas osa sünnitoetusest makstakse välja juhul, kui lapse vanemal oli õigus saada sünnitoetuse esimest, teist ja kolmandat osa ning lapse ja ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on kogu vahepealse aja olnud Sonda vald.

  (5) Sünnitoetuse esimese osa saamiseks esitab taotleja Sonda Vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 1) koos lapse sünnitõendiga.

  (6) Sünnitoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.

  (7) Sünnitoetuse määrab sotsiaalnõunik esitatud dokumentide alusel 10 tööpäeva jooksul.

  (8) Sünnitoetuse teine, kolmas ja neljas osa makstakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast lapse ühe-, kahe- ja kolmeaastaseks saamist.

  (9) Määratud toetus kantakse avalduses näidatud pangakontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast.

  (10) Kui sotsiaalnõunikul on andmeid selle kohta, et toetuse taotleja võib toetust kasutada ebaotstarbekalt, võib vallavalitsuse korralduse alusel rahalise toetuse asemel anda toetus ka imikule vajalike asjadena.

  (11) Sünnitoetuse määr on 300 eurot.

§ 5.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse ühekordse maksena matusekulude osaliseks kompenseerimiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Sonda vald.

  (2) Matusetoetuse saamiseks esitab taotleja Sonda Vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 2) koos surmatõendiga.

  (3) Matusetoetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

  (4) Matusetoetus makstakse avalduses näidatud pangakontole või põhjendatud vajadusel sularahas vallavalitsuse kassast 5 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest.

  (5) Matusetoetuse määr on 192 eurot.

§ 6.   Esmakordselt koolimineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse lapse ühele vanematest, kui lapse ja lapse ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Sonda vallas ja laps alustab põhihariduse omandamist.

  (2) Kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

  (3) Kui sotsiaalnõunikul on põhjendatud kahtlus, et toetust ei kasutata peres sihipäraselt, eraldatakse selle pere lapsele koolitarvete ja kooliks vajalike esemete komplekt toetusega võrdses rahalises väärtuses.

  (4) Esmakordselt koolimineva lapse toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal avaldust esitada vaid toetust makstakse sotsiaalnõuniku poolt koostatud nimekirja alusel.

  (5) Esmakordselt koolimineva lapse toetuse määra otsustab vallavalitsus.

§ 7.   Kooliaasta alguse toetus

  (1) Kooliaasta alguse toetust makstakse 2-12. klassi õpilastele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

  (2) Kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse kooliaasta alguse toetust lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

  (3) Kui sotsiaalnõunikul on põhjendatud kahtlus, et toetust ei kasutata peres sihipäraselt, eraldatakse selle pere lapsele koolitarvete ja kooliks vajalike esemete komplekt toetusega võrdses rahalises väärtuses.

  (4) Kooliaasta alguse toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal avaldust esitada vaid toetust makstakse sotsiaalnõuniku poolt koostatud nimekirja alusel.

  (5) Kooliaasta alguse toetuse määra otsustab vallavalitsus.

§ 8.   Kooli lõpetamise toetus

  (1) Kooli lõpetamise toetust makstakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilasele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

  (2) Kooli lõpetamise toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal avaldust esitada vaid toetust makstakse sotsiaalnõuniku poolt koostatud nimekirja alusel.

  (3) Kooli lõpetamise toetuse määra otsustab vallavalitsus.

§ 9.   Õppetoetus

  (1) Õppetoetust on õigus taotleda kutseõppeasutuses õppivatel õpilastel ja täiskoormusega statsionaarses õppes Eesti kõrgkoolides õppivatel üliõpilastel, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

  (2) Õppetoetuse saamiseks esitab taotleja Sonda Vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 3). Avaldusele lisatakse tõend koolis õppimise kohta.

  (3) Õppetoetust ei maksta üliõpilase akadeemilisel puhkusel viibimise ajal.

  (4) Õppetoetus määratakse üks kord aastas ning makstakse avalduses näidatud pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Õppetoetuse määr on 50 eurot aastas.

§ 10.   Toitlustustoetus

  (1) Toidupäeva maksumus kaetakse 100% ulatuses Sonda valla eelarvest Erra lasteaias, Sonda Kooli lasteaias ja erivajadustega laste lasteaiarühmas käivate ning üldhariduskooli 10-12. klassis õppivate õpilaste eest, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

  (2) Toitlustustoetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal avaldust esitada. Tasumise aluseks on vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikiri ning selle alusel esitatud arve.

§ 11.   Töövihikutoetus

  (1) Üldhariduskooli 10-12. klassis õppivatele Sonda valla õpilasele võimaldatakse tasuta töövihikud. Kulud kaetakse valla eelarvest.

  (2) Töövihikutoetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal avaldust esitada. Tasumise aluseks on vallavalitsuse poolt koolidele väljastatud garantiikiri ning selle alusel esitatud arve.

§ 12.   Sõidutoetus

  (1) Sõidutoetust on õigus taotleda lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel endal, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

  (2) Sõidutoetuse saamiseks esitab taotleja Sonda Vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 4) ning süstematiseeritud sõidupiletid, kus on loetavad kuupäev, maksumus, sõidumarsruut ning kellaaeg. Kompenseeritakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid.

  (3) Isikliku sõiduauto kasutamisel kompenseeritakse sõiduki kütusekulu bussipiletite hinna väärtuses.

  (4) Sõidutoetus määratakse üldhariduskoolides õppivatele lastele õppeperioodil 1. september kuni 30. juuni (v.a. koolivaheaegadel) ning makstakse avalduses näidatud pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 13.   Eakate inimeste sünnipäeva toetus

  (1) Sonda valla elanikele makstakse alates 70. eluaastast juubelitoetust 30 eurot. Juubel on numbriga 0 või 5 lõppev sünnipäev.

  (2) Alates 80. eluaastast makstakse Sonda valla elanikule igal sünnipäeval, mis ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1, sünnipäevatoetust 10 eurot.

  (3) Sünnipäevatoetus makstakse üldjuhul välja sularahas isiku sünnipäeval. Sünnipäevatoetusega kaasneb lill ja õnnitluskaart.

  (4) Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele eakatele, kelle hooldusteenuse eest maksab vallavalitsus või kes viibivad erihoolekandeteenusel.

§ 14.   Jõulupakid

  (1) Jõulupakk antakse kõigile eelkooliealistele lastele ja üldhariduskooli õpilastele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

  (2) Jõulupakiks alla 1 aastasele lapsele on pildiraamat, teistele kommipakk.

  (3) Jõulupaki hinna otsustab vallavalitsus.

  (4) Jõulupakkide lastele kättetoimetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.   Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus

  (1) Toetust makstakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele hädavajalike terviseuuringute ja ravikulude osaliseks kompenseerimiseks. Osaliselt kompenseeritakse ka terviseuuringud ja ravikulud, mis on vajalikud puudeastme määramisel.

  (2) Vallavalitsuse garantiikiri teenust osutavale raviasutusele väljastatakse perearsti soovitusel. Tasumise aluseks on vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikiri ning selle alusel esitatud arve.

§ 16.   Õnnetusjuhtumi toetus

  (1) Õnnetusjuhtumi toetust on õigustatud taotlema ja saama pere, kelle vara on hävinud või ulatuslikult kannatada saanud elektri, tule, vee või muu õnnetuse tagajärjel.

  (2) Õnnetusjuhtumi toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist.

  (3) Õnnetusjuhtumi toetuse määramise otsustab vallavalitsus.

3. peatükk Sissetulekust sõltuvad toetused  

§ 17.   Küttetoetus

  (1) Toetust kütte ostuks on õigustatud taotlema ja saama üksikud seaduse- ja lepingujärgsete ülalpidajateta vanaduspensionärid ja mittetöötavad puudega töövõimetuspensionärid, kelle sissetulek on alla 190 euro kuus. Ühekordset küttetoetust aastas makstakse õigustatud isikule kuni 150 eurot.

  (2) Vallavalitsusel on õigus erandkorras ja põhjendatud otsuse alusel anda nimetatud küttetoetust isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele.

  (3) Küttetoetust ei määrata juhul, kui taotleja omab metsamaad.

§ 18.   Ühekordsed tervisetoetused

  (1) Ühekordse tervisetoetuse taotlemise eelduseks on terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus. Ühekordse tervisetoetusena võib määrata:
  1) ravimitoetuse – kolme viimase kuu kuludokumentide alusel taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Kompenseerimisele ei kuulu käsimüügist ostetud ravimite arved;
  2) prillitoetuse – kuludokumentide alusel kuni 18-aastastele lastele ning erandjuhul teistele riskigruppidele prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks;
  3) transporditoetuse – kuludokumentide (pilet, kviitung, arve) alusel ravi või rehabilitatsiooniga seotud sõidukulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetust ei maksta rehabilitatsiooniasutusse sõidu eest, kui isik on õigustatud saama kompensatsiooni elukohajärgsest pensioniametist;
  4) abivahenditoetuse – tehniliste abivahendite, ortopeediliste proteeside jt. invatarvete soetamist hüvitatakse üldjuhul kuni 50% ulatuses omaosalusest kuludokumendi alusel;
  5) ravitoetuse – kuludokumentide alusel arsti visiiditasu ja haigla voodipäevatasu hüvitamiseks.

  (2) Ühekordse tervisetoetuse määr on 70 eurot.

§ 19.   Dokumenditoetus

  Dokumenditoetus on ette nähtud dokumendifoto tegemiseks ning isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks Rahandusministeeriumi arvelduskontole, juhul kui riigilõivu vabastuse taotlemine ei ole võimalik.

§ 20.   Üldtüüpi hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude toetus

  (1) Osaline või täielik toetus hoolduskulude katmisel määratakse üldtüüpi hooldekodudesse paigutatud pidevat hooldust vajava vähemalt 18-aastase raske või sügava puudega isiku või vanaduspensionäri ülalpidamiseks, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ning kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

  (2) Erandkorras määratakse hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude maksmine valla eelarvest seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul, kes ei ole suutelised ise hooldama või ülalpidamiskulusid tasuma ning kelle pere on madala sissetulekuga.

  (3) Hooldekodu hoolduskulude tasumise kohustus on vallavalitsusel, isikul (pension, säästud, vara) ja seadusjärgsetel ülalpidajatel.

  (4) Toetus kantakse teenust osutava hooldekodu arve alusel hooldekodu pangakontole.

§ 21.   Muud erakorralised toetused seoses majanduslike raskustega

  Toetust muude erakorraliste juhtude puhul makstakse majanduslike raskustega isikutele ühekordse toetusena.

§ 22.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

  (2) Abi osutamine ja toetuse määr sõltub konkreetsest juhtumist.

§ 23.   Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemine

  (1) Sissetulekust sõltuv toetus on ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul ning on ette nähtud hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks.

  (2) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigustatud taotlema ja saama üksikisikud ja perekonnad, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald ning kelle sissetulekud iga liikme kohta on alla 190 euro kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarvest makstavad ühekordsed toetused.

  (3) Sissetulekust sõltuva toetuste taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik vormikohane avaldus (Lisa 4), millel näidatakse toetuse taotlemise põhjus, perekonna sissetulekute suurus ja lisadokumendid (kulusid tõendavad dokumendid). Toetust võib taotleda abi vajava isiku nimel ja huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema perekonnaliikmete kohta avalduse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

  (5) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Sotsiaalnõunikul on õigus andmeid kontrollida ja nõuda täiendavaid tõendusdokumente või selgitusi avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.

§ 24.   Sissetulekust sõltuva toetuse määramine ja maksmine

  (1) Volikogu sotsiaalkomisjon menetleb avaldust ja esitab oma ettepanekud vallavalitsusele läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. Toetuse maksmisest keeldumise korral teatatakse sotsiaalkomisjonile ja taotlejale ning näidatakse ära põhjus 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teha erandeid.

  (3) Toetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei paranda avalduses esinevaid puudusi vallavalitsuse poolt määratud tähtaja jooksul;
  3) taotleja ei esita täiendavaid dokumente;
  4) vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust ja elatis on välja nõudmata;
  5) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  6) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid.

  (4) Sotsiaaltoetuste määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus, ning see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Toetus makstakse vallavalitsuse korralduse alusel taotlejale vallavalitsuse kassast sularahana, kantakse taotleja pangakontole või taotleja avalduse alusel teenuse osutaja või tema poolt märgitud isiku pangakontole.

4. peatükk Rakendussätted  

§ 25.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 08.07.2004 määrus nr 20 „Sonda valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 08.02.2010 määrus nr 1 „Sonda Vallavolikogu 08.07.2004 määruse nr 20 „Sonda valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 29.08.2011 määrus nr 7 „Sonda Vallavolikogu 08.07.2004 määruse nr 20 „Sonda valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine“.

§ 26.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  (2) Määruse § 4 rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2013.a.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

Lisa Lisa 4

/otsingu_soovitused.json